anglicko-česko překlad pro "moment"

EN

"moment" český překlad

volume_up
moment {podstatné jméno}
CS
volume_up
momentousness {podstatné jméno}
CS

"moment" anglický překlad

volume_up
momenty {m mn. č.}
EN
volume_up
moment hybnosti {m}
volume_up
momentový klíč {m}
EN

moment {podstatné jméno}

volume_up
The magical moment, the magical moment of conducting.
Magický moment, magický moment pro dirigenta: přicházíte na pódium.
(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
(NL) Paní předsedající, toto je důležitý moment pro stabilitu na Balkáně.
I believe that this is a very important moment and that we are on the right path.
Domnívám se, že jde o velmi významný moment a že jsme na správné cestě.
This is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Je to historický okamžik pro Súdán a vlastně i pro celý africký kontinent.
The system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
Systém porovnává každý okamžik jednoho souboru s druhým, aby zjistil, zda se shodují.
. - This report could not have come at a more critical moment.
. - Tato zpráva nemohla přijít v okamžik, který by byl více rozhodující.
moment (také: twinkling)
CS

moment {mužský rod }

volume_up
moment (také: chvilka, mžik, okamžik)
volume_up
moment {podstatné jméno}
Magický moment, magický moment pro dirigenta: přicházíte na pódium.
The magical moment, the magical moment of conducting.
(NL) Paní předsedající, toto je důležitý moment pro stabilitu na Balkáně.
(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
Domnívám se, že jde o velmi významný moment a že jsme na správné cestě.
I believe that this is a very important moment and that we are on the right path.
moment (také: okamžik, sekunda, vteřina)
volume_up
second {podstatné jméno}
V ten moment jsem ztratila všechen cit a pohyblivost od pánve níže.
In a split second, I lost all sensation and movement below my pelvis.
Ten druhý moment z debaty, na který bych chtěl reagovat, je otázka toho rozvojového rozměru dohod EPA.
The second point I would like to respond to from the debate concerns the question of the development dimension of EPAs.
volume_up
momentum {podstatné jméno}
Je škoda přijít o tento historický moment tím, že se budeme bát pustit pravidel.
It is a pity to miss out on this historic momentum by turning to the rules.
Je Komise připravena maximálně využít tento hybný moment?
Is the Commission prepared to make the most of this momentum?
moment (také: agent, faktor, jednatel, okolnost, činitel)
volume_up
factor {podstatné jméno}
moment (také: chvíle, minutka, okamžik)
volume_up
instant {podstatné jméno}
moment
volume_up
jiffy {podstatné jméno}

Příklady použití pro "moment" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishLet us use what is already being done at the moment and what is in preparation.
Dovolte, abychom použili to, na čem se v současnosti pracuje a co se připravuje.
EnglishSo that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
Takže tato konkrétní událost byla inspirována něčím, na co jsem náhodou narazil.
EnglishAnd instead, when the baby was placed in my hands, it was an extraordinary moment.
Namísto toho, když bylo to dítě umístěno do mých dlaní, byl to výjimečný okamžik.
EnglishAt the moment, the country which is closest to acceding to the EU is Croatia.
V současné době je zemí, která má k přistoupení k EU nejblíže, právě Chorvatsko.
EnglishAt the moment, 80% of financial exchanges take place on both sides of the Atlantic.
V současnosti se 80 % finančních obchodů uskutečňuje na obou stranách Atlantiku.
EnglishThis is where we are at the moment, I told myself, but what do we still have to do?
Právě v tomto stádiu se nyní nacházíme, řekl jsem si, ale co ještě musíme udělat?
EnglishIndeed, the signs we are seeing at the moment in the Serbian economy are excellent.
Signály, které momentálně v srbském hospodářství vidíme, jsou vskutku vynikající.
EnglishBut sometimes I see this ingenious idea in there, and I have this eureka moment.
Ale občas v tom vidím geniální nápad, a tak mám přesně ten heuréka okamžik.
EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
V této chvíli opravdu musíme řešit mnohem naléhavější a důležitější otázky.
EnglishSo at this moment I can share with you the opinion of the Hungarian Presidency.
Takže v tuto chvíli se s vámi mohu podělit o názor maďarského předsednictví.
EnglishI agree with those who have also pointed out that democracy is not a moment in time.
Souhlasím s těmi, kdo také zdůraznili, že demokracie není jen okamžikem v čase.
EnglishAnd as you can imagine, I hated that moment of ripping with incredible intensity.
A jak si asi dokážete představit, jak strašně moc jsem nesnášel to trhnutí.
EnglishAt the moment, they are placed on the web, where they are available electronically.
V současnosti je dáváme na internet, kde jsou dostupné v elektronické podobě.
EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Všichni myslím víme, že jaderná otázka je v této chvíli obrovským kamenem úrazu.
EnglishThe system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
Systém porovnává každý okamžik jednoho souboru s druhým, aby zjistil, zda se shodují.
EnglishWe heard one such statement here a moment ago, the statement by Mr Pafilis.
Jedno takové prohlášení jsme zde slyšeli před chvílí, prohlášení pana Pafilise.
EnglishAt the moment, individual groups have tabled their own separate resolutions.
V tomto okamžiku jednotlivé skupiny předložily svá vlastní nezávislá usnesení.
EnglishAt the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
V současné době je pro provoz ve městě mnohem pomalejší, alespoň v této fázi.
EnglishAs I said a moment ago, this is where this legislation has been greatly improved.
Jak jsem řekla před chvílí, zde došlo k velkému zlepšení právních předpisů.
EnglishAt the moment, this tragedy can be witnessed in Lampedusa; and it is a grave tragedy.
V současnosti jsme svědky tragédie na ostrově Lampedusa a je to vážná tragédie.

Synonyma (anglicky) pro "moment":

moment
momently