EN

municipal {přídavné jméno}

volume_up
municipal (také: communal)
ECB Opinion on changes of rules applicable to mortgage and municipal bonds in Slovenia
Stanovisko ECB ke změnám pravidel pro hypoteční zástavní listy a komunální dluhopisy ve Slovinsku
It is about the trends in landfilling municipal waste because our best available data are on municipal waste.
Týká se to tendencí ve skládkování komunálního odpadu, protože nejlepší údaje máme k dispozici právě pro komunální odpad.
It should be mentioned that, according to observers, the municipal elections passed off without major technical shortcomings.
Dlužno podotknout, že komunální volby proběhly technicky podle pozorovatelů bez zásadních výhrad.
municipal
(ES) Municipal elections were held in Nicaragua on 9 November this year.
(ES) Dne 9. listopadu tohoto roku se v Nikaragui konaly obecní volby.
They include 14 representatives elected by the public: 12 mayors and two municipal councillors.
Patří mezi ně čtrnáct představitelů zvolených veřejností: dvanáct starostů a dva obecní radní.
(NL) Madam President, I am a municipal councillor in a Belgian municipality with 13 000 inhabitants.
(NL) Vážená paní předsedající, jsem členem obecní rady v belgické obci s 13 000 obyvateli.
municipal (také: urban)
volume_up
městský {příd. jm. m.}
In Prague the relevant court is the Prague Municipal Court.
V Praze je v tomto případě příslušný Městský soud v Praze.

Příklady použití pro "municipal" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe peace and security of its 18,000 inhabitants is guarded by 26 Municipal Police officers.
Klid a pocit bezpečí 18 000 obyvatel zajišťuje 26 strážníků Městské policie.
EnglishEven municipal politicians like the Mayor, Freddy Thielemans, admit this.
Připouštějí to i městští zastupitelé, jako starosta Freddy Thielemans.
English(ES) Municipal elections were held in Nicaragua on 9 November this year.
(ES) Dne 9. listopadu tohoto roku se v Nikaragui konaly obecní volby.
EnglishI visited Hu Jia in the Beijing municipal prison on 21 November 2008.
Navštívila jsem Hu Jia v pekingské městské věznici 21. listopadu 2008.
EnglishECB Opinion on changes of rules applicable to mortgage and municipal bonds in Slovenia
Stanovisko ECB ke změnám pravidel pro hypoteční zástavní listy a komunální dluhopisy ve Slovinsku
EnglishThat is why we are having this debate ahead of the municipal elections.
Z toho důvodu vedeme tuto rozpravu ještě před komunálními volbami.
EnglishLocal, regional and municipal authorities are not concerned by the register.
Místních, regionálních a obecních orgánů se rejstřík netýká.
EnglishIn municipal trade licensing offices there are the so-called Central Registration Points (CRP).
Na všech obecních živnostenských úřadech existují tzv. "Centrální registrační místa (CRM)".
English• Mandatory recycling targets for municipal waste, as well as construction and demolition waste;
• Závazné cíle, pokud jde o recyklaci komunálního odpadu i stavebního a demoličního odpad.
EnglishThey include 14 representatives elected by the public: 12 mayors and two municipal councillors.
Patří mezi ně čtrnáct představitelů zvolených veřejností: dvanáct starostů a dva obecní radní.
English(NL) Madam President, I am a municipal councillor in a Belgian municipality with 13 000 inhabitants.
(NL) Vážená paní předsedající, jsem členem obecní rady v belgické obci s 13 000 obyvateli.
EnglishThere is little left of equality of opportunity in the political contest before the municipal elections.
Před komunálními volbami zůstalo z rovnosti příležitostí v politické soutěži jen málo.
EnglishIn Prague the relevant court is the Prague Municipal Court.
V Praze je v tomto případě příslušný Městský soud v Praze.
EnglishWe have the traffic police and municipal corporation helping us.
Dopravní policie a městská správa nám pomáhají.
EnglishThe situation of Sudanese refugees, for instance, will be dependent on the efficiency of municipal registry offices.
Situace súdánských uprchlíků bude na příklad záviset na výkonnosti obecních matričních úřadů.
EnglishIndeed, the text explicitly mentions that local, regional and municipal authorities are not expected to register.
Text ve skutečnosti výslovně zmiňuje, že místní, regionální a obecní orgány se registrovat nemusí.
EnglishIt grows fastest in some areas like municipal waste, and that is why we need to take action.
Nejrychleji narůstá v některých oblastech, jako je oblast komunálního odpadu, a proto musíme podniknout příslušné kroky.
EnglishI was a municipal councillor in Rome for five years whilst I was an MEP and I dealt with these same issues.
Když jsem byl poslancem EP, tak jsem byl pět let členem zastupitelstva města Říma a řešil jsem tytéž otázky.
EnglishIt should be mentioned that, according to observers, the municipal elections passed off without major technical shortcomings.
Dlužno podotknout, že komunální volby proběhly technicky podle pozorovatelů bez zásadních výhrad.
EnglishThere must also be progress at the municipal level.
Musí též dojít k pokroku na úrovni měst a obcí.