anglicko-česko překlad pro "muster"

EN

"muster" český překlad

volume_up
muster {podstatné jméno}
EN

muster {podstatné jméno}

volume_up
Such unity will be vital to the early ratification of the Lisbon Treaty and to mustering support for an interinstitutional agreement on how to govern Europe under that new Treaty.
Tato jednota bude nezbytná k včasné ratifikaci Lisabonské smlouvy a ke shromáždění podpory pro interinstitucionální dohodu o tom, jak Evropu dle nové Smlouvy řídit.

Příklady použití pro "muster" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd the best we can muster up is, "I don't know. ~~~ It just doesn't feel right."
Nejlepší, co ze sebe dokážeme dostat, je: "Já nevím, prostě se mi to nějak nezdá."
EnglishThis is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
Je to jediný způsob, který nám umožní zabezpečit dostatečně silný vliv na dosažení dohody.
EnglishTwenty years ago, Europe could muster the strength to overcome dividedness and become unified.
Před dvaceti lety mohla Evropa nabrat sílu, aby překonala rozdělení a byla sjednocena.
EnglishWe also passed muster concerning the measures adopted for stabilising the banking sector.
Obstáli jsme, i pokud jde o opatření, která byla přijata pro stabilizaci bankovního sektoru.
EnglishI call on all parties to show flexibility, solidarity, and muster the courage to compromise if needed.
Vyzývám všechny strany, aby prokázaly flexibilitu, solidaritu a odvahu ke kompromisu, je-li to potřeba.
EnglishThe European institutions did not pass muster then and were not able to prevent panic from spreading across the European Union.
Evropské instituce tehdy neobstály a nebyly schopné zabránit šíření paniky po celé Evropské unii.
EnglishThe EU must support Japan with all the capacity it can muster in launching and running the reconstruction programmes.
EU musí při zahájení a provádění programů rekonstrukce podpořit Japonsko všemi prostředky, kterými disponuje.
English(Laughter) And no matter how long I've spent on the ocean, I haven't yet managed to muster a decent beard, and I hope that it remains that way.
A bez ohledu na to, jak dlouho jsem uprostřed oceánu strávila vypěstovat si plnovous se mi ještě nepodařilo.
EnglishOur joint task is precisely to anticipate disasters, not to simply wait for them to occur and then muster the resources to deal with them.
Naším společným úkolem je právě předcházet těmto katastrofám, ne jednoduše čekat, až přijdou, a pak hromadit zdroje k vypořádání se s nimi.
EnglishIn the run-up to Copenhagen we must muster all our forces and work together so that, given the particular role of Europe, we will achieve the best possible result.
V přípravě na Kodaň musíme shromáždit veškeré naše síly a pracovat společně, abychom vzhledem k významné úloze Evropy dosáhli co možná nejlepšího výsledku.
EnglishIf the Union considers itself to be responsible and competent to deal with racism and xenophobia, it should muster sufficient courage to deplore communist crimes too.
Pokud se Unie považuje za odpovědnou a kompetentní, aby se zabývala rasismem a xenofobií, měla by prokázat dostatečnou odvahu i k odsouzení komunistických zločinů.

Synonyma (anglicky) pro "muster":

muster