anglicko-česko překlad pro "modulation"

EN

"modulation" český překlad

volume_up
modulation {podstatné jméno}
volume_up
module {podstatné jméno}
CS
volume_up
modulated {příd. jm.}
volume_up
modulating {příd. jm.}
EN

modulation {podstatné jméno}

volume_up
modulation
Voluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy (
Dobrovolná modulace přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky (
One more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
Ještě jedna poznámka k financování: modulace podle mého názoru není hezké slovo.
Subject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Téma: Navržený nárůst modulace v kontextu kontroly stavu SZP.

Příklady použití pro "modulation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOne more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.
Ještě jedna poznámka k financování: modulace podle mého názoru není hezké slovo.
EnglishAnd I have looked with interest at your report's concept of 'progressive modulation'.
A se zájmem jsem si prohlédla koncepci "progresivní modulace" ve vaší zprávě.
EnglishVoluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy (
Dobrovolná modulace přímých plateb v rámci společné zemědělské politiky (
EnglishI am not prepared to consider the increase in modulation on a voluntary basis.
Nejsem připravena zvažovat zvýšení míry odlišení na dobrovolné bázi.
EnglishThe model of progressive modulation is the right path and I also support the figures here.
Model progresivní modulace je tou správnou cestou a já to také podporuji.
EnglishWe want to stick with our historic payments system and we do not like increased modulation.
Chceme vydržet se svým historickým systémem plateb a nelíbí se nám zvyšování modulace.
EnglishI am totally opposed to the increasing of compulsory modulation to 13% over the next few years.
Jsem zcela proti zvýšení povinné modulace na 13 % v průběhu následujících pěti let.
EnglishLet everybody throughout Europe pay the same level of modulation from the second pillar.
Ať všichni v celé Evropě platí stejnou výši odlišení z druhého pilíře.
EnglishThe issue of the rate of modulation will be, I can assure you, a key element of any compromise.
Mohu vám potvrdit, že otázka míry odlišení bude klíčovým prvkem každého kompromisu.
EnglishI regret there was not a vote in favour of the ALDE amendment regarding compulsory modulation.
Lituji, že nebyl schválen pozměňovací návrh skupiny ALDE ohledně povinného odlišení.
EnglishThe way it is proposed, modulation seems too great and makes the first pillar unbalanced.
Modulace, jak je navržená, se zdá by příliš velkou a způsobuje nerovnováhu prvního pilíře.
EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Téma: Navržený nárůst modulace v kontextu kontroly stavu SZP.
EnglishCompulsory modulation and gradual modulation are less brutal than in the Commission's proposal.
Povinné odlišení a postupné odlišení nejsou tak tvrdé jako v návrhu Komise.
EnglishThis is also the case with the balanced solution for modulation in rural development support.
Stejně tak tomu je, pokud jde o vyvážené řešení pro odlišení v podpoře rozvoje venkova.
EnglishTo remind you: in November 2007, the Commission indicated 8% modulation plus 45% degression.
Rád bych připomenul toto: V listopadu 2007 doporučovala Komise 8% odlišení plus 45% snižování.
EnglishI am against modulation as recommended by the European Commission or the Capoulas Santos report.
Jsem proti odlišení, jak je doporučováno Evropskou komisí nebo v Capoulas Santosově zprávě.
English(DE) Mr President, I have an explanation of vote to make on the report in respect of modulation.
(DE) Pane předsedající, chci přednést vysvětlení k hlasování o zprávě týkající se odlišení.
EnglishYour position, Commissioner, on compulsory modulation is right.
Je správný váš postoj, paní komisařko, pokud jde o povinné odlišení.
EnglishAn increase in compulsory modulation is quite simply putting your hand into the pocket of Europe's farmers.
Nárůst povinného odlišení je jednoduše rukou v kapsách evropských zemědělců.
EnglishIn Hungary, modulation would even affect smaller 20-hectare farms.
V Maďarsku by odlišení postihlo i menší dvacetihektarové farmy.

Synonyma (anglicky) pro "modulation":

modulation
module