anglicko-česko překlad pro "more times"

EN

"more times" český překlad

EN

more times {příslovce}

volume_up
more times (také: several times)
You might need to click the Zoom Timeline In button one or more times to see clips more clearly on the timeline.
Klipy budou na časové ose lépe viditelné, pokud jednou nebo víckrát klepnete na tlačítko Přiblížit časovou osu.
We do, of course, hope - and this is something we can all agree on - that Mr Solana will come before us a few more times before the end of this parliamentary term.
Samozřejmě doufáme - a na tom se můžeme všichni shodnout - že pan Solana mezi nás přijde víckrát, než skončí toto parlamentní období.

Příklady použití pro "more times" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe leveraged that $10,000 seed grant more than 300 times into a $3 million park.
Původní grant 10 000 $ jsme navýšili více než 300krát na park za 3 miliony dolarů.
EnglishWhat is more, when the mother dies the child is 10 times more likely to die too.
Ba co více, když zemře matka, je desetkrát pravděpodobnější, že zemře i dítě.
EnglishMore than at other times, Europe today needs to be competitive and needs innovation.
Evropa dnes více než jindy potřebuje být konkurenceschopná a potřebuje inovace.
EnglishThere's five to 10 times more wind available worldwide than we need for all the world.
Ve světě je 5 až 10 krát více dostupného větru než kolik potřebuje celý svět.
EnglishThat clearly means it would help India 10 times more than it would Europe.
Jednoznačně to znamená, že Indii by liberalizace pomohla desetkrát více než Evropě.
EnglishNow, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.
Pokud si myslíte, že vidíte světlou žlutou -- ukážu vám to ještě párkrát.
EnglishFor example, pavement weed control is 400 times more expensive without chemicals.
Například odstraňování plevele z chodníků je bez použití chemikálií až 400-krát nákladnější.
EnglishI can see this debate taking place many more times to come in this Parliament.
Dokážu si představit, že tato diskuse bude v Evropském parlamentu probíhat ještě mnohokrát.
EnglishBut the people who fail are 37 times more likely to succeed the second time.
Ale lidé, kteří neuspějí, mají 37krát větší šanci na to uspět podruhé.
EnglishThe average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
Průměrný Američan býval více než 20krát bohatší než průměrný Číňan.
EnglishI also have no problem with us being all the more behind the times in this.
Za problém nepovažuji ani to, že v tomto směru stále více zaostáváme.
EnglishThis is three times more than was provided for under the ninth EDF.
To je třikrát víc, než bylo poskytnuto v rámci devátého Evropského rozvojového fondu.
EnglishLadies and gentlemen, there are times when more legislation does not mean better legislation.
Dámy a pánové, jsou chvíle, kdy víc právních předpisů neznamená lepší právní předpisy.
EnglishYour connectome contains one million times more connections than your genome has letters.
Váš konektom má 1 000 000 krát více spojení než má váš genom písmen.
EnglishHowever, at times, more than one video file is created for one of the following reasons:
Nicméně se občas stane, že se vytvoří více než jeden videosoubor, a to z následujících důvodů:
EnglishWe've suffered prosecution; the paper was closed down more than three times.
Byli jsme stíháni; vydávání bylo pozastaveno více než třikrát.
EnglishVirtual oil is, however, being sold on the derivatives markets for six times more than physical oil.
Virtuální ropa se však na trzích s deriváty prodává šestkrát víc než ropa fyzická.
EnglishAfter all, a given project in a Member State cannot receive many more times the amount of another one.
Určitý projekt v členském státě přece nemůže získat mnohem větší částku než jiný.
EnglishSo the entire data set is a billion times more awesome than this slide.
Takže všechna ta data jsou ještě mnohem úžasnější než tento slide.
EnglishThere are a hundred times more people who die in a conflict in Africa than in the Middle East.
Stokrát více lidí umírá v konfliktech v Africe než na Blízkém Východě.

Podobné překlady pro "more times" česky

times předložka
Czech
times podstatné jméno
Czech
more příslovce
more přídavné jméno
Czech
more importantly příslovce
behind the times přídavné jméno
more than přídavné jméno
Czech
at times příslovce
Czech
a million times příslovce
more abrupt přídavné jméno
many times příslovce
Czech
more alien přídavné jméno
more provocatively příslovce
at other times příslovce
Czech
more grumpy přídavné jméno