anglicko-česko překlad pro "murderer"

EN

"murderer" český překlad

volume_up
murderer {podstatné jméno}
CS
CS
volume_up
murder {podstatné jméno}
CS
CS
volume_up
murderous {příd. jm.}
EN

murderer {podstatné jméno}

volume_up
We want a rapist or murderer to be unable to cross a border and be free.
Chceme, aby násilník nebo vrah nemohli překračovat hranice a být volní.
He is a murderer who belongs before an international criminal court.
Je to vrah, který patří před mezinárodní trestní soud.
In a discussion with his comrades, the Georgian murderer said something which would cause a stir.
V diskusi se svými soudruhy tento gruzínský vrah řekl něco, co způsobilo rozruch.

Příklady použití pro "murderer" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhat is even more unacceptable is the praising of his murderer by fanatical groups.
Ještě méně přijatelné je vychvalování jeho vraha fanatickými skupinami.
EnglishWe want a rapist or murderer to be unable to cross a border and be free.
Chceme, aby násilník nebo vrah nemohli překračovat hranice a být volní.
EnglishIn a discussion with his comrades, the Georgian murderer said something which would cause a stir.
V diskusi se svými soudruhy tento gruzínský vrah řekl něco, co způsobilo rozruch.
EnglishMr President, we all agree that Mr Gaddafi was a murderer, and I agree with Mr Schulz.
Pane předsedající, všichni se shodneme na tom, že pan Kaddáfí je vrah, a já souhlasím s panem Schulzem.
EnglishI only have 30 seconds so just to summarise: Lukashenko is a murderer and it has to be said out loud.
Mám jen 30 vteřin a tak můžu jenom shrnout: Lukašenko je vrah a my to musíme říkat nahlas.
EnglishHe is a murderer who belongs before an international criminal court.
Je to vrah, který patří před mezinárodní trestní soud.
EnglishIt is unfortunate that in the case of Mr Taseer's assassination, there has been widespread public support for the murderer.
Nešťastné je, že v případě vraždy pana Tasíra vraha podpořila široká veřejnost.
EnglishThis evening, the Supreme Court of Brazil has refused the extradition of the multiple murderer, Cesare Battisti.
Dnes večer odmítl Nejvyšší soud v Brazílii vydání několikanásobného vraha, Cesara Battistiho.
EnglishAndrei Lugovoi, the alleged murderer of Alexander Litvinenko, is set to become a Member of Parliament, thus acquiring immunity.
Andrej Lugovoj, údajný vrah Alexandra Litviněnka, se má stát členem parlamentu, a tím získat imunitu.
EnglishThis man is a murderer: he has killed four people.
EnglishI am indeed surprised at the refusal of the Lula administration to extradite this convicted murderer to a European Member State.
Jsem skutečně překvapen odmítnutím Lulovy vlády vydat tohoto usvědčeného vraha členskému státu Evropské unie.
EnglishPersonally, I think that the dispersants are a major strategy to hide the body, because we put the murderer in charge of the crime scene.
Osobně si myslím že dispergátory jsou hlavní strategie jak skrýt tělo, protože dáváme vrahovi velení nad místem zločinu.
EnglishHundreds of people were killed in Lockerbie, many of them Europeans and then we see European leaders meeting with this murderer.
V Lockerbie byly zabity stovky lidí, mnozí z nich Evropané, a potom vidíme, jak se evropští představitelé s tím vrahem dál schází.
EnglishIn order to prevent the murderer Gaddafi from reasserting himself, we need to hearten people and show them that we are on their side.
Abychom zabránili tomu, že si vrah Kaddáfí znovu zajistí moc, je třeba lidem dodat odvahu a ukázat jim, že jsme na jejich straně.
EnglishThe ravings of a terrorist and multiple murderer, condemned many times, cannot be defended by the government of a friendly country with whom we collaborate.
Řádění teroristů a masové vraždy, mnohokrát odsouzené, nemůže hájit vláda přátelské země, s níž spolupracujeme.
EnglishIt is a fact that this murderer, who has been convicted on multiple occasions, is not serving the sentences handed down on him by the Italian justice system.
Skutečností je, že tento vrah, jenž byl již vícekrát uznán vinným, si neodpykává trest, který mu uložily italské soudy.
EnglishEven if the murderer is punished, the atmosphere of hatred will still remain, sanctioned by the law which discriminates against LGBT people.
I kdyby byl vrah potrestán, atmosféra nenávisti zůstane, uzákoněna zákonem, který lesbické ženy, homosexuály, bisexuály a transsexuály vystavuje diskriminaci.
EnglishWe must, then, help the people there so that they are able to fight their way to freedom in this conflict and so that a sustained civil war with this murderer does not arise.
Musíme tedy pomáhat lidem v této oblasti, aby mohli bojovat za svobodu a aby z konfliktu s tímto vrahem nevznikla vleklá občanská válka.
EnglishWhat the murderer said while he committed the crime left no doubt that his motive was hatred for the Law and Justice Party, Poland's main opposition party.
Podle toho, co řekl vrah ve chvíli, kdy zločin spáchal, je nepochybné, že motivem byla nenávist ke straně Právo a spravedlnost, největší polské opoziční straně.
EnglishIf we were consistent, our response to a misbehaving person, like a child-murderer, should be something like, this unit has a faulty component; it needs repairing.
Kdybychom byli konzistentní, reagovali bychom na špatně jednajícího člověka, třeba dětského vraha, slovy 'tato jednotka má vadnou součástku, potřebuje opravit'.

Synonyma (anglicky) pro "murderer":

murderer
murder
murderous
English