anglicko-česko překlad pro "more attractive"

EN

"more attractive" český překlad

EN

more attractive {komparativ}

volume_up
more attractive
The euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
Eurozóna se stala přitažlivější, jak to dokládá příklad Islandu.
We can ensure that they make urban transport more attractive to users.
Můžeme zajistit, aby se města snažila učinit městskou dopravu přitažlivější pro uživatele.
What we have on offer is definitely more attractive than what Russia is proposing.
Co můžeme navrhnout my, je rozhodně mnohem přitažlivější, než co navrhuje Rusko.

Příklady použití pro "more attractive" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is very important that the Ecolabel should now be more attractive to consumers.
Co je velmi důležité, že pro spotřebitele by ekoznačka měla být více atraktivní.
EnglishWhat we have on offer is definitely more attractive than what Russia is proposing.
Co můžeme navrhnout my, je rozhodně mnohem přitažlivější, než co navrhuje Rusko.
EnglishAll this would make Strasbourg more attractive because it is a beautiful city.
Učinilo by to Štrasburk ještě atraktivnějším, protože se jedná o krásné město.
EnglishFor the programme to achieve its aims, Marco Polo II must be made more attractive.
Má-li program Marco Polo naplnit své cíle, musíme jej učinit přitažlivějším.
EnglishIn the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.
V konečném důsledku udělení minimálních práv cestujícím jen zvyšuje atraktivitu železnic.
EnglishIt would be more attractive too, more in step with the priorities of our African partners.
Byla by také lákavější a více v souladu s prioritami našich afrických partnerů.
EnglishBy making Europe more attractive, it is preparing the new economy for future generations.
Bude-li Evropa atraktivnější, lépe připraví nové hospodářství pro budoucí generace.
EnglishThe euro area has therefore become more attractive, as the case of Iceland shows.
Eurozóna se stala přitažlivější, jak to dokládá příklad Islandu.
EnglishWe can ensure that they make urban transport more attractive to users.
Můžeme zajistit, aby se města snažila učinit městskou dopravu přitažlivější pro uživatele.
EnglishLess bureaucracy will also prove more attractive to skilled workers.
Snížení byrokracie bude pro kvalifikované pracovníky také zajímavější.
EnglishThe multipolar world in which the rights of all nations are secured is much more attractive.
Multipolární svět, ve kterém jsou práva všech národů zabezpečena, je daleko atraktivnější.
EnglishAmericans themselves are discovering that unlimited choice seems more attractive in theory than in practice.
Sami Američané objevují, že neomezený výběr je atraktivnější v teorii než v praxi.
EnglishMaking rural areas more attractive will help to curb the exodus of mainly young and well-trained people.
Zatraktivnění venkovských oblastí pomůže zastavit odchod zejména mladých a školených lidí.
EnglishAnd when you're hungry, food becomes more attractive, and so forth.
A když máte hlad, jídlo se stane atraktivnějším a tak dále.
EnglishIn order to succeed in globalisation, Europe must become more attractive in the fight for the world's talent.
Aby Evropa uspěla v globalizaci, musí se v boji o světové talenty stát přitažlivější.
EnglishThe remaining operators should benefit from more attractive returns.
Ostatní provozovatelé budou moci těžit z lepších výnosů..
EnglishTax measures are needed in the Member States in order to make having children more attractive.
Potřebujeme, aby členské státy přijaly taková daňová opatření, která učiní touhu mít děti přitažlivější.
EnglishMoreover, it will make short-sea shipping more attractive.
Navíc zvýší přitažlivost námořní dopravy na krátké vzdálenosti.
EnglishAll those factors will make using the train more attractive.
Všechny uvedené faktory zvýší atraktivitu cestování vlakem.
EnglishThis will stimulate research and innovation, making Europe a more attractive place to live and work.
To povede ke stimulaci výzkumu a inovací, čímž se Evropa stane atraktivnějším místem pro život a práci.

Podobné překlady pro "more attractive" česky

more příslovce
more přídavné jméno
Czech
attractive přídavné jméno
more importantly příslovce
more than přídavné jméno
Czech
more abrupt přídavné jméno
more alien přídavné jméno
more provocatively příslovce
more grumpy přídavné jméno
more accurately příslovce
more difficult přídavné jméno
more likely příslovce
Czech