anglicko-česko překlad pro "modification"

EN

"modification" český překlad

volume_up
modification {podstatné jméno}
EN

modification {podstatné jméno}

volume_up
modification (také: diversification)
It is obvious that genetic modification is not a game, the risks are huge.
Je samozřejmé, že genetická modifikace není hra, riziko je velké.
No: genetic modification and cloning are two separate techniques.
Není tomu tak: genetická modifikace a klonování jsou dvě rozdílné techniky.
However, there has been a failure to address the issue of genetic modification in the import regulations, which is why I have abstained.
Bylo ovšem chybou řešit otázku genetické modifikace v rámci regulací dovozu, a proto jsem se zdržel hlasování.
úprava kritérií pro udělování výjimek
The correct modification to the remarks is contained in Amendment 1133, which is annexed to the voting list.
Správná úprava připomínek je obsažená v pozměňovacím návrhu 1133, který je připojen k hlasovacímu seznamu.
Modifications to the common agricultural policy (
Úprava společné zemědělské politiky (

Příklady použití pro "modification" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNo link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
Dosud nebyla prokázána žádná souvislost mezi genetickou modifikací a vyššími výnosy.
EnglishYet such modification must be our aim whenever we discuss the nuclear issue.
Přesto taková změna musí být naším cílem, kdykoliv hovoříme o jaderné otázce.
EnglishModification of Regulation (EC) No 1234/2007 (the 'Single CMO Regulation') (debate)
Změna nařízení (ES) č. 1234/2007 (společná organizace trhů) (rozprava)
EnglishYet, as far as this modification is concerned, only the European Parliament has been consulted.
Ovšem co se této změny týče, byla konzultována pouze s Evropským parlamentem.
EnglishNo: genetic modification and cloning are two separate techniques.
Není tomu tak: genetická modifikace a klonování jsou dvě rozdílné techniky.
EnglishIt is obvious that genetic modification is not a game, the risks are huge.
Je samozřejmé, že genetická modifikace není hra, riziko je velké.
EnglishTo his credit I must say that this is the second modification of the Rules of Procedure.
K jeho prospěchu musím říct, že jde o druhou změnu jednacího řádu.
EnglishThis has even led to the modification of the European Union's rural development policy.
To dokonce vedlo ke změně politiky rozvoje venkova Evropské unie.
EnglishIn our opinion, we also need to ask ourselves ethical questions about genetic modification.
Podle mého názoru se musíme v souvislosti s genetickou modifikací zabývat i etickými otázkami.
EnglishWe await, therefore, introduction of the Council proposal on modification of protocol No 36.
Proto očekáváme předložení návrhu Rady na úpravu protokolu č. 36.
Englishfrequent modification, by certain Member States, of eligibility criteria and requisite documentation;
časté změny kritérií způsobilosti a potřebné dokumentace v některých členských státech;
EnglishAs a consequence, and contrary to some people's opinions, Article 122 is not undergoing any modification.
V důsledku toho nedojde v rozporu s názory některých osob k žádné změně článku 122.
EnglishMy three specific remarks: the first one concerns a modification in which I played a small part myself.
Moje tři specifické poznámky: první se týká změny, ke které jsem přispěl i já malým dílem.
EnglishCan the Commission state what justification there is for such a modification in application?
Může Komise uvést důvody této úpravy při uplatňování?
EnglishThe rapporteur had some harsh words for the modification.
Zpravodaj použil v souvislosti s úpravou poněkud ostrá slova.
EnglishNo Member State has required or has, since the report was published, ever required a modification of the current arrangements.
Žádný členský stát od zveřejnění zprávy nevyžadoval úpravu současného nastavení.
EnglishAs a result, the Treaty modification will not follow the democratic process laid down in the Treaty of Lisbon.
Změna Smlouvy se přitom nebude řídit demokratickým procesem, který je v Lisabonské smlouvě zakotven.
EnglishThe correct modification to the remarks is contained in Amendment 1133, which is annexed to the voting list.
Správná úprava připomínek je obsažená v pozměňovacím návrhu 1133, který je připojen k hlasovacímu seznamu.
EnglishCommission declaration ad Article 10a(4a) on the modification of Community guidelines on state aid for environmental protection
10a odst. 4a o změně pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí
EnglishOn the basis of this creative cooperation, we reached agreement on the modification of the Statute in a relatively short time.
Na základě této tvůrčí spolupráce jsme dosáhli dohody o změně statutu v relativně krátké době.

Synonyma (anglicky) pro "modification":

modification