anglicko-česko překlad pro "more precisely"

EN

"more precisely" český překlad

EN

more precisely {komparativ}

volume_up
more precisely (také: more accurately)
There is also the problem of freedom or, more precisely, the suppression of freedom.
Je tu také problém svobody, nebo přesněji potlačování svobody.
More precisely, I could mention the further strengthening of FRONTEX.
Přesněji, mohu zmínit další posílení FRONTEX.
We, or more precisely many Members on the right, are closing our eyes to what is happening.
My, přesněji řečeno mnoho poslanců napravo, zavíráme oči před tím, co se děje.

Příklady použití pro "more precisely" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTherefore, the role of travel agents should be regulated much more precisely.
Proto by mělo být postavení cestovních kanceláří regulováno mnohem přísněji.
EnglishA coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Státní převrat v Africe a ještě více v Mauritánii nás nemůže překvapovat.
EnglishWe, or more precisely many Members on the right, are closing our eyes to what is happening.
My, přesněji řečeno mnoho poslanců napravo, zavíráme oči před tím, co se děje.
EnglishThis would have been cheaper and more efficient, precisely because we are so dependent on imports.
Bylo by to levnější a účinnější, a to právě proto, že jsme tak závislí na dovozech.
EnglishThere is also the problem of freedom or, more precisely, the suppression of freedom.
Je tu také problém svobody, nebo přesněji potlačování svobody.
EnglishI'm a savant, or more precisely, a high-functioning autistic savant.
Jsem savant, lépe řečeno vysoce fungující autistický savant.
EnglishHowever, I would like to recommend to Mr Mauro and the House that we formulate it somewhat more precisely.
Chtěl bych ale panu Maurovi a celému Parlamentu doporučit, aby byl formulován přesněji.
EnglishIn order to examine the real effects more precisely, the Commission is ready to produce an evaluation report.
Komise je připravena vypracovat hodnotící zprávu, aby byly reálné dopady prozkoumány podrobněji.
EnglishMore precisely, I could mention the further strengthening of FRONTEX.
Přesněji, mohu zmínit další posílení FRONTEX.
EnglishI understand your desire for some issues, such as measures to combat insecurity, to be explained more precisely.
Chápu vaše přání, aby některé otázky byly vysvětleny přesněji, jako například boj proti nejistotě.
EnglishAnd it will happen precisely the year 2048 in the later part of the summer, in July, more precisely, the 27th of July.
A stane se to přesně roku 2048 v pozdější části léta, v červenci, přesněji řečeno 27. července.
EnglishIn this period of reflection, which I hope will be as short as possible, we are unable to answer Mr Vakalis more precisely.
V tomto období úvah, které bude doufám co nejkratší, nedokážeme panu Vakalisovi odpovědět nijak přesněji.
EnglishFurthermore, the definitions have been stated more precisely and clearer guidelines worked out for the authorities in the Member States.
Kromě toho byly pro orgány v členských státech vypracovány přesnější definice a jasnější směrnice.
EnglishThis will lead to more social exclusion of precisely these population groups and will only increase these problems in our cities.
Povede to k dalšímu sociálnímu vyloučení právě těchto skupin obyvatelstva a k prohloubení těchto problémů v našich městech.
English(FR) Mr President, I would first beg you to excuse this disruption to the agenda, or more precisely to the order of precedence.
(FR) Pane předsedající, rád bych vás nejprve požádal, abyste mi prominul, že přerušuji pořad jednání nebo spíše stanovené pořadí.
EnglishCommissioner, today - or more precisely tomorrow - we are completing a legislative package that we have been discussing for more than two years.
Pane komisaři, dnes - nebo přesněji zítra - dokončíme legislativní balíček, o němž diskutujeme již více než dva roky.
EnglishAnd I decided to try to get smarter by reading the entire Encyclopedia Britannica from A to Z -- or, more precisely, from "a-ak" to "Zywiec."
Rozhodl jsem, že se stanu chytřejší a přečtu celou Encyklopedii Britannicu od A do Z -- nebo přesněji od "a-ak" po "Zywiec".
EnglishYou should not reproach us for treating it as such, that is to say, asking a bit more of it, precisely because Poland is an important country.
Neměli byste nám vyčítat, že se k němu tak chováme, tedy že po něm žádáme o něco více právě proto, že je Polsko významnou zemí.
English. - (FI) I could not vote in favour of point 65 in report by Mr Pomés Ruiz, because it does not define the notion of relatives more precisely.
písemně. - (FI) Nemohu hlasovat pro přijetí bodu 65 zprávy pana Pomés Ruize, protože nedefinuje přesněji pojem příbuzný.
EnglishAs I said, I am ready to meet with the Irish MEPs and I hope I can meet with all of you tomorrow so that we can discuss this more precisely.
Jak jsem řekl, jsem připraven setkat se s irskými poslanci EP a doufám, že s vámi se všemi se uvidím zítra, abychom o tom mohli diskutovat podrobněji.

Podobné překlady pro "more precisely" česky

precisely příslovce
more příslovce
more přídavné jméno
Czech
more importantly příslovce
more than přídavné jméno
Czech
more abrupt přídavné jméno
more alien přídavné jméno
more provocatively příslovce
more grumpy přídavné jméno
more accurately příslovce
or more precisely
more difficult přídavné jméno
more likely příslovce
Czech
more foreign přídavné jméno
more acutely příslovce
more extreme přídavné jméno
more annoying přídavné jméno