anglicko-česko překlad pro "misled"

EN

"misled" český překlad

volume_up
misled {příd. jm.}
volume_up
misled {příč. min.}
EN

misled {přídavné jméno}

volume_up
misled
volume_up
pomýlený {příd. jm. m.}
misled
volume_up
zmýlený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "misled" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAt the time, Mr Brok was more than likely misled by the use of wrong terms.
Pan poslanec Brok se tehdy velmi pravděpodobně kvůli chybné terminologii dopustil omylu.
EnglishOne point mentioned by Madam de Veyrac is, of course, people being misled.
Jedním z bodů, které zmínila před okamžikem paní de Veyrac, je samozřejmě klamání lidí.
EnglishThe procedures must protect consumers from the danger of unhealthy food and from being misled.
Postupy musí ochraňovat spotřebitele před nebezpečím nezdravých potravin a před oklamáním.
EnglishWe cannot allow the consumer to be misled by the food additive thrombin.
Nemůžeme připustit, aby byli spotřebitelé trombinem, potravinářskou přídatnou látkou, uváděni v omyl.
EnglishAs the scientific evidence is still inconclusive, we cannot allow parents to be misled.
Vzhledem k tomu, že vědecké poznatky stále nejsou přesvědčivé, nesmíme dovolit, aby rodiče byli klamáni.
EnglishDear furious fellow Members, you have been deliberately misled.
Drazí rozzlobení kolegové poslanci, byli jste záměrně oklamáni.
EnglishThe amendments that have been tabled are a kind of bluff and we have been manipulated and misled.
Zde předložené pozměňovací návrhy jsou určitým způsobem podvod a my jsme manipulováni a podváděni.
EnglishVoters are always right, but they may be misled by populism.
Voliči mají vždy pravdu, mohou se však nechat oklamat populisty.
EnglishI would therefore like to make it clear that I am sorry to see you have been so badly misled and deceived.
Proto bych chtěl jasně říci, že mi je líto, když vidím, jak jste se nechali zmást a oklamat.
EnglishThe people have been duped, misled and treated with contempt.
Lidé jsou všem pro smích, jsou obelháváni, je jimi pohrdáno.
EnglishConsumers are currently being deliberately misled.
V současnosti jsou spotřebitelům úmyslně podávány zavádějící informace.
EnglishIt is also very important that they know the exact price of the tickets and are not misled by potential hidden costs.
Velmi důležité je i to, aby znali přesnou cenu letenky a nebyli klamáni možnými skrytými náklady.
EnglishBut we should not be somehow misled by this.
Neměli bychom se tím však nechat tím či oním způsobem oklamat.
EnglishWe must not allow ourselves to be misled by fine-sounding, but empty statements relating to patients and consumers.
Nesmíme se nechat oklamat dobře znějícími, ale prázdnými frázemi týkajícími se pacientů a spotřebitelů.
EnglishThe supervision of health claims was introduced so that consumers would not be misled by false information.
Vážení kolegové, kontrola zdravotních tvrzení byla zavedena, aby spotřebitelé nebyli mateni nepravdivými údaji.
English"Bring these kids home because they are misled."
"Vemte tyto děti domů, protože jsou svedeni z cesty."
EnglishPrecisely because of past scandals, it is very important that we prevent any possibility of the consumer being misled.
Právě kvůli dřívějším skandálům je důležité zabránit tomu, aby nebylo možné uvádět spotřebitele v omyl.
EnglishAnd they said, "These kids are misled."
A řekli, "Tyto děti jsou svedeni na nesprávnou cestu."
EnglishIt is not the Commission's view that there is a general problem of consumers being misled about the origin of sheep meat.
Komise se nedomnívá, že by existoval nějaký obecný problém se zmatením spotřebitelů ohledně původu skopového.
EnglishMany people were misled and lied to over what they were buying and there must be a legal remedy to the situation.
Řada lidí byla oklamána a obelhána ohledně svých nemovitostí a musí existovat právní prostředek k nápravě této situace.