anglicko-česko překlad pro "multilingualism"

EN

"multilingualism" český překlad

volume_up
multilingualism {podstatné jméno}
EN

multilingualism {podstatné jméno}

volume_up
multilingualism
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
. - Mnohojazyčnost představuje v Evropském parlamentu velký přínos.
Multilingualism contributes to improving the transparency, legitimacy and efficiency of the Union.
Mnohojazyčnost přispívá ke zlepšování transparentnosti, legitimitě a efektivnosti Unie.

Příklady použití pro "multilingualism" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI welcome the general support Parliament has given to our approach to multilingualism.
Vítám všeobecnou podporu našeho přístupu k mnohojazyčnosti ze strany Parlamentu.
EnglishThe issue of multilingualism is vitally important in the European context.
písemně. - (PT) Otázka mnohojazyčnosti je v evropském kontextu životně důležitá.
EnglishMultilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
EnglishThe first European Community Directive in 1958 refers to multilingualism.
První nařízení Evropského společenství v roce 1958 se týkalo mnohojazyčnosti.
EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Konečně, v samotném Parlamentu neplníme tyto požadavky mnohojazyčnosti.
EnglishThis is why multilingualism must offer new solutions to Europe's citizens and our society.
Mnohojazyčnost proto musí nabídnout občanům Evropy a naší společnosti nová řešení.
English. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
písemně. - Mnohojazyčnost představuje v Evropském parlamentu velký přínos.
English(NL) Mr President, I too voted against the report on multilingualism.
(NL) Pane předsedající, já jsem také hlasoval proti zprávě o mnohojazyčnosti.
EnglishI have this right and it is part of EU diversity and multilingualism.
Je to mé právo a jde o součást různorodosti a vícejazyčnosti Evropské unie.
EnglishI fully support the demands of the European Parliament regarding the multilingualism of Europe.
Plně podporuji požadavky Evropského parlamentu, pokud jde o mnohojazyčnou Evropu.
English. - (PL) Multilingualism is undoubtedly one of the united Europe's great virtues.
písemně. - (PL) Mnohojazyčnost je bezpochyby jednou z velkých předností spojené Evropy.
EnglishThese benefits of multilingualism show that we must all give priority to learning languages.
Tyto přínosy mnohojazyčnosti ukazují, že musíme učení se jazykům považovat za prioritu.
EnglishMultilingualism contributes to improving the transparency, legitimacy and efficiency of the Union.
Mnohojazyčnost přispívá ke zlepšování transparentnosti, legitimitě a efektivnosti Unie.
EnglishI definitely support the multilingualism of the European Union.
písemně. - (PL) V každém případě podporuji mnohojazyčnou Evropskou unii.
EnglishMultilingualism must be a common denominator, not a factor of division for the European Union.
Mnohojazyčnost musí být společným jmenovatelem, nikoliv rozdělujícím faktorem Evropské unie.
English(DE) Mr President, you are an impressive example of multilingualism.
(DE) Pane předsedající, jste působivým příkladem mnohojazyčnosti.
EnglishI would just like to emphasise that we are in the heart of multilingualism.
Chtěl bych jen zdůraznit, že jsme v srdci vícejazyčnosti.
EnglishIn the interests of greater transparency, EU institutions should respect the principle of multilingualism.
V zájmu větší transparentnosti by měly orgány EU respektovat zásadu mnohojazyčnosti.
English. - (SK) Europe needs multilingualism in order to survive.
písemně. - (SK) Bez mnohojazyčnosti Evropa nedokáže přežít.
EnglishThe Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca is an outstanding example of the promotion of multilingualism.
Univerzita Babeş-Bolyai v Kluži-Napoce je vynikajícím příkladem podpory mnohojazyčnosti.