anglicko-česko překlad pro "mistakes"

EN

"mistakes" český překlad

volume_up
mistake {podstatné jméno}
volume_up
mistaking {podstatné jméno}
volume_up
mistakable {příd. jm.}
EN

mistakes {množné číslo}

volume_up
mistakes (také: errors, bugs, faults, lapses, failings, demerits)
volume_up
chyby {ž mn. č.}
They make mistakes every single day -- mistakes born out of carelessness.
Dělají chyby každý, každičký den – chyby způsobené lehkovážností.
It can and should also be changed to correct possible mistakes, if we make mistakes.
Může a mělo by být pozměněno, aby se opravily eventuální chyby, pokud k nim bude docházet.
We certainly do not want to repeat the mistakes of our political predecessors.
Jistě nechceme zopakovat chyby našich politických předchůdců.
mistakes (také: lapses)
Mr President, in this enlargement debate, we must correct three important mistakes.
(DE) Pane předsedající, v této rozpravě o rozšíření musíme opravit tři významné omyly.
Nesmíme opakovat dřívější omyly.
What is happening in Tunisia at the moment poses questions for all of us and poses questions for Europe, with all its delays and mistakes.
Současné události v Tunisku nás všechny i Evropu, s jejím otálením a omyly, staví před otázky.
mistakes (také: defects, flaws, drawbacks)
volume_up
vady {ž mn. č.}

Příklady použití pro "mistakes" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Dobré na zrakových iluzích je, že si na nich můžeme velmi jednodušše ověřit chyby.
EnglishWe Europeans have made many mistakes in the past and we are continuing to do so.
My, Evropané jsme se v minulosti dopustili mnoha chyb a dopouštíme se stále nových.
English. - (NL) Has this Parliament really not learnt from its past mistakes?
písemně. - (NL) Copak se tento Parlament skutečně nepoučil ze svých chyb z minulosti?
EnglishSome of the other languages contain mistakes, so please follow the German text.
Některé další jazyky obsahují chyby, proto, prosím, postupujte podle německého textu.
EnglishI believe, however, that we must also make up for the mistakes we committed there.
Jsem však také přesvědčen, že musíme napravit chyby, jichž jsme se v Iráku dopustili.
EnglishCommon mistakes include filtering domain names when directories are expected.
K běžným chybám patří filtrování doménových názvů, když požadujete adresáře.
EnglishOne of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
Jednou ze základních chyb reformy z roku 2002 byla nadměrná centralizace.
EnglishAnd it turns out it's a more general case -- there's a lot of mistakes we do.
A ukazuje se, že je to spíše obecný jev, že je tu mnoho chyb, které děláme.
EnglishYou could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.
Mohli jste se dopustit stejných chyb jako předchozí belgické předsednictví v roce 2001.
EnglishIn other words, we have all learnt from the mistakes made in this individual case.
Jinými slovy, všichni jsme se poučili z chyb, k nimž v tomto konkrétním případě došlo.
EnglishWe are talking about mistakes made in an attack that fortunately did not happen.
Hovoříme o chybách učiněných v případě útoku, k němuž naštěstí nedošlo.
EnglishFor this reason we can state clearly that mistakes were made in anticipating the future.
Z tohoto důvodu můžeme jasně konstatovat, že předpovědi o budoucnosti byly mylné.
EnglishMany people will say it serves Greece right and it should pay for its mistakes.
Mnozí řeknou, že si to Řecko zaslouží a že by mělo platit za své chyby.
EnglishDemocracy, of course, takes time but sometimes it is needed to correct mistakes.
Demokracie samozřejmě trochu trvá, ale někdy to je nezbytné, aby mohly být napraveny chyby.
EnglishThis would enable us to avoid mistakes and at the same time ensure that we have a quorum.
To by nám umožnilo předcházet chybám a také zajistit, že jsme dosáhli kvóra hlasů.
EnglishQuestions are also being raised about the mistakes made by Member States.
Stejně tak se objevují i otázky ohledně pochybení ze strany členských států.
EnglishWe must avoid repeating past mistakes and build Europe with its peoples.
Musíme se vyhnout opakování minulých chyb a budovat Evropu společně s jejími národy.
EnglishIf mistakes have been made, let us put them right and ensure that it never happens again.
Došlo-li k chybám, pojďme je napravit a zajistit, že se nikdy nestanou znovu.
EnglishIn other words, we absolutely must avoid the mistakes of the Lisbon Strategy.
Jinak řečeno, musíme se každopádně vyvarovat chyb Lisabonské strategie.
EnglishI hope that everyone here understands that this report is no longer about past mistakes.
Věřím, že si každý z nás uvědomuje, že tato zpráva už není jen o chybách z minulosti.

Synonyma (anglicky) pro "mistake":

mistake
mistaking
mistakable
English