anglicko-česko překlad pro "misgivings"

EN

"misgivings" český překlad

CS
volume_up
misgiving {podstatné jméno}
CS
EN

misgivings {množné číslo}

volume_up
misgivings (také: fears)
volume_up
obavy {ž mn. č.}
Nevertheless, I understand the concerns and misgivings which some people have expressed.
Chápu však obavy a pochybnosti, které někteří lidé vyjádřili.
I refer to the excessive share of biofuels, despite growing misgivings in many quarters.
Týká se to příliš velkého podílu biopaliv, ačkoli z mnoha stran zaznívají stále větší obavy.
I have some misgivings in this regard, and this is a point that I wish to make.
Mám z toho jisté obavy a ty jsem tu chtěl vyjádřit.

Příklady použití pro "misgivings" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI refer to the excessive share of biofuels, despite growing misgivings in many quarters.
Týká se to příliš velkého podílu biopaliv, ačkoli z mnoha stran zaznívají stále větší obavy.
EnglishNor must we lose sight of the misgivings of the agricultural sector in relation to cheap meat imports.
Nesmíme také ztrácet ze zřetele obavy zemědělského odvětví z dovozu levného masa.
EnglishHowever, I have more misgivings about common maximum fines.
Mám však v tomto směru několik pochybností ohledně společné výše maximální pokuty.
EnglishThe Turkish question has always been surrounded by misgivings and mistrust.
Otázka Turecka byla vždy poznamenána pochybnostmi a nedůvěrou.
EnglishThis is why a number of us have had misgivings about giving our full support to the Rapkay report.
Proto řada z nás měla pochybnosti, zda zprávu pana Rapkaye plně podpořit.
EnglishThe latter are therefore feeling more and more misgivings about the Union's institutions.
Občané mají proto o institucích Unie čím dál více pochybností.
EnglishNevertheless, I understand the concerns and misgivings which some people have expressed.
Chápu však obavy a pochybnosti, které někteří lidé vyjádřili.
EnglishI share the concerns of those who have voiced their misgivings about animal testing.
Také já cítím stejné znepokojení jako ti, co vyjádřili své obavy v souvislosti s tetováním na zvířatech.
EnglishI have some misgivings in this regard, and this is a point that I wish to make.
Mám z toho jisté obavy a ty jsem tu chtěl vyjádřit.
EnglishWe can see this leading to the possible development of a common police force, about which we have serious misgivings.
Mohlo by to vést k vývoji společné policejní síly, o čemž máme závažné pochybnosti.
EnglishTherefore, I cannot hide my misgivings about this report.
Co se této zprávy týče, nemohu tedy skrývat své pochybnosti.
EnglishBut we do have some serious misgivings about this report as well.
Nicméně máme o této zprávě také určité pochybnosti.
EnglishAs a result, while understanding and sharing some of the misgivings, I can only support Mr Parish's report.
A proto nemohu nic jiného, než podpořit zprávu pana Parishe, ačkoli některé obavy chápu a sdílím je.
EnglishI voted in support of this report despite some misgivings and concern with the overall thrust of the report.
Hlasovala jsem pro tuto zprávu i přes určité pochybnosti a obavy ohledně jejího celkového směřování.
EnglishIt is quite clear that the misgivings that we sense within the Member States are also due to a misunderstanding.
Je poměrně jasné, že pochybnosti, které pociťujeme v členských státech, plynou také z nedorozumění.
EnglishThat, therefore, is the reason for our misgivings and our questioning.
EnglishBearing in mind the experience of Chernobyl, these plans are causing misgivings over the danger involved.
Jelikož máme v paměti zkušenost s Černobylem, způsobují tyto plány obavy z nebezpečí, které se v nich skrývá.
EnglishOtherwise, I do agree with your misgivings.
Jinak skutečně souhlasím s vašimi špatnými předtuchami.
EnglishIt can be seen, today, that my misgivings were justified.
EnglishWith great misgivings I nevertheless chose to vote for it, since the most problematic formulations had been removed.
S velkými výhradami jsem se však rozhodl hlasovat pro, neboť nejproblematičtější formulace byly ze zprávy vyňaty.

Synonyma (anglicky) pro "misgiving":

misgiving