anglicko-česko překlad pro "mutually exclusive"

EN

"mutually exclusive" český překlad

EN

mutually exclusive {přídavné jméno}

volume_up
1. matematika
mutually exclusive

Příklady použití pro "mutually exclusive" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEnvironmental protection and consumer financial welfare are not mutually exclusive goals.
Ochrana životního prostředí a finanční blahobyt spotřebitelů se vzájemně nevylučují.
EnglishThe two are not mutually exclusive: neither group can function without the help of the other.
Ty dvě se navzájem nevylučují: žádná skupina nemůže fungovat bez pomoci té druhé.
EnglishThe objectives stated in the report and its justification are mutually exclusive.
Cíle stanovené ve zprávě a její odůvodnění se vzájemně vylučují.
EnglishHowever, the oceans and the concept of globalisation are not mutually exclusive.
Oceány a pojem globalizace se však vzájemně nevylučují.
EnglishThe profits made by monopoly pharmaceutical groups and protection for public heath are mutually exclusive.
Zisky farmaceutických monopolů a ochrana veřejného zdraví se vzájemně vylučují.
EnglishIn fact, the two amendments are in no way mutually exclusive and can therefore definitely both be voted on.
Oba pozměňovací návrhy se totiž nijak vzájemně nevylučují, a lze tudíž hlasovat o obou.
EnglishI feel that protecting the environment and security of energy supplies are not mutually exclusive.
Domnívám se, že ochrana životního prostředí a bezpečnost dodávek energií se navzájem nevylučují.
EnglishIn our view, however, the two are not mutually exclusive.
Podle našeho názoru se však tyto dvě diskuse navzájem nevylučují.
EnglishSanctions and respect for human rights and legal certainty are not mutually exclusive - quite the contrary.
Sankce a dodržování lidských práv a právní jistota se vzájemně nevylučují - ba právě naopak.
EnglishThis criterion and competence are not mutually exclusive.
Toto kritérium a odborná způsobilost se navzájem nevylučují.
EnglishIt's not like they're mutually exclusive or anything.
Není to tedy tak, že by se tyto schopnosti vzájemně vylučovaly.
EnglishI'm saying the two, the passion, the joy, are not mutually exclusive.
Tvrdím, že nadšení a radost se nevylučují.
EnglishOur position is that the two things must not be mutually exclusive.
Náš postoj je, že je nutné dělat obojí.
EnglishWe believe that the concepts of the market, competition and protection of the environment are not mutually exclusive.
Jsme přesvědčeni, že pojmy trh, hospodářská soutěž a ochrana životního prostředí se vzájemně nevylučují.
EnglishAgain, these two goals are not mutually exclusive.
Opakuji, tyto dva cíle se vzájemně nevylučují.
EnglishI am not asking the world, but I should like to say: please, always be aware that they are not mutually exclusive objectives.
Nežádám mnoho, ale rád bych řekl toto: prosím, buďte si vždy vědomi, že to nejsou cíle, které se navzájem vylučují.
EnglishEconomic growth, low unemployment, high social standards and a dynamic business environment are not mutually exclusive.
Hospodářský růst, nízká nezaměstnanost, vysoké sociální standardy a dynamické podnikatelské prostředí se vzájemně nevylučují.
EnglishWe endeavoured to take account of all the amendments, but sometimes this proved impossible, as they were mutually exclusive.
Snažili jsme se vzít v úvahu všechny pozměňující návrhy, ale někdy se ukazovalo, že to není možné, protože si vzájemně odporovaly.
EnglishThe answers, in maintaining current security of supply and developing efficient non-carbon based energy, are not mutually exclusive.
Reakce spočívající v zachování stávajícího zabezpečení dodávek a rozvoji účinné bezuhlíkové energetiky se navzájem nevylučují.
EnglishI think this is really desirable, of course, but it is frequently, and wrongly, assumed that efficiency and equity are mutually exclusive.
Myslím, že je to skutečně potřebné, to je samozřejmé, ale často se setkávám s mylným úsudkem, že účinnost a rovnost se navzájem vylučují.

Synonyma (anglicky) pro "mutually exclusive":

mutually exclusive

Podobné překlady pro "mutually exclusive" česky

mutually příslovce
exclusive přídavné jméno
exclusive podstatné jméno
mutually beneficial přídavné jméno