anglicko-česko překlad pro "multiplied by"

EN

"multiplied by" český překlad

CS
EN

multiplied by

volume_up
1. matematika
multiplied by

Příklady použití pro "multiplied by" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe negative impact is multiplied exponentially on the fringes of Europe and society.
Negativní dopad je exponenciálně znásoben na okrajích Evropy a společnosti.
EnglishAs a famous philosopher once said, 'entities must not be multiplied beyond necessity'.
Jak kdysi řekl jeden slavný filosof, "entity se nemají zmnožovat více, než je nutné".
EnglishLung cancer has multiplied and the number of asthma cases has grown ninefold.
Znásobil se počet osob trpících rakovinou plic a počet případů astmatu se zvýšil devětkrát.
EnglishSpace has, from now on, multiplied its spheres of action and application.
Možnosti činností a uplatnění v oblasti vesmíru se mnohonásobně zvětšují.
EnglishThe freckles had grown and multiplied on her face and shoulders, clustering into a kind of a tan.
Pihy na její tváři a ramenech se rozrostly, znásobili a splynuly to jakéhosi opálení.
EnglishSo memory capacity and disk capacity have been multiplied by something between 10,000 and a million.
Kapacity paměti a pevných disků se znásobili něčím mezi 10 000 a milionem.
EnglishIt is my impression that the European Heritage Label represents an entity being multiplied beyond necessity.
Mám dojem, že označení "evropské dědictví" takovou nadbytečně zmnoženou entitu představuje.
EnglishThe products available on the internal market have steadily expanded and multiplied over the last 10 years.
Za posledních deset let se počet výrobků dostupných na vnitřním trhu neustále zvětšoval a násobil.
EnglishIn about 100 years the world population will have multiplied about sevenfold, from 1 billion to 7 billion people.
Asi za 100 let vroste světová populace přibližně sedminásobně, z 1miliardy na 7 miliard lidí.
EnglishAll these problems are multiplied in rural areas.
Všechny tyto problémy jsou ve venkovských oblastech znásobeny.
EnglishThe uses and applications of the internet and mobile phones have multiplied greatly since they were first introduced.
Používání mobilních telefonů od té doby, co se poprvé objevily, se několikrát zmnohonásobilo.
EnglishSuch questions can be multiplied, but the answer will always be the same: no one has been granted this right.
Takových otázek můžeme položit spoustu, ale odpověď bude vždy stejná: nikomu nebylo poskytnuto toto právo.
English(PL) Mr President, in recent years, initiatives in support of eliminating violence against women have multiplied.
(PL) Pane předsedající, v uplynulých letech se iniciativy týkající se odstranění násilí na ženách znásobily.
EnglishThat is why, while recognising that our problems in Europe have multiplied, we must not forget the problems in developing countries.
Z toho důvodu nesmíme přes nárůst našich problémů v Evropě zapomínat na problémy rozvojových zemí.
EnglishAttacks and beatings of journalists multiplied.
EnglishI even knew at a seven-year-old age that I could actually get a fractional percent of a cent, and people would pay that because it multiplied up.
V sedmi letech už jsem tak věděl, že se dá obchodovat i se zlomkem centu, a že lidé to mohou zaplatit tak, že se množství znásobí.
EnglishInstead of admitting the failure of the stability mechanism in the interests of efficient crisis management, the EU has simply multiplied the risk for everyone.
Místo toho, aby EU v zájmu účinného řízení krize přiznala selhání mechanismu stability, pouze znásobila riziko pro všechny.
EnglishWith the collapse of heavy industry, or its relocation to the Third World, industrial pollution has fallen, but motorisation has multiplied.
Se zhroucením těžkého průmyslu či jeho přemístěním do zemí třetího světa se znečištění pocházející z průmyslu snížilo, znásobila se však motorizace.
English(EL) Mr President, the number of cases of religious violence has multiplied recently throughout the world, causing concern and indignation.
(EL) Pane předsedající, v poslední době se znásobil počet případů nábožensky motivovaného násilí ve světě, což zavdalo příčinu k obavám a rozhořčení.

Podobné překlady pro "multiplied by" česky

multiplied sloveso
multiplied přídavné jméno
by předložka
by příslovce
to approved by sloveso
to come by sloveso