anglicko-česko překlad pro "morel"

EN

"morel" český překlad

volume_up
morel {podstatné jméno}
CS
volume_up
early morel {podstatné jméno}
EN

morel {podstatné jméno}

volume_up
1. botanika

Příklady použití pro "morel" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishMr Morel is an excellent man and he is doing a very good job, but it is not enough.
Pan Morel je skvělý člověk a odvádí velmi dobrou práci, ale to nestačí.
EnglishMr Morel is doing a good job as the Special Representative, but this is not enough.
Pan Morel odvádí jako zvláštní zástupce dobrou práci, ale to nestačí.
EnglishThis has also been the focus of EU Special Representative Morel's frequent visits and of my own visit in spring 2008.
To bylo také centrálním tématem četných návštěv zvláštního zástupce EU pana Morela i mé osobní návštěvy na jaře 2008.
EnglishBaroness Ashton, I welcomed the fact that you said that you have sent the Special Representative, Mr Morel, to the region.
Baronko Ashtonová, vítám skutečnost, že jste oznámila vyslání zvláštního zástupce do tohoto regionu, pana Morela.
EnglishPierre Morel has been there for several days.
EnglishThere was a delegation led by Pierre Morel which visited the area in December, and they offered to meet with the Roma camp leaders in Trebca.
Delegace vedená Pierrem Morelem navštívila tuto oblast v prosinci a nabídla romským předákům tábora v Trebca schůzku.
EnglishFor the preparation and conducting of these negotiations, we have a Special Representative for the crisis in Georgia, Pierre Morel, who has been doing an excellent job.
Pro přípravu a vedení těchto jednání máme zvláštního zástupce pro krizi v Gruzii, Pierra Morela, který odvádí vynikající práci.
EnglishMrs Ashton's initiative, which has meant that Mr Morel can, today, give us a full report on what is really happening in Kyrgyzstan, seems fairly important.
Iniciativa paní Ashtonové, což znamená, že nám pan Morel dnes může podat úplnou zprávu o tom, co se v Kyrgyzstánu skutečně odehrává, se zdá být poměrně důležitá.
EnglishI sent a delegation almost immediately, headed by the EU Special Representative, Pierre Morel, to the country and we stayed in close contact throughout his visit.
Téměř okamžitě jsem do této země vyslala delegaci v čele se zvláštním zástupcem EU Pierrem Morelem, s nímž jsem během jeho návštěvy zůstala v úzkém kontaktu.
EnglishAs our EU Special Representative, Pierre Morel, has said on countless occasions, there is no way an energy dialogue can develop unless we help with the construction of properly-functioning states.
Jak náš zvláštní zástupce EU Pierre Morel již nesčetněkrát řekl, není možné, aby se rozvinul dialog o energetice, pokud nepomůžeme s budováním řádně fungujících států.

Synonyma (anglicky) pro "early morel":

early morel