anglicko-česko překlad pro "morals"

EN

"morals" český překlad

volume_up
morals {podstatné jméno}
volume_up
moralism {podstatné jméno}
volume_up
moralization {podstatné jméno}
volume_up
moralizing {podstatné jméno}
volume_up
morality {podstatné jméno}
EN

morals {podstatné jméno}

volume_up
What if morals, what if what makes something moral is just a matter of if it maximizes pleasure and minimizes pain?
Co kdyby morálka, něco co moralizuje věc, byla jenom otázka maximalizace požitku a minimalizace utrpení?
Finally, what morals can this House have in adopting such a resolution when, less than a month ago, it adopted a report on Iraq without a single mention of the aggression and occupation by the US?
Jaká je asi morálka této sněmovny, když přijme toto usnesení a přitom ani ne před měsícem přijal zprávu o Iráku, aniž by se slůvkem zmínil o agresi a okupaci ze strany USA?

Příklady použití pro "morals" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAbandoning laws and morals only strengthens, not weakens, terrorism.
Vzdáme-li se zákonů a mravů, pak terorismus jedině posílíme, nikoli oslabíme.
EnglishThis is a question not so much of policy but of fundamental morals and ethics.
To je otázka nejen politiky, ale základní morálky a etiky.
EnglishAnother account says that it fines publications for violating 'public interest, public morals or order'.
Další popis uvádí, že zákon pokutuje publikace za porušení "veřejného zájmu, veřejné morálky či pořádku".
EnglishThe Church has not spoon-fed morals to the people for a long time.
EnglishI find it more than cynical that those same people stand up and pretend they have a monopoly on ethics and morals.
Považuji za více než cynické, že titíž lidé neustále předstírají, že mají monopol na etiku a morálku.
EnglishIt is not a question of politics, but a question of morals.
Není to otázka politiky, ale otázka morálky.
EnglishWhat if morals, what if what makes something moral is just a matter of if it maximizes pleasure and minimizes pain?
Co kdyby morálka, něco co moralizuje věc, byla jenom otázka maximalizace požitku a minimalizace utrpení?
EnglishLet us therefore make a start with new financial morals.
EnglishWhat kind of a picture of solidarity and morals is that?
EnglishIt all comes down to a question of morals and of solidarity and it is up to us to help out all those countries that are in distress.
Všechno je otázkou morálky a solidarity a je na nás, abychom pomohli zemím, které se ocitly v tísnivé situaci.
EnglishA whole range of mistakes have been made and there has been a breathtaking lack of ethics, morals and decency, combined with conflicts of interest.
Došlo k celé řadě chyb a objevil se dech beroucí nedostatek etiky, morálky a slušnosti kombinovaný s konflikty zájmů.
EnglishI therefore find it shocking that in today's European Union, based on values, morals and ethics, some people are asking for this trade to be legalised.
V této souvislosti je pro mě šokující, že v dnešní Evropské unii, která je založená na hodnotách, morálce a etice, dnes někdo žádá legalizaci tohoto obchodu.
EnglishThey must also be justified by legitimate interests: national security, public safety, prevention of disorder or crime, protection of health or morals and so on.
Musí být také odůvodněno legitimními zájmy: národní bezpečností, veřejnou bezpečností, prevencí porušování pořádku nebo zločinu, ochranou zdraví nebo mravů atd.
EnglishFinally, Brussels has promised that it will not meddle with the legislation of the Republic of Ireland in areas of morals and social norms, including protection of the unborn child.
Konečně, Brusel slíbil, že se nebude vměšovat do právních předpisů Irska v oblastech morálních a sociálních norem, včetně ochrany nenarozeného dítěte.
English(HU) Ladies and gentlemen, I welcome the report by Mrs Weiler, which aims to eliminate loopholes and create fair commercial morals in the European Union, but let us not have any illusions.
(HU) Dámy a pánové, vítám zprávu paní Weilerové, jejímž cílem je odstranit mezery a vytvořit bezúhonnou morálku při obchodování v Evropské unii, ale nemějme iluze.
EnglishFinally, what morals can this House have in adopting such a resolution when, less than a month ago, it adopted a report on Iraq without a single mention of the aggression and occupation by the US?
Jaká je asi morálka této sněmovny, když přijme toto usnesení a přitom ani ne před měsícem přijal zprávu o Iráku, aniž by se slůvkem zmínil o agresi a okupaci ze strany USA?

Synonyma (anglicky) pro "morals":

morals
moralization
moralizing
morality