anglicko-česko překlad pro "naivety"

EN

"naivety" český překlad

volume_up
naivety {podstatné jméno}
CS
EN

naivety {podstatné jméno}

volume_up
Is this real naivety or are you just feigning naivety, in an attempt, as it were, to actively deny reality?
Je to skutečně naivita, nebo jen předstíráte naivitu ve snaze, jak se říká, aktivně popírat realitu?
Despite the Commission's praiseworthy work on drawing up the strategy, it amazes me with its naivety.
I přes chvályhodnou práci, kterou Komise přípravě této strategie věnovala, mě zaráží její naivita.
Secondly, I continue to be amazed at the naivety with which immigration is looked upon in this Parliament, as a kind of solution to Europe's undeniable demographic problem.
Za druhé, stále mě překvapuje naivita, s kterou tento Parlament považuje přístěhovalectví za způsob vyřešení nesporného demografického problému Evropy.

Příklady použití pro "naivety" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou have even mentioned potential errors, and admitted to possible naivety.
Dokonce jste se zmínil o eventuálních chybách a přiznal se k možné naivitě.
EnglishThe interference of political motives is too visible to overcome naivety.
Vliv politických motivů je natolik zjevný, že nás vede ke ztrátě naivity.
EnglishIs it because there is, historically, a general degree of naivety as regards this substance?
Je to kvůli historicky vysokému všeobecnému stupni naivity, pokud jde o tuto látku?
EnglishWhen looked at more closely, it is actually a mixture of naivety and complicity in their methods.
Když je ale důkladně prozkoumáme, jsou vlastně směsicí naivity a komplikovanosti metod.
EnglishHowever, it is above all the naivety of European politicians which allows Russia to play such games.
Ovšem Rusko může takové hry hrát především díky naivitě evropských politiků.
EnglishOn this subject, we are having a confident dialogue with the Americans, but one without naivety.
Na toto téma vedeme s Američany důvěrný dialog, ovšem bez naivity.
EnglishWe ask, in a spirit of naivety, with a touch of naivety, for the Doha Round to be completed as soon as possible.
Žádáme, s jistou naivitou, aby bylo jednací kolo z Dohá dokončeno co nejdříve.
EnglishThe fiasco of the climate summit has exposed Europe's weakness and the naivety of its political elite.
Fiasko na vrcholné schůzce o klimatu odhalilo bezmocnost Evropy a naivitu její politické elity.
EnglishDespite the Commission's praiseworthy work on drawing up the strategy, it amazes me with its naivety.
I přes chvályhodnou práci, kterou Komise přípravě této strategie věnovala, mě zaráží její naivita.
EnglishIs this real naivety or are you just feigning naivety, in an attempt, as it were, to actively deny reality?
Je to skutečně naivita, nebo jen předstíráte naivitu ve snaze, jak se říká, aktivně popírat realitu?
EnglishIt is therefore true that there is a great deal of naivety in our resolution, but we need to be clear and firm.
Proto je pravda, že naše usnesení obsahuje velkou dávku naivity, musíme však vystupovat jasně a odhodlaně.
EnglishIt follows that Europe's weakness in its relations with Russia is caused by its own naivety and short-sightedness.
Z toho vyplývá, že slabost Evropy ve vztahu k Rusku je způsobena její vlastní naivitou a krátkozrakostí.
EnglishWe adults often envy them their technical skills, but in their childish naivety they can easily be abused.
Mnohdy jim my dospělí závidíme jejich technické schopnosti, ale ve své dětské naivitě mohou být snadno zneužitelné.
EnglishTherefore, one thing is clear as far as we are concerned: we do not want Cold War rhetoric, but neither do we want naïvety.
Proto je s ohledem na nás důležitá jedna věc: nechceme rétoriku studené války, ale nechceme ani naivitu.
EnglishIt is the tip of the iceberg based partly on the collapse of fundamental moral principles and partly on human naïvety.
Je to špička ledovce a vychází zčásti ze zhroucení základních morálních zásad a také částečně z lidské naivity.
English(SV) We say 'yes' to transparency, but we want to avoid the naivety that can expose people to danger or abuse.
(SV) Říkáme "ano" transparentnosti, ale chceme se vyhnout naivitě, která by mohla vystavit lidi nebezpečí nebo zneužití.
EnglishHowever, as Mr Melo reiterated a short while ago, we must not be naive and we ask the Commission - above all - not to make the mistake of naivety.
Nicméně, jak pan Melo před chvílí zopakoval, nesmíme být naivní a žádáme Komisi především o to, aby se nedopustila naivní chyby.
EnglishFrom this viewpoint, I must say that there is a certain confusion in the European attitude and sometimes even a certain naivety, and that this also extends to Parliament.
Z tohoto hlediska musím říci, že evropský postoj je jistým způsobem zmatený a někdy i naivní, a že se to týká i Parlamentu.
EnglishSecondly, I continue to be amazed at the naivety with which immigration is looked upon in this Parliament, as a kind of solution to Europe's undeniable demographic problem.
Za druhé, stále mě překvapuje naivita, s kterou tento Parlament považuje přístěhovalectví za způsob vyřešení nesporného demografického problému Evropy.
EnglishIn this case, however, I feel that we might be falling prey to a degree of naivety and maximalism, and that by seeking perfection, we are running the risk of not achieving the best outcome.
V tomto případě se nicméně obávám, že bychom se mohli stát obětí naivity a maximalismu a že v honbě za dokonalostí hrozí, že bychom nemuseli dosáhnout nejlepšího výsledku.

Synonyma (anglicky) pro "naivety":

naivety