anglicko-česko překlad pro "misappropriation"

EN

"misappropriation" český překlad

volume_up
misappropriation {podstatné jméno}
EN

misappropriation {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "misappropriation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Zčásti tomu tak bylo kvůli chybám a opomenutím, zčásti kvůli podvodům a zneužívání.
EnglishAt the same time, there is obviously the risk of embezzlement, of the misappropriation of funds.
Zároveň však existuje vysoké riziko zpronevěry a zneužití finančních prostředků.
EnglishAccording to the Fund, some of those responsible for the misappropriation have been arrested.
Podle vyjádření fondu byli někteří z těch, kteří jsou za zpronevěru odpovědní, zatčeni.
EnglishThat is a misappropriation I cannot accept.
Jedná se o dezinterpretaci, kterou nemohu přijmout.
EnglishCancellation implicitly condones fraud, corruption and the misappropriation of loans so endemic in African debtor countries.
Zrušení dluhů nepřímo omlouvá zpronevěru, korupci a zneužívání půjček, tolik rozšířené v afrických dlužnických zemích.
EnglishA state in which numerous officials have been involved in scandals, in some cases for misappropriation of funds.
Státu, v němž byla řada státních úředníků zapojena do skandálů, které se v některých případech týkaly zneužívání finančních prostředků.
EnglishThis misappropriation of international law to the benefit of the richest countries and their closest allies is wholly intolerable.
Toto zneužití mezinárodního práva ku prospěchu nejbohatších zemí a jejich nejbližších spojenců je naprosto nepřijatelné.
EnglishThese enquiries have taken place either on a systematic basis or in response to information received on the potential misappropriation of funds.
Tato šetření probíhají buď systematicky, nebo v reakci na získané informace o potenciálním zpronevěřování finančních zdrojů.
EnglishPublic funds are taxpayers' money and one misappropriation or one fraud case could destroy the work of hundreds of thousands of people.
Veřejné prostředky jsou peníze daňových poplatníků a jeden jediný případ zpronevěry nebo podvodu může zničit práci stovek tisíců lidí.
EnglishTransparency in the use of taxpayers' money is of great concern and any evidence of misappropriation or misuse must be dealt with properly.
Velmi důležitá je transparentnost v používání peněz daňových poplatníků a každý důkaz o zpronevěře nebo špatném využití musí být náležitě prověřen.
EnglishThe Egyptian authorities have already approached us with initial requests, including on dealing with suspicions of the misappropriation of public funds.
Egyptské orgány se na nás již obrátily s prvotními požadavky, včetně požadavku na řešení podezření ze zpronevěry veřejných prostředků.
EnglishI would invite that person to approach the competent committees and join us in discussing ways of reducing the risks of misappropriation in this House.
Tuto osobu bych vyzval, aby se obrátila na příslušné výbory a připojil se k naší diskusi o způsobech, jak v této sněmovně snížit rizika zpronevěry.
EnglishThe importance of the public funds pledged under the heading of cohesion policy demands the utmost vigilance given the potential for misappropriation of those funds.
Důležitost veřejných fondů zaručená titulem politiky soudržnosti vyžaduje nejvyšší pohotovost vzhledem k možnému zneužívání těchto fondů.
English. - (PT) The fight against fraud and misappropriation of public funds, in this case Community funds, must be a priority in each Member State.
písemně. - (PT) Boj proti podvodům a zneužívání veřejných finančních prostředků, v tomto případě prostředků Společenství, musí být pro každý členský stát prioritou.
EnglishWe need additional strengthened control mechanisms at country level which will decrease the risk of misappropriation of the funds and can then resume payment.
Potřebujeme posílené doplňkové kontrolní mechanismy na úrovni zemí, které sníží riziko zpronevěry finančních zdrojů, a poté budeme ve vyplácení plateb pokračovat.
EnglishMr President, I propose granting you discharge, as I have not discovered any serious cases of fraud or misappropriation or any major scandals: let that be quite clear.
Pane předsedo, navrhuji vám udělit absolutorium, protože jsem neodhalil žádné závažné případy podvodu či zpronevěry ani jiné velké skandály: toto nechť je zcela jasné.
EnglishThat is why I remain convinced that common sense must prevail if we are to prevent the misappropriation of funds, because the rural economy could have a very heavy impact in Europe.
Jsem tedy přesvědčen, že musí zvítězit zdravý rozum, abychom zpronevěře těchto prostředků zabránili, protože venkovské hospodářství by mohlo mít v Evropě obrovský vliv.

Synonyma (anglicky) pro "misappropriation":

misappropriation