anglicko-česko překlad pro "mite"

EN

"mite" český překlad

volume_up
mite {podstatné jméno}
CS
CS

"mít" anglický překlad

volume_up
mít chuť [příklad]
EN

mite {podstatné jméno}

volume_up
1. zoologie
mite (také: tick)
Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die.
Zatímco se to vše děje, roztoč Varroa pokračuje ve svém zhoubném díle a včely umírají.
The movement of bees has the potential to import the varroa mite, as has happened in Ireland.
Pohybem včel může být do země zanesen roztoč varroa, jako tomu bylo v případě Irska.
Is it parasites and mites and other diseases, perhaps beyond our control?
Jsou to paraziti a roztoči a další choroby, které se možná vymykají naší kontrole?
CS

mít [mám] {sloveso}

volume_up
A na to musíte mít připravený slogan, víte, musíte mít nějaké prohlášení.
And you have to have a bumper sticker, you know. You have to have a statement.
Pokud jde o služby, ty budeme také mít, protože budeme mít průmyslovou politiku.
As for services, we will have them because we will have an industrial policy.
Nemůžeme mít jistotu, ale potřebujeme mít zajisté určitou stabilitu.
We cannot have certainty, but we certainly need to have some stability.
Různé typy zařízení mohou mít různé charakteristiky a možnosti barev.
Different device types tend to possess different color characteristics and capabilities.
Dílny musí mít vybavení potřebné k posouzení fungování motoru za chodu.
The garages need to possess the equipment required to assess the functioning of an engine while it is running.
V případě pobytu kratšího než tři měsíce se na občany Unie vztahuje pouze požadavek mít platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
For stays of less than three months, the only requirement on Union citizens is that they possess a valid identity document or passport.
Jak této ženě můžeme říct, že nebude mít pračku?
How can we tell this woman that she ain't going to have a washing machine?
Dovolte mi tedy otázku: má mít hlas Evropského parlamentu vůbec nějakou váhu?
Let me ask then: is the voice of the European Parliament supposed to mean nothing?
Víš, máme mít plochou nohu, abychom z ní na odrazovém prkně nevypadli."
You know, we're supposed to have a planar foot, so we can't get off on the springboard."
Spravedlnost v Evropské unii nemá mít takové základy a já před tím varuji.
This is not what justice in the European Union is supposed to be based on.

Příklady použití pro "mite" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe movement of bees has the potential to import the varroa mite, as has happened in Ireland.
Pohybem včel může být do země zanesen roztoč varroa, jako tomu bylo v případě Irska.
EnglishWhilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die.
Zatímco se to vše děje, roztoč Varroa pokračuje ve svém zhoubném díle a včely umírají.
EnglishThe first problem is that of the parasites - the Varroa mite - that has to be addressed and dealt with.
Prvním problémem je problém parazitů - roztoče Varroa - ten je potřeba prozkoumat a řešit.
EnglishThe high levels of bee mortality caused by the Varroa mite and the unresolved problem of colony collapse disorder will unfortunately not go away.
Vysoká úroveň úmrtnosti včel způsobená roztočem Varroa a nevyřešeným problémem kolapsu včelstev bohužel nezmizí.
EnglishThe one constant in all this is the presence of the Varroa mite which attacks the bees' immune system and is probably the root cause of this whole problem.
Jediným neměnným prvkem v tom všem je přítomnost roztoče Varroa, který napadá imunitní systém včel a je pravděpodobně příčinou celého problému.

Synonyma (anglicky) pro "mite":

mite