anglicko-česko překlad pro "to motivate"

EN

"to motivate" český překlad

volume_up
motive {podstatné jméno}
volume_up
motivation {podstatné jméno}
EN

to motivate {sloveso}

volume_up
to motivate
Mr President, this is the only thing that should motivate the European Parliament.
Pane předsedo, toto je jediná věc, která by měla motivovat Evropský parlament.
How are we going to motivate people to actually translate the Web for free?
Jak chceme lidi motivovat, aby opravdu překládali web zdarma?
Nor am I sure it is a good way to motivate the people of Bosnia-Herzegovina.
Stejně tak si nejsem jist, že to je šťastný způsob, jak lid Bosny a Hercegoviny motivovat.

Příklady použití pro "to motivate" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMr President, this is the only thing that should motivate the European Parliament.
Pane předsedo, toto je jediná věc, která by měla motivovat Evropský parlament.
EnglishIt could help you set goals and track your progress, and it would help motivate you.
To by vám pomohlo nastavit cíle a sledovat postup, a také pomoci vás motivovat.
EnglishNor am I sure it is a good way to motivate the people of Bosnia-Herzegovina.
Stejně tak si nejsem jist, že to je šťastný způsob, jak lid Bosny a Hercegoviny motivovat.
EnglishHowever, we could not only tell Russia to behave, we have to motivate it to behave.
Neměli bychom však Rusku jen říkat, jak se má chovat, musíme je k určitému chování motivovat.
EnglishSuch à la carte justice should not motivate us, and we should not accept it.
Takovou spravedlností à la carte bychom se neměli nechat strhnout a neměli bychom ji ani přijímat.
EnglishMore incentives are needed to motivate our partners in Europe to make painful reforms.
Abychom motivovali naše partnery k uskutečnění bolestivých reforem, je potřebná silnější motivace.
EnglishHow are we going to motivate people to actually translate the Web for free?
Jak chceme lidi motivovat, aby opravdu překládali web zdarma?
EnglishThe Council must motivate its measures in public at European level.
Tato opatření musí Rada veřejně zdůvodnit na evropské úrovni.
EnglishIt is a pity that it took an economic crisis to motivate this step.
Škoda, že k tomu kroku musela motivovat až hospodářská krize.
EnglishIn that case, a facility must be created to motivate them.
V takovém případě musí být vytvořen prostředek jejich motivace.
EnglishWe must therefore motivate our Latin American friends to call an end to these destructive actions.
Z tohoto důvodu musíme své přátele v Latinské Americe vést k tomu, aby tyto ničivé činnosti ukončili.
EnglishIt is vital to motivate our partners to make a full commitment to European values and rules.
Je nezbytné, abychom své partnery motivovali k tomu, aby se zcela zavázali k evropským hodnotám a pravidlům.
EnglishIn other words, use that fixation in order to motivate that kid, that's one of the things we need to do.
Toto je jedna ze základních věcí, kterou musíme dělat.
EnglishThat undergirds most of our parenting styles, our managing styles, the way that we motivate our behavior.
To tvoří základ většiny našich rodičovských a řídících způsobů, způsobů, kterými motivujeme naše chování.
EnglishAnd it is numbers like these that motivate my research agenda.
A čísla jako jsou tato, mě motivují ve výzkumu.
EnglishThe interest on late payments should be progressive in order to motivate the debtor to pay the amount due as soon as possible.
Úrok z prodlení by měl být progresivní, aby motivoval dlužníka uhradit závazek co nejdříve.
EnglishThere is a need for measures to motivate people who become unemployed to try to find new jobs.
Nutná jsou přitom opatření, která budou motivovat lidi, jež přijdou o zaměstnání, aby se snažili nalézt nová pracovní místa.
EnglishIt is the Member States who, in their education policy, should motivate their respective citizens to learn languages.
Motivovat své občany ke studiu jazyků by měly prostřednictvím svých vzdělávacích politik členské státy.
EnglishI am particularly keen that every possible incentive be created to motivate adults to re-enter the education process.
Obzvláště jsem potěšená, že vznikají podněty motivující dospělé, aby se vrátili do vzdělávacího procesu.
EnglishSo how are we going to motivate them to do it for free?

Synonyma (anglicky) pro "motive":

motive
motivation