anglicko-česko překlad pro "modernised"

EN

"modernised" český překlad

volume_up
modernised {příd. jm.}
volume_up
modernisation {podstatné jméno}
EN

modernised {přídavné jméno}

volume_up
modernised (také: modernized)
A modernised approach to policies set out in the single market review of November 2007 needs to be pursued further as foreseen.
Je třeba zachovat modernizovaný přístup k politikám stanovený v přezkumu jednotného trhu z listopadu 2007.
Our objective is a modernised labour market with a highly specialised, precisely oriented and very efficient workforce.
Naším cílem je modernizovaný pracovní trh s vysoce specializovanou, přesně orientovanou a velmi účinnou pracovní silou.
The short-term transition hardships should therefore result in a modernised and more transparent services market.
Po překonání krátkodobých problémů spojených s transformací by proto měl vzniknout modernizovaný a transparentnější trh služeb.

Příklady použití pro "modernised" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis will mean real kilometres of roads, modernised railway lines and airports.
To bude znamenat reálné kilometry silnic, modernizované železniční dráhy a letiště.
EnglishThirdly, trans-European energy infrastructure must be upgraded and modernised.
Zatřetí, transevropská energetická infrastruktura musí být zdokonalena a modernizována.
EnglishThe Regulations are still living in the 1950s and have never been modernised.
Tento předpis svým duchem vychází z 50. let minulého století, aniž by byl modernizován.
EnglishPirates have modernised their tactics, as the Council has said, at sea and on land.
Piráti modernizovali svoje taktiky, jak uvedla Rada, na moři i na souši.
EnglishModernised buildings are one of the best signs of the European Union in the region.
Modernizované budovy jsou jedním z nejlepších vývěsních štítů Evropské unie v tomto regionu.
EnglishThat is why it is so important to have initiated this modernised Directive just in time.
Proto je tak důležité, že jsme na této modernizované směrnici začali pracovat "právě včas".
EnglishWill some of the power plants really be shut down or modernised?
Budou některé z jaderných elektráren skutečně zavřeny nebo zmodernizovány?
EnglishSecondly, the quality of cotton produced will be improved, and the ginning industry will be modernised.
Zadruhé, kvalita vyráběné bavlny se zvětší a zmodernizuje se vyzrňovací odvětví.
EnglishSustainable, modernised and multicultural agriculture is necessary in mountain areas.
V horských regionech je zapotřebí rozvíjet trvale udržitelné, modernizované a multifunkční zemědělství.
EnglishThis rewards those airlines that have updated and modernised their fleet in the past.
Budou tak odměněny ty letecké společnosti, které modernizují a i v minulosti modernizovaly svůj letecký park.
EnglishPresident Medvedev's priority is for the rule of law to be respected (as he says himself) and the economy modernised.
Prezident Medveděv dává prioritu právnímu státu, jak říká, a modernizaci ekonomiky.
EnglishWe also have to urgently look for new sources of energy, and use modernised methods of coal gasification.
Musíme také naléhavě hledat nové zdroje energie a používat modernizované metody zplynování uhlí.
EnglishMountainous regions have a constant requirement for sustainable, modernised and multifunctional agriculture.
Horské oblasti neustále potřebují trvale udržitelné, modernizované a multifunkční zemědělství.
EnglishEveryone is aware of the importance of a correctly built or modernised structure for security and comfort.
Každý si je vědom, jaký význam pro bezpečnost a pohodlí má správně postavená či zmodernizovaná stavba.
EnglishIt calls for a modernised partnership based on reciprocal confidence, transparency and predictability.
Vyzývá k modernizaci partnerství, které by mělo být založeno na vzájemné důvěře, transparentnosti a předvídatelnosti.
EnglishTherefore, they need to be modernised with a long-term perspective, while also preserving their original values.
Proto je třeba tyto modely z dlouhodobého hlediska modernizovat, avšak současně zachovat jejich původní hodnoty.
EnglishCurricula need to be continuously modernised and the use of information technology increased amongst older people.
Je potřeba neustále modernizovat školní osnovy a zvyšovat využívání informačních technologií mezi staršími lidmi.
EnglishFurthermore, research facilities and infrastructure in Central and Eastern Europe must be modernised and expanded.
Kromě toho musí dojít k modernizaci a rozšíření výzkumných zařízení a infrastruktur ve střední a východní Evropě.
EnglishThe ÖVP Europe Club in the European Parliament welcomes the proposal for a regulation on a modernised Community Customs Code.
Evropský klub ÖVP v Evropském parlamentu vítá návrh nařízení o modernizaci celního kodexu Společenství.
EnglishFirst, to increase legal certainty for all concerned, we propose a modernised definition of the exempt services.
Za prvé, pro zvýšení právní jistoty všech zúčastněných navrhujeme modernizovanou definici služeb osvobozených od daně.

Synonyma (anglicky) pro "modernised":

modernised
English
modernisation