anglicko-česko překlad pro "mutual"

EN

"mutual" český překlad

volume_up
mutual {příd. jm.}
volume_up
mutualism {podstatné jméno}
volume_up
mutuality {podstatné jméno}
volume_up
mutual interest {podstatné jméno}
EN

mutual {přídavné jméno}

volume_up
There is, therefore, mutual interest in Croatia's accession to the EMCDDA.
Je zde tedy oboustranný zájem na přistoupení Chorvatska k EMCDDA.
Ukraine is interested in cooperating with the European Union, but the interest is mutual.
Ukrajina má zájem na spolupráci s Evropskou unií, ale tento zájem je oboustranný.
The liberalisation of trade relations will bring mutual benefits for business actors and will create more favourable investment conditions.
Liberalizace obchodních vztahů přinese oboustranný prospěch obchodním subjektům a vytvoří příznivější investiční podmínky.
If we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us.
V případě, že zapomeneme, je tu náš společný patron, sv. Jorge, aby nám to připomněl.
Obýváme koneckonců společný kontinent, s Ruskem nás pojí vzájemná hospodářská závislost, bez vzájemné spolupráce nevyřešíme žádný vážný mezinárodní problém.
The European Union stands ready to intensify its existing dialogue with Turkey on foreign policy issues of mutual interest.
Evropská unie je připravena posílit stávající dialog s Tureckem o otázkách zahraniční politiky, na nichž máme společný zájem.
mutual (také: reciprocal, one-to-one)
volume_up
vzájemný {příd. jm. m.}
With trade, there's mutual interdependency and mutual gain between parties.
Kde je obchod, tam je vzájemná závislost a vzájemný zisk mezi stranami.
European people's mutual commitment is truly the assumption of their common humanity.
Vzájemný závazek národů Evropy je vskutku předpokladem jejich společné lidskosti.
Our mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
Náš vzájemný vztah je silný a měl by být stále posilován.

Příklady použití pro "mutual" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis entails both parties engaging in mutual consultation on difficult issues.
To vyžaduje, aby se obě strany v případě složitých otázek vzájemně konzultovaly.
EnglishIt is progress that Turkey and Armenia have agreed to improve mutual relations.
Pokrok je v tom, že se Turecko a Arménie dohodly na zlepšení vzájemných vztahů.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlament vyzýval k lepšímu vzájemnému porozumění mezi zmíněnými dvěma bankami.
EnglishThis is why we need to build a solid partnership with Russia based on mutual trust.
Proto musíme s Ruskem vybudovat solidní partnerství založené na vzájemné důvěře.
EnglishWith this in mind, I voted for the proposal on mutual assistance in this area.
S ohledem na to jsem hlasoval o návrhu systému vzájemné pomoci v této oblasti.
EnglishA culture of mutual trust needs to be developed, involving all stakeholders.
Musí být vytvořena kultura vzájemné důvěry zahrnující všechny zúčastněné strany.
Englishproper policies of cooperation and active and mutual support for development;
správné politiky zaměřené na spolupráci a aktivní a vzájemnou podporu rozvoje;
EnglishThere are various ways of ensuring that this mutual interest is given expression.
Existuje řada způsobů, jak zajistit, aby byly tyto vzájemné zájmy vyjádřeny.
EnglishThus there is a basic foundation of mutual recognition of sensible regulations.
Tak by vznikl pevný základ založený na vzájemném uznání rozumných právních předpisů.
EnglishThe cooperation is based on mutual trust and respect between the Member States.
Tato spolupráce je založena na vzájemné důvěře a úctě mezi členskými státy.
EnglishJust get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
Narazíte-li na potíže se vzájemným uznáváním, jednoduše se obraťte na Komisi.
EnglishEuropean people's mutual commitment is truly the assumption of their common humanity.
Vzájemný závazek národů Evropy je vskutku předpokladem jejich společné lidskosti.
EnglishTherefore, I say 'yes' to integration and mutual opening-up, but in a balanced way.
Proto souhlasím s integrací a vzájemným otevíráním, avšak vyváženým způsobem.
EnglishSo this mutual inspiration promotes collaboration, initiative and creativity.
Takže tato vzájemná inspirace podporuje spolupráci, iniciativu a kreativitu.
EnglishOur mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
Naše vzájemná spolupráce byla vynikající, ve výboru i při vyjednáváních.
EnglishHowever, the European Union was founded on mutual trust and good neighbourly relations.
Evropská unie je však založena na vzájemné důvěře a dobrých sousedských vztazích.
EnglishWe really want partnership, but one that is built on reciprocity and mutual respect.
Opravdu chceme partnerství, ale partnerství založené na reciprocitě a vzájemné úctě.
EnglishThis question of mutual recognition of professional qualifications is not just a one-off.
Otázka vzájemného uznávání odborných kvalifikací není pouze ojedinělým případem.
EnglishWe know that the Commission is due to review the mutual recognition directive in 2011.
Víme, že v roce 2011 Komise má prošetřit směrnici o vzájemném uznávání kvalifikací.
EnglishWe have legal reports that prove this and we have agreements on mutual legal assistance.
Máme právní rozbory, které to dokazují, a máme dohody o vzájemné právní pomoci.

Synonyma (anglicky) pro "mutual":

mutual
mutualism
English
mutually
mutuality