anglicko-česko překlad pro "munitions"

EN

"munitions" český překlad

CS
volume_up
munition {podstatné jméno}
CS
EN

munitions {množné číslo}

volume_up
munitions
Therefore using cluster munitions has to be clearly rejected and forbidden.
Používání kazetové munice musí být proto jednoznačně odmítnuto a zakázáno.
Particularly worrying is the reported use of cluster munitions.
Obzvláště znepokojivé je podle dostupných zpráv použití kazetové munice.
Banning the production, transfer and stockpiling of cluster munitions will save many lives.
Zákaz výroby, převozu a skladování kazetové munice zachrání mnoho životů.

Příklady použití pro "munitions" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTherefore using cluster munitions has to be clearly rejected and forbidden.
Používání kazetové munice musí být proto jednoznačně odmítnuto a zakázáno.
EnglishIn Iraq the US forces have used a total of 300 tonnes of DU munitions.
V Iráku americké vojenské síly použily celkem 300 tun munice obsahující ochuzený uran.
EnglishThese cluster munitions wreak havoc on civilians that continues long after their launch.
Tato kazetová munice mezi civilisty rozpoutává peklo ještě dlouho poté, co byla odpálena.
EnglishBanning the production, transfer and stockpiling of cluster munitions will save many lives.
Zákaz výroby, převozu a skladování kazetové munice zachrání mnoho životů.
EnglishHowever, what may be even more serious is the use of cluster munitions.
Co ale může mít ještě závažnější následky, je použití kazetové munice.
EnglishBelgium has banned DU munitions, and for that we congratulate it.
Belgie munici obsahující ochuzený uran zakázalo, k čemuž jí blahopřejeme.
EnglishWhat these weapons and munitions give rise to around the world is, however, clear.
Co však tyto zbraně a munice ve světě způsobují, je zřejmé.
EnglishWe also call on both governments to sign up to the international convention banning cluster munitions.
Vyzýváme také obě vlády, aby podepsaly mezinárodní úmluvu o zákazu kazetové munice.
EnglishParticularly worrying is the reported use of cluster munitions.
Obzvláště znepokojivé je podle dostupných zpráv použití kazetové munice.
EnglishEntry into force on 1 August 2010 of the Convention on Cluster Munitions (CCM) and the role of the EU (
Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie (
EnglishWe urgently need a common position in order to eradicate cluster bombs and other cluster munitions.
Naléhavě potřebujeme společný postoj s cílem odstranit kazetovou munici.
EnglishWhat we need is a ban on the production and use of DU munitions.
Potřebujeme zákaz výroby a používání munice obsahující ochuzený uran.
EnglishYet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States.
Z dostupných údajů vyplývá, že v současnosti má na skladě kazetovou munici 15 členských států EU.
EnglishThe same logic applies in relation to depleted uranium munitions.
Stejná logika se uplatňuje i ve vztahu k munici z ochuzeného uranu.
EnglishNATO used DU munitions in its war of aggression against Yugoslavia.
NATO využila munici s ochuzeným uranem ve válce v Jugoslávii.
EnglishAnd yet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States.
A ještě šokující skutečnost, totiž že zásoby kazetové munice se vytváří v 15 členských státech EU.
EnglishTroops are instructed to wear protective clothing when dealing with DU munitions.
Vojenské jednotky jsou usměrňovány, aby nosily ochranné oděvy, když manipulují s municí obsahující ochuzený uran.
EnglishNeed for the Convention on Cluster Munitions to come into effect before the end of 2008 (debate)
Nutnost vstupu v platnost Mezinárodní smlouvy o zákazu kazetové munice do konce roku 2008 (rozprava)
EnglishThe Convention on Cluster Munitions prohibits the use, production, stockpiling and transfer of Cluster Munitions.
Úmluva o kazetové munici zakazuje používání, výrobu, skladování a převoz kazetové munice.
EnglishAs a result, cluster munitions are not only incompatible with humanitarian law, they are also of limited use.
Proto je kazetová munice nejen neslučitelná s humanitárním právem, ale má rovněž omezené využití.

Synonyma (anglicky) pro "munition":

munition