anglicko-česko překlad pro "to move over"

EN

"to move over" český překlad

EN

to move over {sloveso}

volume_up
to move over

Příklady použití pro "to move over" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTrueSwitch is a free service that helps you move your messages over to Outlook.com.
TrueSwitch je bezplatná služba, která vám pomůže přesunout zprávy na Outlook.com.
EnglishWe are going to have to move over to a system of own resources no matter what.
Budeme se muset posunout směrem k systému vlastních zdrojů, a to v každém případě.
EnglishOur task is to compel manufacturers to move over to less harmful materials.
Naším úkolem je přinutit výrobce, aby začali používat méně škodlivé materiály.
English(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
(Smích) Neřekl jsem si, že teď posunu jedno rameno, teď pohnu celým tělem.
EnglishI hope that we will be able to move forward on that over the coming weeks and months.
Doufám, že během následujících týdnů a měsíců se budeme moci posunout dále.
EnglishTo display the slide show controls, move the mouse over the bottom of the screen.
Chcete-li zobrazit ovládací prvky prezentace, přesuňte kurzor myši do spodní části obrazovky.
EnglishIf you're ever unsure what a program does, move the pointer over its icon or name.
Pokud byste nevěděli, k čemu určitý program slouží, nastavte kurzor na jeho ikonu nebo název.
EnglishLet us move beyond our over-armed and under-developed age to a more secure world for all.
Změňme náš nevyzrálý věk s přemírou zbrojních arzenálů v bezpečnější svět pro všechny.
EnglishMove music over from your old PC so you can listen to it on your new one. ~~~

Svou hudbu můžete poslouchat i v novém počítači. ~~~ Stačí ji přesunout z toho starého. ~~~

EnglishWhen we have all 27, then the package is clear and we will move over to the Lisbon Treaty.
Až budeme mít všech 27 zemí, pak bude soubor kompletní a my přejdeme k Lisabonské smlouvě.
EnglishIf you're ever unsure what a program does, move the pointer over its icon or name.
Pokud byste nevěděli, k čemu určitý program slouží, nastavte ukazatel myši na jeho ikonu nebo název.
EnglishLet's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income.
Podívejme se teď na jiný graf, na kterém můžeme ukázat distribuci příjmů.
EnglishSo, I'll put a measuring tape here, measuring tape here, move it back over to here.
Takže sem dám měřítko, a pohybuji s tím tady sem.
EnglishMove over files, set up devices, and get your new PC ready.
Přesuňte soubory, nastavte zařízení a připravte svůj nový počítač.
EnglishWe must move over to renewable energy sources.
Musíme přejít na obnovitelné zdroje energie.
EnglishIt is important for growth and employment that people on one side of a national border can move over to the other side of the border.
Pro růst a zaměstnanost je důležité, aby se lidé na jedné straně hranice mohli přestěhovat na druhou stranu hranice.
EnglishToday President Sarkozy said, and I quote: 'I have tried to make Europe move, but over the last six months Europe has actually changed me.
Předseda Sarkozy dnes řekl, cituji: "Pokusil jsem se Evropu posunout, ale posledních šest měsíců mě doopravdy změnilo.
EnglishBut with the type of cuts we're talking about, it will be far, far harder to get these incentives for excellence, or to move over to use technology in the new way.
Ale se škrty, o kterých se teď bavíme, bude mnohem, mnohem těžší, zavést odměny za excelenci nebo jen přejít k využívání technologií novými způsoby.

Podobné překlady pro "to move over" česky

over příslovce
over předložka
move podstatné jméno
move příslovce
Czech
to lay over sloveso
to tide over sloveso
to get over sloveso
to mull over sloveso
to bowl over sloveso
to think over sloveso
left over podstatné jméno
Czech
to make over sloveso