anglicko-česko překlad pro "murderers"

EN

"murderers" český překlad

CS
volume_up
murder {podstatné jméno}
CS
CS
volume_up
murderous {příd. jm.}
EN

murderers {množné číslo}

volume_up
murderers
Her murderers have still not been brought to justice.
Její vrazi stále nebyli postaveni před soud.
Nejsou vrazi ani teroristé.
Murderers are known to leak sadness.
Vrazi jsou známí tím, že se u nich občas objeví smutek.

Příklady použití pro "murderers" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is perpetrated by criminals and murderers who detest our liberal democracy and freedom.
Páchají jej zločinci a vrahové, kteří nenávidí naši liberální demokracii a svobodu.
EnglishThey need to come forward and bring these murderers to justice, not shield them from it.
Musí vystoupit a poslat tyto vrahy před soud, nesmí je krýt.
EnglishThere were seven more men, on my father's side, starting then, Cornells, that were all murderers.
Na straně mého otce bylo sedm dalších mužů, počínaje Cornellovými, kteří byli všichni vrahové.
EnglishEvery effort must be made to detain and punish the murderers.
Je třeba vyvinout veškeré úsilí pro zadržení a potrestání vrahů.
EnglishHowever, this laudable initiative does not just target paedophiles, murderers and armed robbers.
Tato chvályhodná iniciativa však není zaměřená jen na pedofily, vrahy a pachatele ozbrojených loupeží.
EnglishAnd the name of one of the murderers is Cesare Battisti.
Jméno jednoho z těchto vrahů je Cesare Battisti.
EnglishIt has been instrumental in smashing paedophile rings, and catching murderers and terrorists, and that is what it is there for.
Napomáhal při rozbití gangu pedofilů či při dopadení vrahů a teroristů a k tomu je také určen.
EnglishHer murderers have still not been brought to justice.
Její vrazi stále nebyli postaveni před soud.
EnglishHis family are still waiting for justice to be done and his murderers brought to justice or trial in England.
Jeho rodina stále čeká na to, až bude spravedlnosti učiněno zadost a jeho vrazi budou v Anglii postaveni před soud.
EnglishWe wish to extend our deepest sympathy to the victims and express our outrage at the murderers who were responsible.
Chtěli bychom vyslovit upřímnou soustrast obětem a vyjádřit naše odsouzení vrahům, kteří to mají na svědomí.
EnglishTerrorists, dictators and mass murderers must be brought before a court and not eliminated by means of targeted killings.
Teroristé, diktátoři a masoví vrazi musí být postaveni před soud a ne být likvidováni cíleným zabíjením.
EnglishMurderers are known to leak sadness.
Vrazi jsou známí tím, že se u nich občas objeví smutek.
EnglishThese people were killed by murderers, by criminals.
EnglishThe EU has to take the side of the Cuban people rather than cherish hopes that Zapata's murderers can be trusted.
Evropská unie se musí spíše postavit na stranu kubánských občanů, než pěstovat naděje, že je možné věřit Zapatovým vrahům.
EnglishThis debate shows that the free world, as colleagues have made clear, cannot and should not shake hands with murderers.
Tato rozprava ukazuje, že svobodný svět, jak kolegové jasně vysvětlili, nemůže a neměl by si potřásat rukama s vrahy.
EnglishBrazil must not become a safe haven for convicted criminals and the EU must never allow murderers to escape punishment.
Brazílie se nesmí stát bezpečným útočištěm pro odsouzené zločince a EU nesmí nikdy dovolit vrahům, aby unikli trestu.
EnglishTerrorists, murderers and communists!
EnglishThey are not murderers or terrorists.
EnglishI offer my sincere condolences to the families and friends of the victims and I trust that the murderers will be brought to justice as soon as possible.
Chci vyjádřit hlubokou soustrast s rodinami a přáteli obětí a věřím, že se vrazi co nejrychleji dostanou před soud.
EnglishSo today, we get exercised -- and rightly so -- if a handful of murderers get executed by lethal injection in Texas after a 15-year appeal process.
Takže dnes si děláme starosti -- a právem -- když je pár vrahů popraveno smrtící injekcí v Texasu, po 15-ti letech odvolacích procesů.

Synonyma (anglicky) pro "murder":

murder
murderous
English
murderously
English