EN

mostly {příslovce}

volume_up
Their effect is the substantial, mostly irreversible, reduction of biodiversity.
Výsledkem tohoto nelegálního odlesňování je významný, ve většině případů nezvratný pokles biologické rozmanitosti.
They are mostly low-wage jobs which do not enable people to provide for themselves and their children.
Ve většině případů jde o zaměstnání s nízkou mzdou, které neumožňuje lidem, aby se postarali o sebe a o své děti.
Those arriving are mostly men in their thirties, but there are also 34 women and 108 children; 27 facilitators of trafficking were identified.
Jedná se ve většině případů o muže kolem 30 let, je zde však rovněž 34 žen a 108 dětí; bylo odhaleno 27 osob napomáhajících obchodníkům s lidmi.
mostly (také: principally)
Since 1999, the euro area has mostly been an area of economic stability.
Od roku 1999 představovala eurozóna většinou oblast hospodářské stability.
It mostly applies only on motorways and only to vehicles weighing 12 tonnes or more.
Většinou platí pouze na dálnicích a pouze u vozidel s hmotností 12 tun a více.
So I'm mostly driving along, okay, and then I saw this sign.
Takže se mi jelo většinou celkem bez problémů, ale pak jsem uviděl tuhle ceduli.
mostly

Příklady použití pro "mostly" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt mostly applies only on motorways and only to vehicles weighing 12 tonnes or more.
Většinou platí pouze na dálnicích a pouze u vozidel s hmotností 12 tun a více.
EnglishThat is mostly in this part of Europe, where there is no emergency situation.
To znamená převážně v těch částech Evropy, ve kterých nehrozí stav ohrožení.
EnglishOn Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
Co se týče Bulharska, naše obavy se týkají především dvou aspektů rozpočtového výhledu.
EnglishHelping them to get to safety, mostly in Egypt, has also been a priority.
Pomoci jim dostat se do bezpečí, zejména do Egypta, rovněž bylo jednou z priorit.
EnglishWhen they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.
Když se narodí, usmívají se miminka dál, ze začátku hlavně ve spánku.
EnglishThis mostly concerns apprentices and other youngsters on the job market.
Tento program se zabývá především učni a dalšími mladými lidmi na trhu práce.
EnglishOlder people are dependent on retirement benefits, which are mostly at a very low level.
Senioři jsou závislí na důchodových dávkách a tyto dávky jsou zpravidla velmi nízké.
EnglishProxy servers are used mostly by networks in organizations and companies.
Proxy servery jsou nejvíce používány sítěmi v organizacích a společnostech.
EnglishMostly importantly, the 20% set aside is not revenue that accrues to a few superstars.
A především těch 20 % není výnos, který by připadl několika málo hvězdám.
EnglishAt this point, our exports to Russia amount to EUR 1 billion per year - mostly from Ireland.
V současnosti činí náš vývoz do Ruska až 1 miliardu eur ročně - hlavně z Irska.
EnglishSince 1999, the euro area has mostly been an area of economic stability.
Od roku 1999 představovala eurozóna většinou oblast hospodářské stability.
EnglishMostly fine words, says Mr Monks, very little in the way of real plans.
"Především hezká slova," prohlásil pan Monks, "velice málo, pokud jde o reálné plány."
EnglishCustoms officers are now found mostly at the EU's external borders.
Dnes se celní kontroly provádějí zpravidla pouze na vnějších hranicích Evropské unie.
EnglishIn many European countries, there are regions that depend mostly on coal and steel production.
V mnoha evropských zemích existují regiony závislé převážně na produkci uhlí a oceli.
EnglishSo I'm mostly driving along, okay, and then I saw this sign.
Takže se mi jelo většinou celkem bez problémů, ale pak jsem uviděl tuhle ceduli.
EnglishAs it is mostly women working in these sectors, layoffs mainly affect them.
Vzhledem k tomu, že v těchto odvětvích pracují převážně ženy, propouštění se týká zejména jich.
EnglishWe are well aware that it is mostly women who take responsibility for the family and the home.
Dobře víme, že jsou to většinou ženy, které přebírají povinnosti v rodině a domácnosti.
EnglishThen it will be mostly young men who come, which is not a good thing for any society in the EU.
Pak budou většinou přicházet jen mladí lidé, což není pro žádnou společnost v EU dobré.
EnglishBorders, at least on the continent, are mostly rather artificial.
Hranice, přinejmenším hranice na kontinentu, jsou většinou poněkud umělé.
EnglishAlthough the EU and Russia are interdependent, we see mostly the EU adapting to Russia's wishes.
I když jsou EU a Rusko nezávislé, většinou vidíme, že se EU přizpůsobuje přáním Ruska.