anglicko-česko překlad pro "I miss you"

EN

"I miss you" český překlad

EN

I miss you [příklad]

volume_up

Příklady použití pro "I miss you" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf you miss the notification, you can open Action Center in Control Panel.
Pokud si oznámení nevšimnete, můžete Centrum akcí otevřít v Ovládacích panelech.
EnglishRest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Mohu vás ujistit, že sněmovna vás bude postrádat, a přejeme vám do budoucna jen to nejlepší.
EnglishIf you miss the notification, or if you want to view the solution later, you can do so.
Pokud si upozornění nevšimnete nebo si ho chcete prohlédnout později, můžete to udělat.
EnglishIf you're too skeptical, you'll miss the really interesting good ideas.
Není dobré být příliš skepický, protože pak minete spoustu zajímavých a dobrých nápadů.
EnglishRest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
Ujišťuji vás, že vás také budeme postrádat kvůli vaší práci a obětavosti.
EnglishNow, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo.
Pokud nejste hráči, asi vám na této fotce uniknou některé nuance.
EnglishIf you miss the prompt (it only appears for a few seconds), restart your computer to try again.
Pokud tuto výzvu zmeškáte (zobrazí se jen na několik sekund), znovu počítač restartujte.
English. ~~~ You miss the real patterns.
Pokud je ten poměr příliš nízký, spíše uděláte hodně chyb druhého typu.
EnglishIf you miss the deadline, you could lose your entitlement.
Pokud příslušnou lhůtu nedodržíte, můžete o svůj nárok přijít.
EnglishBut I didn't want you to miss out on this one, because this, well, it's called "portion-controlled meat cuts."
Ale nechtěla jsem vás připravit o toto, jde o porcované masové řezy.
EnglishI will particularly miss you, if I may say so, Madam President, as we may not see each other after June.
Mohu-li to říci, nejvíce mi budete chybět vy, paní předsedající, protože po červnu se již možná neuvidíme.
EnglishWe will really miss you and be thinking of you.
Nám budete skutečně scházet a budeme na vás myslet.
EnglishOne day, Stephen, you will miss me and I shall certainly miss you, but even when I am not here I shall be watching you!
Jednoho dne mne, Stephene, budeš postrádat a mně budeš určitě chybět, ale i když zde nebudu, budu tě sledovat!
EnglishMr Bourlanges, I hope that the warmth of this applause tells you, more than any speech, how much we will miss you.
Pane Bourlangesi, doufám, že vřelost tohoto potlesku vám více než jakýkoli projev ukazuje, jak moc nám budete chybět.
EnglishLet us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Přistupme k činům a prokažme nesprávnost starého anglického rčení o tom, že "voda člověku nikdy nechybí, dokud studny nevyschnou".
EnglishSo after being interrogated by this Japanese manager for a half an hour, he finally said, "So, Miss Yang, do you have any questions to ask me?"
Po půlhodinovém pohovoru ten japonský manažer nakonec řekl: „Tak, slečno Yang, chcete se teď na něco zeptat vy mě?“
EnglishBy simply blocking all reuse, you'll miss out on new art forms, new audiences, new distribution channels and new revenue streams.
Tím, že jen tak zablokujete další užití, přijdete o nové formy umění, o nové publikum, nové distribuční kanály a nové zdroje příjmů.
EnglishI have been 'Mrs VIS' for over four years and, together with the shadows, we have formed quite a close club and I will miss you all.
Byla jsem "paní VIS" více než čtyři roky a spolu se stínovými zpravodaji jsme vytvořili dost těsný klub a budete mi všichni chybět.
EnglishYou miss your mommy?

Podobné překlady pro "I miss you" česky

miss podstatné jméno
you zájmeno
to buttonhole you sloveso
thank you
with you zájmeno
Czech
I love you