anglicko-česko překlad pro "movements"

EN

"movements" český překlad

CS
volume_up
movement {podstatné jméno}
volume_up
arboreal movement {podstatné jméno}
volume_up
social movement {podstatné jméno}
volume_up
bowel movement {podstatné jméno}
CS
EN

movements {množné číslo}

volume_up
movements (také: motions)
I can also do some Jackie Chan-motion, martial art movements."
Dovedu provádět pohyby jako Jackie Chan, pohyby z bojových umění."
Its flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.
Jeho přizpůsobivá konstrukce dovoluje dřepy, plazení se a další složité pohyby.
Lastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
A konečně je nutné sebrat odvahu a zdanit pohyby spekulativního kapitálu.

Příklady použití pro "movements" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIts flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.
Jeho přizpůsobivá konstrukce dovoluje dřepy, plazení se a další složité pohyby.
EnglishIf possible, place checkers to strategically block your opponent's movements.
Je-li to možné, umístěte kameny strategicky tak, aby blokovaly tahy protihráče.
EnglishChristianity and other religions are peace movements like the European Union.
Křesťanství a ostatní náboženství jsou mírová hnutí stejně jako Evropská unie.
EnglishThe other is to tax speculative capital movements and financial transactions.
Jiná možnost je zdanit spekulativní kapitálové přesuny a finanční transakce.
EnglishThe country is vulnerable to radical movements and international organised crime.
Tato země je zranitelná, pokud jde o radikálním hnutí a mezinárodní organizovaný zločin.
EnglishLastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
A konečně je nutné sebrat odvahu a zdanit pohyby spekulativního kapitálu.
EnglishBut what a shame that it's not organized to help authors create movements.
Ale jaká škoda, že není vyrobeno tak, aby pomohl autorům vytvářet hnutí.
EnglishAnimal health requirements applicable to the non-commercial movements of pet animals (
Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (
EnglishSecond, we should start being preoccupied with the end result of those revolutionary movements.
Zadruhé, měli bychom se začít zabývat konečným výsledkem těchto revolučních hnutí.
EnglishSocial movements in Africa are vibrant and calling for what Mr Öger was referring to just now.
Společenská hnutí v Africe jsou na vzestupu a volají po tom, co právě uvedl pan Öger.
EnglishThere are movements for change in Iran, but they are subjected to generalised harassment.
V Íránu existují hnutí za změnu, ale jsou předmětem všeobecné tyranie.
EnglishWhy talk about social-economic movements that may be more than a century away?
Proč se bavit o společensko-ekonomických hnutích, které můžou být vzdáleny víc než jedno století?
EnglishControls on capital movements would give democracy greater insight and opportunity for influence.
Kontroly pohybu kapitálu by demokracii daly větší vhled a možnost věci ovlivňovat.
EnglishThese practices encourage artificial movements of companies, capital and persons.
Tyto postupy podporují umělý pohyb podniků, kapitálu a osob.
EnglishMartin Luther King did not say, "I have a nightmare," when he inspired the civil rights movements.
Martin Luther King neřekl: "Mám noční můru," když inspiroval hnutí za lidská práva.
EnglishBesides, they do not stand alone; they have the support of the consumer and environmental movements.
Kromě toho nejsou osamoceni. Mají podporu spotřebitelů a environmentálních hnutí.
EnglishThese movements would be short-lived and therefore not relevant from a monetary policy perspective.
Uvedené pohyby by měly být krátkodobé, tedy nepodstatné z hlediska měnové politiky.
EnglishThey organised one of the most cruel rebel movements of modern times.
Zorganizovali jedno z nejkrutějších povstaleckých hnutí moderní doby.
EnglishSomeone asked me a question about the global financial tax, about the tax on financial movements.
Někdo se mě zeptal na globální finanční daň, na daň z finančních transakcí.
EnglishIt is also linked, however, with the common history of movements for civil and social rights.
Je s ním však také spojena historie hnutí za občanská a sociální práva.

Synonyma (anglicky) pro "movement":

movement
social movement
bowel movement
English