anglicko-česko překlad pro "money laundering"

EN

"money laundering" český překlad

volume_up
money laundering {podstatné jméno}
EN

money laundering {podstatné jméno}

volume_up
1. finance
Money laundering and organised crime remain areas of concern.
Praní špinavých peněz a organizovaný zločin zůstávají ve středu zájmu.
Nor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
Ani neodstraníme praní špinavých peněz nebo jiné s tím spojené kriminální aktivity.
As we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
Jak všichni víme, tyto společnosti jsou nástroji pro daňové úniky a praní špinavých peněz.

Příklady použití pro "money laundering" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
Ani neodstraníme praní špinavých peněz nebo jiné s tím spojené kriminální aktivity.
EnglishThese cash controls are aimed at fighting money laundering and other criminal activities.
Účelem těchto kontrol hotovosti je boj proti praní peněz a jiné trestné činnosti.
EnglishAs we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
Jak všichni víme, tyto společnosti jsou nástroji pro daňové úniky a praní špinavých peněz.
EnglishIt closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.
To zavřelo dveře mezi praním špinavých dolarů a americkou ekonomikou.
EnglishSo, within six months Europe became the epicenter of the money-laundering activities of the world.
Takže během 6 měsíců se stala Evropa epicentrem praní špinavých peněz celého světa.
EnglishMoney laundering and organised crime remain areas of concern.
Praní špinavých peněz a organizovaný zločin zůstávají ve středu zájmu.
EnglishCounterfeiting is a growing parallel economy and one that allows for large-scale money laundering.
Padělání představuje rostoucí paralelní ekonomiku a umožňuje praní špinavých peněz ve velkém.
EnglishI would also like to alert the Commission to the risk of micro-credit being abused for money-laundering purposes.
Upozorňuji Komisi také na riziko zneužití mikroúvěrů pro praní špinavých peněz.
EnglishWhat we are dealing with are questions of education, money laundering, criminality and freedom in gambling.
Hazardní hry souvisí s otázkami vzdělání, praní špinavých peněz, kriminality a svobody.
EnglishThere was talk of money laundering, bribery, betting and tax fraud, amongst others practices.
Vedle jiných praktik se zde hovořilo o praní špinavých peněz, podplácení, sázkách a daňových podvodech.
EnglishPeople simply moved their money-laundering activities away from the United States into Europe.
Lidé jednoduše přestěhovali praní peněz z USA do Evropy.
EnglishCommissioner, Member States have until December 2007 to implement the third Money Laundering Directive.
Pane komisaři, členské státy musí do prosince 2007 zavést třetí směrnici o praní špinavých peněz.
EnglishComparable restrictions also apply to the effective implementation of the Third Money Laundering Directive.
Srovnatelná omezení také platí pro účinné uplatňování třetí směrnice o praní špinavých peněz.
EnglishI raised the possibility that these were being used for money laundering purposes, for criminal purposes.
Poukázal jsem na skutečnost, že mohou být využívány k praní špinavých peněz, ke kriminálním účelům.
EnglishMoney for terrorism is a tiny part of money laundering.
Peníze pro terorismus tvoří nepatrnou část praní peněz.
EnglishAnd it is, in fact, an anti-money-laundering legislation.
Je to ve skutečnosti opatření proti praní peněz.
EnglishIt is sufficient to mention the effects related to the development of addictions, organised crime and money laundering.
Stačí se zmínit o důsledcích spojených s vývojem závislosti na hazardu, organizovaným zločinem a praním špinavých peněz.
EnglishPrevention of the use of the financial system for money laundering and terrorist financing (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Předcházení praní peněz a financování terorismu (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
EnglishSo how many other Madoffs are there on Wall Street or in the city of London, fleecing ordinary folk and money laundering?
Kolik dalších Madoffů ještě máme na Wall Street, nebo v londýnském City, obírajících obyčejné lidi a peroucích špinavé peníze?
EnglishIt has been very effective in investigating money-laundering, the proceeds of drug trafficking and, indeed, criminal activity generally.
Funguje velmi efektivně při vyšetřování praní špinavých peněz, výnosů z pašování drog a všeobecné zločinecké činnosti.

Podobné překlady pro "money laundering" česky

laundering podstatné jméno
Czech
money podstatné jméno
money přídavné jméno
money order podstatné jméno
money belt podstatné jméno
money in circulation podstatné jméno
money income podstatné jméno
money market podstatné jméno
money box podstatné jméno