anglicko-česko překlad pro "mixtures"

EN

"mixtures" český překlad

CS
volume_up
mixture {podstatné jméno}
volume_up
crude mixture {podstatné jméno}
EN

mixtures {množné číslo}

volume_up
mixtures (také: compounds)
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (
The aim is to classify and label the thousands of substances and mixtures which surround us.
Cílem tohoto systému je klasifikovat a označit tisíce látek a směsí, které nás obklopují.
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (amendment of Regulation (EC) No 648/2004) (
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (změna nařízení (ES) č. 648/2004) (

Příklady použití pro "mixtures" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe aim is to classify and label the thousands of substances and mixtures which surround us.
Cílem tohoto systému je klasifikovat a označit tisíce látek a směsí, které nás obklopují.
EnglishClassification, labelling and packaging of substances and mixtures (amendment of Regulation (EC) No 648/2004) (
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (změna nařízení (ES) č. 648/2004) (
EnglishClassification, labelling and packaging of substances and mixtures (
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (
EnglishThe development of energy technologies such as fusion and mixtures of sustainable energy resources are essential.
Rozvoj energetických technologií, jako je fúze a mísení udržitelných zdrojů energie, je nezbytný.
EnglishAs Mr Papadimoulis said earlier, mixtures with a mercury content of more than 95% by weight have also been banned from export.
Jak již dříve řekl pan Papadimoulis, zakázán je i vývoz směsí s obsahem rtuti více než 95 hmotnostních %.
EnglishA similar list already exists, however, and the industry uses this existing list to classify and label mixtures.
Podobný seznam však už existuje, přičemž dané odvětví tento existující seznam používá pro klasifikaci a označování směsí.
EnglishSubject: Dealing with EDC mixtures
Předmět: Zacházení se směsmi endokrinních disruptorů
EnglishThis zero threshold was accepted because substances and mixtures exclusively for R&D purposes are excluded from the scope of application.
Tato nulová tolerance byla přijata vzhledem k tomu, že látky a směsi určené výlučně na účely výzkumu a vývoje jsou v rozsahu uplatňování vynechané.
EnglishClassification, labelling and packaging of substances and mixtures (amendment of Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC, 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC) (
Klasifikace, označování a balení látek a směsí (úprava směrnic 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES) (
EnglishThe new legislation in the field of classification, labelling and packaging of substances and mixtures shall offer increased protection to human health and the environment.
Nové právní předpisy v oblasti klasifikace, označování a balení látek a směsí nabízí lepší ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
EnglishThey are exposed, on a long-term basis, to mixtures or cocktails of pesticides that are sprayed in their locality throughout the year and, in many cases, for decades.
Jsou dlouhodobě vystaveni směsím pesticidových koktejlů, které jsou v průběhu roku rozprašovány v jejich blízkosti, v mnoha případech po desetiletí.
EnglishOnce the GHS has been passed - unfortunately not until 2010 for substances and as late as 2015 for mixtures - all chemicals will be easy to identify.
Když bude systém GHS schválen - bohužel, v případě látek to bude až v roce 2010 a v případě směsí dokonce až v roce 2015 - všechny chemikálie bude možné jednoduše identifikovat.
EnglishThe Sartori report is a fundamental step forward, harmonising the classification of substances and the labelling and packaging standards of hazardous substances and mixtures.
Zpráva paní Sartoriové představuje základní krok vpřed, protože harmonizuje klasifikaci látek a norem pro označování a balení nebezpečných látek a směsí.
EnglishBut what we were really thinking about is that most of the time bacteria don't live by themselves, they live in incredible mixtures, with hundreds or thousands of other species of bacteria.
Ale většinu času jsme si hlavně říkali, že bakterie nežijí samy, žijí v neuvěřitelných směsicích se stovkami a tisíci jiných druhů bakterií.
EnglishThis would allow us to reveal the ongoing fraud perpetuated on supermarket shelves by bottles bearing the wording 'extra virgin oil', which instead contain mixtures of rectified or refined oils.
To by nám umožnilo odhalovat padělky, které nacházíme v regálech supermarketů s označením "extra panenský olej", který však obsahuje směsi upravených olejů.
EnglishIt broadens the scope of the ban on exports covering not only metallic mercury but also cinnabar ore, mercuric chloride, mercuric oxide and mixtures with a mercury content exceeding 95% by weight.
Rozšiřuje rozsah zákazu na vývozy zahrnující nejen kovovou rtuť, ale i rumělku, chlorid rtuťnatý, oxid rtuťnatý a směsi s obsahem rtuti nad 95 hmotnostních %.
EnglishSensorily, we're taking in all sorts of things -- mixtures of things that are good, bad, exciting, frightening -- to come up with that sensorial exposure, that sensation of what's going on.
Vážně, mluvíme o všech možných věcech -- směsi věcí, které jsou dobré, špatné, vzrušující, děsivé -- abychom ukázali senzorické ovlivnění, porozumění tomu, co se děje.

Synonyma (anglicky) pro "mixture":

mixture