anglicko-česko překlad pro "Mr."

EN

"Mr." český překlad

volume_up
Mr. {podstatné jméno}
CS
volume_up
to Mr. {podstatné jméno}
CS
EN

Mr. {podstatné jméno}

volume_up
Mr Daul and Mr Schulz were here and they both voted against that postponement.
Pan Daul a pan Schulz zde byli přítomni a oba hlasovali proti tomuto odkladu.
Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
Pan Cappato byl výmluvný, o Tibetu a hovořili také pan Cohn-Bendit a další.
Mr Cohn-Bendit said: Mr Gaddafi is a criminal and he made agreements with Mr Berlusconi.
Pan Cohn-Bendit řekl: pan Kaddáfí je zločinec a uzavíral dohody s panem Berlusconim.
Mr. (také: sir, mister)
Mr Daul and Mr Schulz were here and they both voted against that postponement.
Pan Daul a pan Schulz zde byli přítomni a oba hlasovali proti tomuto odkladu.
Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
Pan Cappato byl výmluvný, o Tibetu a hovořili také pan Cohn-Bendit a další.
Mr Cohn-Bendit said: Mr Gaddafi is a criminal and he made agreements with Mr Berlusconi.
Pan Cohn-Bendit řekl: pan Kaddáfí je zločinec a uzavíral dohody s panem Berlusconim.

Příklady použití pro "Mr." v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(FR) Mr President, on 14 January, I met with members of the Tunisian delegation.
(FR) Pane předsedající, dne 14. ledna jsem se setkala se členy tuniské delegace.
English. - Mr President, we have had a very fascinating debate.
členka Komise. - Vážený pane předsedající, tato rozprava byla velmi fascinující.
EnglishMr President, I was a member of the EP delegation that went to India last month.
Pane předsedající, byl jsem členem delegace, která minulý měsíc odjela do Indie.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou děkuji za vaši laskavou pozornost.
English(EL) Mr President, I would like to thank the President-in-Office of the Council.
(EL) Vážený pane předsedající, chtěla bych poděkovat úřadujícímu předsedovi Rady.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, people are still dying at the workplace.
(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, stále ještě umírají lidé na pracovištích.
English(PL) Mr President, the aims of the Lisbon Strategy were defined eight years ago.
(PL) Vážený pane předsedo, cíle Lisabonské strategie se stanovily před osmi lety.
EnglishWe should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
Tento čas bychom si měli dopřát, i když se pan Cohn-Bendit cítí být pod tlakem.
English- Mr President, I should like to say a few words about our economic relationship.
Pane předsedající, ráda bych řekla několik slov o našich hospodářských vztazích.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I too will share a personal experience.
(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, také se s vámi podělím o osobní zkušenost.
EnglishWe had an initial meeting with Mr Maroni in Cannes, during the Informal Council.
Během neformálního zasedání Rady jsem se poprvé sešel v Cannes s panem Maronim.
EnglishYour answers to Mr Wurtz, Mr Cohn-Bendit and Mr Schultz were likewise pertinent.
Vaše odpovědi pánům Wurtzovi, Cohnovi-Benditovi a Schulzovi byly rovněž trefné.
EnglishUnfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Bohužel jsem se právě dozvěděl, že tuto otázku ve skutečnosti kladl pan Posselt.
EnglishMr Toubon has pointed out that this is in relation to other international texts.
Pan Toubon poukázal v tomto ohledu na souvislost s dalšími mezinárodními texty.
English(FR) Mr President, President Sarkozy, this is a Presidency that will stand out.
(FR) Pane předsedající, pane předsedo Sarkozy, toto předsednictví bude vyčnívat.
English(PL) Mr President, the European Union is founded upon respect for human rights.
(PL) Pane předsedající, Evropská unie je založena na respektování lidských práv.
English(NL) Mr President, we have just shown how dignified we, as a Parliament, can be.
(NL) Pane předsedo, právě jsme ukázali, jak dokážeme být jako Parlament důstojní.
EnglishBaroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
Baronka Ashtonová je v dané oblasti a to, co navrhuje pan Füle, dává hodně smysl.
EnglishI voted in favour of the report by Mr Belder on the EU's approach towards Iran.
Hlasovala jsem ve prospěch zprávy pana Beldera o přístupu Evropské unie k Íránu.
EnglishI also want to mention Mr Stavrakakis and one of his reports about the Council.
Rovněž bych se chtěl zmínit o panu Stavrakakisovi a o jedné z jeho zpráv o Radě.

Synonyma (anglicky) pro "Mr.":

Mr.
English