anglicko-česko překlad pro "mixture"

EN

"mixture" český překlad

volume_up
mixture {podstatné jméno}
CS
volume_up
crude mixture {podstatné jméno}
EN

mixture {podstatné jméno}

volume_up
We need a mixture of legislative and market-based responses.
Potřebujeme směs legislativních a tržně orientovaných ohlasů.
It would seem to be a mixture of magic words, minimalism and mumbo-jumbo.
Zdálo by se, že jde o směs zaříkadel, minimalismu a nesmyslných rituálů.
The Commission also wants to guarantee a mixture of public and private.
Komise také chce zaručit směs veřejného a soukromého.
The mixture created by a superficial reproduction of ideas taken from culture leads to impoverishment.
Směsice vytvořená na povrchním reprodukování kulturních myšlenek vede k ochuzení.
That is a mixture of disingenuousness and absurdity.
To je směsice neupřímnosti a absurdity.
In Europe, however, this mixture of social decline and fear has always opened the door to fascism.
V Evropě však tato směsice sociálního úpadku a strachu vždy otevírala dveře fašismu.

Příklady použití pro "mixture" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishGreece chose a mixture of measures on both the expenditure side and the revenue side.
Řecko si vybralo kombinaci opatření jak na straně výdajů, tak na straně příjmů.
EnglishThat is why I support a mixture of technological solutions to energy supply in the EU.
Proto podporuji pro dodávky energie do EU kombinaci technologických řešení.
EnglishIt would seem to be a mixture of magic words, minimalism and mumbo-jumbo.
Zdálo by se, že jde o směs zaříkadel, minimalismu a nesmyslných rituálů.
EnglishThis is achieved by a mixture of goodwill, compromise, good diplomacy and clear leadership.
Toho se dosahuje kombinací dobré vůle, kompromisů, dobré diplomacie a jasného vedení.
EnglishThere was an energy there, an implacable optimism, a strange mixture of humility and daring.
Byla tam energie, nesmiřitelný optimismus, zvláštní směs pokory a odvahy.
EnglishIn Europe, however, this mixture of social decline and fear has always opened the door to fascism.
V Evropě však tato směsice sociálního úpadku a strachu vždy otevírala dveře fašismu.
EnglishRegardless of their own wishes they have breathed in a mixture of 250 carcinogens and toxins.
Bez ohledu na své vlastní přání dýchali směs 250 karcinogenů a toxinů.
EnglishThe mixture created by a superficial reproduction of ideas taken from culture leads to impoverishment.
Směsice vytvořená na povrchním reprodukování kulturních myšlenek vede k ochuzení.
EnglishWe welcome this proposal with a mixture of scepticism and at the same time hope.
Vítáme tento návrh se směsí skepticismu a zároveň naděje.
EnglishWhen looked at more closely, it is actually a mixture of naivety and complicity in their methods.
Když je ale důkladně prozkoumáme, jsou vlastně směsicí naivity a komplikovanosti metod.
EnglishI believe that these people are looking to the European Union today with a mixture of hope and fear.
Jsem přesvědčena, že tito lidé dnes vzhlížejí k Evropské unii se směsicí naděje a obav.
EnglishSimilarly, its traditional dishes are a mixture of east and west.
V tradičních jídlech se rovněž projevují východní a západní vlivy.
EnglishIn Europe, however, this mixture of social decline and fear has always opened the door to fascism.
Avšak v Evropě tato kombinace společenského rozkladu a strachu vždy otevírala dveře fašismu."
EnglishThe Commission also wants to guarantee a mixture of public and private.
Komise také chce zaručit směs veřejného a soukromého.
EnglishWe need a mixture of legislative and market-based responses.
Potřebujeme směs legislativních a tržně orientovaných ohlasů.
EnglishEveryone involved showed a wonderful mixture of political will, professionalism and a willingness to compromise.
Všichni zúčastnění ukázali jak politickou vůli, tak profesionalitu a ochotu ke kompromisu.
EnglishThe reasons for this latest rise in prices are complex and are a mixture of structural and temporary factors.
Důvody nejnovějšího zvýšení cen jsou složité a mísí se v nich strukturální i přechodné faktory.
EnglishA mixture of red and white wine in the guise of rosé?
Směs červeného a bílého vína tvářící se jako růžové?
EnglishThat is a mixture of disingenuousness and absurdity.
EnglishThese separate normal air, which is a mixture of gases, into its components -which does not harm the soil at all.
Tento generátor od sebe odděluje jednotlivé složky vzduchu, jež je směsí plynů, což na půdu nemá žádný škodlivý vliv.

Synonyma (anglicky) pro "mixture":

mixture