EN

misplaced {přídavné jméno}

volume_up
misplaced
misplaced

Příklady použití pro "misplaced" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishProblems that are not dealt with out of misplaced amicability do not go away.
Problémy, které nejsou v důsledku nemístné přátelskosti vyřešeny, nezmizí.
EnglishIt may be that Commissioner Ferrero-Waldner's instinctive optimism proves misplaced.
Možná se ukáže, že vrozený optimismus paní komisařky Ferrero-Waldnerové není na místě.
EnglishI hope that these radical and misplaced ideologies will not be included in the report.
Doufám, že tyto radikální a nemístné ideologie nebudou do zprávy začleněny.
EnglishNevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
V žádném případě však není důvod k tak rozsáhlé nemístné hysterii.
EnglishThe question must be asked as to whether the one-upmanship within the European institutions is not misplaced.
Musíme si položit otázku, zda je snaha o předhánění se mezi evropskými orgány na místě.
EnglishWe need to reject once and for all the misplaced belief that man has the dangers posed by nuclear energy under control.
Musíme jednou provždy vyvrátit falešnou představu, že člověk má rizika jaderné energie pod kontrolou.
EnglishThis, in turn, is due to a misplaced fear of Islam.
To je naopak důsledkem mylného strachu z islámu.
EnglishWe must close the gaps in our society in which terrorism can thrive, gaps that have arisen from misplaced tolerance.
Je nutno zrušit prostor, v němž se v rámci našich společností může dařit terorismu, prostor vytvořený nemístnou tolerancí.
EnglishYou can also email any OneNote pages that haven’t synced, or that are in Misplaced Sections.
E-mailem můžete odeslat také libovolné stránky aplikace OneNote, které nebyly synchronizovány nebo které se nacházejí v Chybně umístěných oddílech.
EnglishThere was no misplaced initiative.
EnglishInstead of this completely misplaced disappointment, the Tajik Government should take care of the large amounts of work it needs to do at home.
Místo tohoto zcela nemístného zklamání by se tádžická vláda měla zabývat prací, která ji doma v nemalém množství čeká.
EnglishTo find a misplaced pointer by pressing the CTRL key, select the Show location of pointer when I press the CTRL key check box.
Chcete-li najít nesprávně umístěný ukazatel stisknutím klávesy CTRL, zaškrtněte políčko Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy CTRL.
EnglishIt also provides adequate guarantees to allay the misplaced fears of some that we are developing some kind of centralised superstate in the European Union.
Poskytuje zároveň přiměřené záruky k uklidnění nedůvodných obav, že se z Evropské unie stává centralizovaný superstát.
English. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I consider Jana Hybášková's call for real politik to be misplaced and altogether cynical.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výzvu Jany Hybáškové na uplatňování tzv. real politik považuji za nemístnou a celkově cynickou.
EnglishI believe this to be a misplaced proposal of the Women's Committee, assuming the hijab to be an automatic sign of female subjugation, which it is not.
Myslím si, že to je nemístný návrh Výboru pro práva žen, který vychází z toho, že hidžáb je automatická známka podřízení ženy, což není pravda.
EnglishTo find a misplaced pointer by pressing the Ctrl key, under Visibility, select the Show location of pointer when I press the Ctrl key check box.
Chcete-li mít možnost nalézt ztracený ukazatel stisknutím klávesy Ctrl, zaškrtněte políčko Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy Ctrl v části Viditelnost.
EnglishOf course there is a great need for humanitarian assistance and the EU could play a useful role, but not in a way that merely seeks to promote a misplaced military ambition.
Samozřejmě, že humanitární pomoc je velmi potřebná a že EU může sehrát užitečnou roli, ale nikoli způsobem, který se výhradně snaží podpořit ztracené vojenské ambice.
EnglishFinally, I believe that the report's reference to nuclear power as an essential part of the EU's energy mix is misplaced and I will not be supporting this element of the report.
Závěrem chci k této zprávě ještě říci, že zmínku o jaderné energii jako nezbytné součásti energetické směsi EU považuji za nemístnou a tuto část zprávy nepodpořím.
EnglishThere have been simply too many examples of substandard conditions for prisoners, too many misplaced warrants and too great a lack of redress for those who have been victims of errors.
Vyskytlo se zkrátka příliš mnoho případů nestandardních podmínek pro vězně, chybně vydaných rozkazů a nedostatečného odškodnění pro ty, kteří se stali obětí omylu.
EnglishWe went on a local fact-finding mission - Mrs Lichtenberger accompanied me - and the impression that the European Union can act as some kind of supreme court of appeal is entirely misplaced.
S paní Lichtenbergerovou jsme byli na místě zjistit skutečnosti a dojem, že Evropská unie může sehrát úlohu jakéhosi nejvyššího soudu, naprosto není na místě.

Synonyma (anglicky) pro "misplaced":

misplaced
English
misplacement