EN

modifying {přídavné jméno}

volume_up
modifying

Příklady použití pro "modifying" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTherefore, as rapporteur, I drew up another draft report, modifying the legal basis.
Proto jsem jako zpravodajka vypracovala další návrh zprávy, který právní základ upravuje.
EnglishThe Single European Act modifying the Treaty of Rome is signed in Luxembourg and The Hague.
V Lucemburku a v Haagu je podepsán Jednotný evropský akt, kterým se mění Římská smlouva.
EnglishI succeeded in modifying those amendments in the final vote.
Podařilo se mi tyto úpravy v konečném hlasování upravit.
EnglishAs the honourable Members know, this proposal is accompanied by a proposal for modifying the European Refugee Fund.
Jak je váženým poslancům známo, návrh doprovází další návrh na změnu Evropského uprchlického fondu.
EnglishThis, then, is the position of my Group: to go no further in modifying the law and to reject the concept of apologia.
Moje skupina zaujala tento postoj: nezacházet ve změnách zákona ještě dále a pojem apologie zamítnout.
EnglishWe treat them with symptom-modifying drugs -- painkillers -- which are, frankly, not very effective for this kind of pain.
Léčíme je symptomatickými léky - prášky proti bolesti, které však na tento druh bolesti moc nezabírají.
EnglishHopefully, this project will go some way towards modifying the eating patterns of the youngest members of European society.
Doufejme, že tento projekt přispěje ke změně stravovacích vzorců nejmladších členů evropské společnosti.
English'that forecasts show that climate change is capable of modifying the availability and demand for water all over the planet';
"že předpovědi ukazují, že změna klimatu je schopná pozměnit dostupnost vody a poptávku po ní na celé planetě";
EnglishThe OSCE's capabilities in this field should be strengthened by modifying its old mechanisms of action and creating new ones.
Schopnosti OBSE v této oblasti by měly být posíleny upravením jejích starých akčních mechanismů a vytvořením nových.
EnglishThe Commission did not shape the priorities, so the ideas of including certain projects or modifying certain priorities is, of course, possible.
Myšlenka zahrnout určité projekty do strategie, případně konkrétní priority upravit, je samozřejmě možná.
EnglishWe believe that the right approach to financial and economic integration is to make new proposals for modifying corporation tax.
Podle našeho názoru spočívá správný přístup k finanční a hospodářské integraci ve vytváření nových návrhů na změnu zdanění podniků.
EnglishThe IASCF has recently proposed modifying its constitution in order to enter into a formal relationship with the proposed monitoring board.
IASCF nedávno předložila návrh na změnu své správy za účelem navázání formálního vztahu s navrženou monitorovací skupinou.
EnglishAlthough you can back up more than the registry key or subkey that you are modifying, doing so adds to the size of the backup file.
I když můžete zálohovat více než jen klíč nebo podklíč registru, který upravujete, tento postup zvětší velikost souboru se zálohou.
EnglishThe airport managing body will publish decisions on modifying the charging system at least two months before they enter into force.
Letištní správní orgán uveřejní rozhodnutí o změnách v systému poplatků nejméně dva měsíce před tím, než tyto změny vstoupí v platnost.
EnglishAlthough you can back up more than just the registry key or subkey that you are modifying, doing so adds to the size of the backup file.
I když můžete zálohovat více než jen klíč nebo podklíč registru, který upravujete, tento postup zvětší velikost souboru se zálohou.
EnglishHere, I'm taking a part of a document and putting over here a second part from a second place -- and I'm actually modifying the information that I have over there.
Tady si beru část dokumentu a připojuji k další části z jiného dokumentu a dokonce informaci trochu modifikuji.
EnglishIn modifying the restructuring scheme, it must be taken into account that some Member States have renounced a substantial portion of their quota.
Při pozměňování restrukturalizačního plánu je třeba vzít v úvahu, že některé členské státy se již zřekly podstatné části své kvóty.
EnglishThe new institutional framework must, however, fully include Parliament in the legislative process aimed at modifying the legislation in force.
Nový institucionální rámec však musí do legislativního procesu zaměřeného na změnu dosavadního právního předpisu plně zapojit Parlament.
EnglishHowever, modifying the Treaty in the format envisaged at the moment could create a mechanism devoted exclusively to a limited number of Member States.
Avšak změna Smlouvy ve stávající předpokládané podobě by mohla vytvořit mechanismus určený výlučně pro omezení počtu členských států.
EnglishIn this context, the Commission will consider modifying the framework type approval legislation and adopting the necessary technical standards by 2010.
V této souvislosti Komise zváží úpravu rámcových právních předpisů pro schvalování typu a přijetí potřebných technických norem do roku 2010.

Synonyma (anglicky) pro "modifier":

modifier