EN

mounting {přídavné jméno}

volume_up
mounting (také: assembling)

Příklady použití pro "mounting" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNeil Selinger, to me, is the embodiment of mounting the staircase in his third act.
Neil Selinger je pro mě ztělesněním stoupání po schodišti ve svém třetím dějství.
English(CS) The mounting economic crisis is affecting all countries of the European Union.
(CS) Postupující hospodářská krize dopadá na všechny státy Evropské unie.
EnglishHousings are also available for mounting the camera outdoors or in harsh environments.
K dispozici jsou také kryty pro montáž kamery ve venkovním nebo nepříznivém prostředí.
EnglishCan you imagine Hungarian political parties mounting an election campaign in another country?
Umíte si představit, že maďarské politické strany povedou volební kampaň v jiné zemi?
EnglishUnfortunately, Mr President, the cease-fire is extremely fragile and tension is again mounting.
Bohužel, pane předsedající, je příměří mimořádně křehké a napětí začíná opět narůstat.
EnglishThere is obviously mounting public anxiety over the nuclear issue.
Obavy veřejnosti z jaderné energetiky očividně rostou.
EnglishAn example of this is the mounting annual running costs: they currently stand at EUR 13.5 million.
Příkladem mohou být zvyšující se roční náklady na provoz: v současné době jsou stanoveny na 13,5 milionu EUR.
English(Laughter) And, interestingly, this has been observed in female macaques, but only when mounting another female.
(smích) Zajímavé je, že toto bylo pozorováno u samic makaka. Ale jen při kopulaci s jinou samicí.
EnglishTherefore I would like to bring to your attention the mounting evidence of a deteriorating financial situation for farmers.
Proto bych vás rád upozornil na stále četnější důkazy zhoršující se finanční situace zemědělců.
EnglishWill it be the European Union or will it be the Member States or the actual citizens who are mounting an initiative?
Bude to Evropská unie nebo to budou členské státy či samotní občané, kteří dají k této iniciativě podnět?
EnglishAnd the seat riser, for example, serving as a mounting for the seat as well as a structural part of the functional rigidity.
Tak třeba zvedák sedadel sloužil jako upevnění sedadel, a také jako součást struktury funkčního zpevnění.
EnglishWith the approach of winter, there is mounting anxiety, of course, over what will happen with supplies of gas from Russia via Ukraine.
S blížící se zimou přirozeně narůstá nervozita, co bude s dodávkami plynu z Ruska přes Ukrajinu.
EnglishWe will have a sluggish economy for years to come; we are facing mounting immigration and are sustaining an ageing population.
V nadcházejících letech budeme mít stagnující hospodářství; čelíme narůstajícímu přistěhovalectví a živíme stárnoucí populaci.
EnglishSeveral weeks ago the regime attempted in all manner of ways to prevent them from mounting a silent protest on the sixth anniversary of their husbands' imprisonment.
Před několika týdny se jim režim snažil všemožně zabránit v tichém protestu k 6. výročí uvěznění jejich manželů.
EnglishAnyway I would invite them not to waste time because, under the water framework directive, the delay is mounting up and our seas cannot wait.
Proto bych je v každém případě chtěla vyzvat, aby neplýtvaly časem, neboť - v rámci rámcové směrnice o vodě - zpoždění narůstá a naše moře nemohou čekat.
EnglishWe now face a mounting challenge in the world where the interest for the EU and the USA is in having systems which promote growth rather than protectionism and isolationism.
Nyní čelíme ohromné výzvě ve světě, kde zájmem EU i USA je mít systémy, které podporují růst, a nikoliv protekcionismus a izolovanost.
EnglishThe continuing trend towards higher energy prices, combined with the mounting threats to the climate, highlights the need to promote energy efficiency in the widest sense.
Trvalá tendence ke zvyšování cen energií společně s kumulací hrozeb vůči klimatu ukazují na nutnost podpory energetické efektivnosti v širším smyslu slova.
EnglishWe are convinced that the mounting pressure being exerted on Member States can be combated successfully only by a united European Union acting on the principle of Community solidarity.
Jsme přesvědčení, že se zvyšujícím se tlakem na členské státy je možné úspěšně bojovat jedině jednotnou Evropskou unií, která bude jednat podle zásad solidarity Společenství.

Synonyma (anglicky) pro "mounting":

mounting