anglicko-česko překlad pro "monetary policy"

EN

"monetary policy" český překlad

EN

monetary policy

volume_up
1. ekonomika
Is a centralised monetary policy acceptable for countries that have such decidedly diverse interest rates?
Je centralizovaná monetární politika přijatelná pro země, které mají tak diametrálně rozdílné úrokové sazby?
My third and last point is that right now budgetary policy has been shown to be playing the central, leading role far more than monetary policy is.
Můj třetí a poslední bod je to, že se ukazuje, že ústřední, vedoucí úlohu v tuto chvíli sehrává rozpočtová politika, v daleko větší míře než monetární politika.
Monetary policy must continue to sustain demand, but it cannot bear the whole burden alone, especially in view of the current situation of the financial and credit markets.
Monetární politika musí i nadále udržovat poptávku, ale nemůže na vše stačit sama, zvláště s ohledem na stávající situaci na finančních a úvěrových trzích.

Příklady použití pro "monetary policy" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishECONOMIA is a game that explains, in a simplified way, how monetary policy works.
Hra ECONOMIA zjednodušeným způsobem vysvětluje, jak funguje měnová politika.
EnglishSecondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
Zadruhé je měnová politika - věřitel poslední záchrany - stále centralizovaná.
EnglishNeither this Pact nor the monetary policy has been a true friend to the real economy.
Ani on, ani měnová politika nebyly skutečně vstřícné vůči reálnému hospodářství.
EnglishFacilitating public scrutiny of monetary policy actions enhances the incentives
Jejich rozhodnutí a vysvětlení v otázkách politiky tak budou dlouhodobě konzistentní.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Tasks > Monetary policy
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Činnost > Měnová politika
EnglishThe common monetary policy and the ECB will face great challenges in forthcoming years.
Společná měnová politika a ECB budou v následujících letech čelit velikým problémům.
EnglishFirst of all I would mention increased coordination between economic and monetary policy.
Nejdříve bych zmínila hlubší spolupráci mezi hospodářskou a měnovou politikou.
EnglishIt is lax monetary policy, more than anything else, that has eroded the US economy.
Právě laxní měnová politika víc než cokoli jiného narušila hospodářství Spojených států.
EnglishMonetary and currency policy must help people, not plunge them into poverty.
Měnová a kurzová politika musí lidem pomáhat, ne je uvrhnout do chudoby.
EnglishFor details about the ECB's monetary policy, see www.ecb.europa.eu/mopo
Podrobnosti o měnové politice ECB naleznete na adrese www.ecb.europa.eu/mopo.
EnglishAs such, the measures adopted do not affect the monetary policy stance.
Přijatá opatření jako taková nemají žádný vliv na orientaci měnové politiky.
EnglishThe European Central Bank takes on responsibility for monetary policy.
Od této chvíle začala za měnovou politiku odpovídat Evropská centrální banka (ECB).
EnglishAs concerns the monetary policy stance of the ECB, it has to be focused on the euro area.
Co se týče orientace měnové politiky ECB, ta musí být zaměřena na eurozónu.
EnglishAmerican monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Americká měnová a rozpočtová politika je přinejmenším nerealistická.
EnglishThe first article reconsiders the role of asset prices in the conduct of monetary policy.
První se znovu zamýšlí nad úlohou cen aktiv při provádění měnové politiky.
EnglishThese measures are designed not to affect the monetary policy stance.
Tato opatření byla navržena tak, aby neovlivnila orientaci měnové politiky.
EnglishThe Eurosystem has implemented both standard and non-standard monetary policy measures.
Eurosystém uskutečňuje standardní i mimořádná opatření měnové politiky.
EnglishFrom October 2008 onwards, the ECB's monetary policy can be described as active and flexible.
Od října roku 2008 již nelze popisovat měnovou politiku ECB jako aktivní a pružnou.
EnglishThese monetary policy methods are largely to blame for the latest crisis.
Tyto metody měnové politiky jsou velkou měrou původcem poslední krize.
EnglishTransparency helps the public to understand the ECB's monetary policy.
Transparentnost napomáhá veřejnosti porozumět měnové politice ECB.

Podobné překlady pro "monetary policy" česky

monetary přídavné jméno
policy podstatné jméno
price policy podstatné jméno
trade policy podstatné jméno
pricing policy podstatné jméno
tax policy podstatné jméno
ecological policy podstatné jméno
environmental policy podstatné jméno
company policy podstatné jméno