anglicko-česko překlad pro "to move on"

EN

"to move on" český překlad

EN

to move on {sloveso}

volume_up
to move on
We need to move on, and these sorts of daydreams, which the Council resolution largely consists of, should be abandoned.
Potřebujeme jít dále a měli bychom opustit vzdušné zámky, z nichž se skládá velká část usnesení Rady.
However, I believe that we have to go beyond this 'Youth on the Move' programme and, above all, avoid the trap of wanting every young person to go to university.
Jsem však přesvědčen o tom, že musíme jít dále za tento program "Mládež v pohybu" a především se vyvarovat pasti chtění toho, aby každý mladý člověk šel na univerzitu.

Příklady použití pro "to move on" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMove forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Favorites bar
Přechod k dalším položkám webové stránky, na panel Adresa nebo na panel Oblíbené
EnglishStart by opening the folder that contains the file or folder you want to move.
Začněte otevřením složky obsahující soubor nebo složku, kterou chcete přesunout.
EnglishTo make the windows reappear, move the mouse away from the Show desktop button.
To make the windows reappear, move the mouse away from the Show desktop button.
EnglishHe had to sit on a cushion, stand still, not move, because it was very painful.
Musel sedět na polštáři, velmi klidně, nehybně, jinak by to bylo velmi bolestivé.
EnglishLet us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.
Přistupme k dalšímu vysvětlení hlasování, tentokrát ke zprávě poslance Schlytera.
EnglishThat is the only way that we can move towards the target of zero fraud in the EU.
To je jediný způsob, jak se přiblížit k cíli nulové míry podvodů v Evropské unii.
EnglishYou can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
Je také možné přesouvat klipy z jednoho místa na jiné, rozdělit je nebo kombinovat.
EnglishBut you can change the order of gadgets and move them anywhere on the desktop.
Pořadí miniaplikací ale můžete změnit a přesunout je na libovolné místo na ploše.
EnglishIn this case, the hand would move and we'd see it waving at us in Middle World.
Takže ruka by se pohybovala, a my ve Středním světě bychom ji viděli na nás mávat.
EnglishBearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.
Bude-li mít toto Evropa na paměti, dokáže kráčet kupředu s hlavou hrdě vztyčenou.
EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Jsme překvapeni, když se všichni lidé v zemích Maghrebu chtějí přesunout sem.
EnglishThe Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
Rada nás žádá, abychom se těchto zásad zřekli, abychom se mohli rychleji rozvíjet.
EnglishAs many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
Jak uvedlo mnoho mých předřečníků, musíme opustit metody otevřené koordinace.
EnglishAt present we are not always sure about that, and want the country to move ahead.
V současnosti si tím nejsme vždy jisti a chceme, aby se tato země pohnula kupředu.
EnglishIt is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
Nyní je to teprve měsíc od začátku krize a události se dávají rychle do pohybu.
EnglishThis shows all the tiles at once and makes it easy to move tiles longer distances.
Tím zobrazíte všechny dlaždice najednou a snadno je přesunete na delší vzdálenost.
EnglishWith the mouse, you can click, select, and move what you see on your screen.
Pomocí myši můžete označovat, přesouvat a klepat na vše, co na obrazovce vidíte.
EnglishYou might need to move the pointer almost off the screen to find the taskbar.
Abyste hlavní panel nalezli, je nutné ukazatel myši umístit téměř mimo obrazovku.
EnglishTrueSwitch is a free service that helps you move your messages over to Outlook.com.
TrueSwitch je bezplatná služba, která vám pomůže přesunout zprávy na Outlook.com.
EnglishWe did move the comet a little tiny bit, not very much, but that wasn't the point.
Tou kometou jsme trošku malinko pohnuli, ne nijak moc, ale o to v tu chvíli nešlo.

Podobné překlady pro "to move on" česky

on předložka
move podstatné jméno
move příslovce
Czech
to run on sloveso
Czech
to give up on sloveso
to put on sloveso
to bring on sloveso
right on příslovce
Czech
glow on podstatné jméno
to draw on sloveso
to inform on sloveso