anglicko-česko překlad pro "most advanced"

EN

"most advanced" český překlad

EN

most advanced {superlativ}

volume_up
Finally came mankind's most advanced and mysterious tool, the computer.
Konečně přišel nejpokročilejší a nejzáhadnější nástroj lidstva -- počítač.
There is no doubt that the most advanced standards regulating railway safety in each country must be adopted and applied.
Není pochyb, že musí být v každém státě přijaty a uplatňovány nejpokročilejší standardy pro bezpečnost železnic.
(RO) Croatia continues to be at the most advanced stage among the Western Balkan states on their path to EU accession.
(RO) Chorvatsko je se stále nachází v nejpokročilejší fázi na cestě ke vstupu do EU ze všech států západního Balkánu.

Příklady použití pro "most advanced" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMore attention must be paid to sharing the most advanced technologies and knowledge.
Je třeba věnovat větší pozornost sdílení nejpokročilejších technologií a znalostí.
EnglishThe crisis in recent years has sorely tried most of the advanced economies.
Krize v posledních letech těžce zkouší většinu rozvinutých hospodářství.
EnglishFinally came mankind's most advanced and mysterious tool, the computer.
Konečně přišel nejpokročilejší a nejzáhadnější nástroj lidstva -- počítač.
EnglishThe leading firms and most advanced countries will be presenting the best technological solutions.
Přední podniky a nejvyspělejší země budou představovat nejlepší technologická řešení.
EnglishIt employs the most advanced technology and is constantly updated.
Využívá nejvyspělejší technologie a neustále se aktualizuje.
EnglishTwo decades ago, it was the second largest economy in the world, and one of the most advanced.
Před dvěma desetiletími bylo druhým největším hospodářstvím světa a zároveň i jedním z nejvyspělejších.
EnglishFrom this point of view, the European Union countries are ranked at the top of the most advanced countries, which is good.
Z tohoto hlediska se země Evropské unie řadí na vrchol nejvyspělejších zemí, což je dobře.
EnglishThe Natura network is one of the most advanced, most extensive and most flexible systems of nature protection in the world.
Síť Natura je jednou z nejvyspělejších, nejrozsáhlejších a nejpružnějších systémů ochrany přírody na světě.
EnglishThere is no doubt that the most advanced standards regulating railway safety in each country must be adopted and applied.
Není pochyb, že musí být v každém státě přijaty a uplatňovány nejpokročilejší standardy pro bezpečnost železnic.
EnglishThis could enable decisions by the Council to achieve visa-free travel for the most advanced countries by the end of 2009.
To by mohlo přinést rozhodnutí Rady pro dosažení bezvízového styku pro většinu vyspělých zemí do konce roku 2009.
English(RO) Croatia continues to be at the most advanced stage among the Western Balkan states on their path to EU accession.
(RO) Chorvatsko je se stále nachází v nejpokročilejší fázi na cestě ke vstupu do EU ze všech států západního Balkánu.
EnglishAt the same time, the European Union has one of the most advanced regulatory frameworks on maritime safety in the world today.
V Evropské unii dnes zároveň funguje jeden z nejmodernějších regulačních rámců pro námořní bezpečnost na světě.
EnglishThis is the most advanced status we can give to a country, barring accession, which is not possible under the current situation.
To je nejlepší status, který můžeme určité zemi poskytnout, vyjma přistoupení, jež za dané situace není možné.
EnglishEurope purports to be one of the most advanced plant protection legislative powers worldwide and that is a great plus.
Evropa tvrdí, že má jedny z nejmodernějších právních předpisů zaměřených na ochranu rostlin na světě a to je velké plus.
EnglishIf we do not ensure the availability of these materials, we will do away with the most technologically advanced sectors of our economy.
Nezajistíme-li dostupnost těchto surovin, připravíme se o technologicky nejvyspělejší odvětví našeho hospodářství.
English- (SK) Madam President, Europe and the European Union want to become the most competitive and the best, most advanced economy in the world.
- (SK) Evropa a Evropská unie se chtějí stát nejvíce konkurenceschopnou a nejlepší, nejvyspělejší ekonomikou na světě.
EnglishIndeed, respect for fundamental rights, the situation of refugees and the privatisation of the shipping sector are the most advanced chapters.
Skutečně největší pokrok byl učiněn v oblastech úcty k lidským právům, situace uprchlíků a privatizace námořní dopravy.
EnglishI took stock from the most advanced countries and, again, some of them failed to transpose the Directive on Unfair Commercial Practices.
Zhodnotila jsem situaci v nejvyspělejších zemích a některé z nich opět nedokázaly provést směrnici o nekalých obchodních praktikách.
EnglishOne is to insist on something that we know is not going to work, another is to try to have the most advanced and ambitious outcome at Copenhagen.
Jedna je trvat na něčem, o čem víme, že to nepůjde, druhá je pokusit se v Kodani o co nejvíce pokrokový a ambiciózní výsledek.
English. - The negotiations on a free trade agreement with Korea are the most advanced of the EU's ongoing trade negotiations.
členka Komise. - Jednání o dohodě o volném obchodu s Koreou pokročila ze všech probíhajících obchodních jednání Evropské unie nejdále.

Podobné překlady pro "most advanced" česky

most příslovce
most podstatné jméno
advanced přídavné jméno
most intimate přídavné jméno
most likely příslovce
most rapid approach path
most tormenting přídavné jméno