anglicko-česko překlad pro "minimising"

EN

"minimising" český překlad

volume_up
minimising {příd. jm.}
volume_up
minimisation {podstatné jméno}
volume_up
minimised {příd. jm.}
EN

minimising {přídavné jméno}

volume_up
1. britská angličtina
minimising (také: minimizing)

Příklady použití pro "minimising" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishDonor testing is important in minimising the risks to the recipient.
Testování dárců je důležité z hlediska co největšího omezení rizika pro příjemce.
EnglishMinimising administrative costs imposed by legislation (vote)
Minimalizace administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů (hlasování)
English-Together we have been working towards minimising the necessity of special intervention units.
písemně. - Společně jsme pracovali na minimalizaci nezbytnosti zvláštních zásahových jednotek.
EnglishSometimes minimising the transport of hazardous goods is just the safest way to minimise the risks.
Omezení přepravy nebezpečných věcí na minimum je někdy nejbezpečnějším způsobem, jak minimalizovat rizika.
EnglishIt is beyond doubt that minimising risks to human health and environmental protection take priority.
Je nesporné, že prioritu má omezení rizik pro lidské zdraví na co nejmenší míru a ochrana životního prostředí.
EnglishIn future the EU must ensure that it plays a lead role in minimising destructive and unnecessary practices.
EU musí v budoucnosti zajistit, aby dohoda hrála hlavní úlohu při minimalizaci destruktivních a zbytečných postupů.
EnglishThis is, in fact, aimed at minimising the financial and audit risk of funding to small projects.
Ve skutečnosti je toto opatření zaměřeno na minimalizaci finančního a kontrolního rizika spojeného s financováním malých projektů.
EnglishWe must stop obscuring and minimising the problems.
Musíme přestat mlžit a zmenšovat problémy.
EnglishThe third group of problems which has been mentioned in the consultations concerned minimising the administrative burden.
Třetí skupina problémů, která byla v konzultaci zmíněna, se týkala minimalizace administrativního břemene.
EnglishSurprises can arise, for example, in the netting agreements between banks, which are very important in minimising risk.
Překvapení se například mohou objevit v dohodách o započtení mezi bankami, které jsou velice důležité pro minimalizaci rizika.
EnglishAt the same time the investment banks - Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank - are minimising what they have done in the Greece case.
A investiční banky - Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank - bagatelizují, co udělaly v případě Řecka.
EnglishI am pleased that, during negotiations, an agreement was reached on minimising the duplication of assessments, tests and controls.
Těší mne, že v průběhu jednání byla dosažena dohoda o minimalizaci nutnosti provádět dvojí vyhodnocení, testy a kontroly.
EnglishI have already set out to this Parliament the importance of minimising delays in the nomination of the European Commission.
Zde v Parlamentu jsem již vysvětloval, jak je důležité, aby se jakékoli prodlevy ve jmenování Evropské komise omezily na minimum.
EnglishIn view of the above, I consider that it is necessary and a matter of priority to support any measures aimed at minimising this problem.
S ohledem na výše zmíněné se domnívám, že je nezbytné a nanejvýš naléhavé podporovat každé opatření, které má za cíl tento problém minimalizovat.
EnglishThe principle of disclosure and transparency is one of the few truly effective instruments for minimising the risks of infringements and fraud.
Zásada odhalování finančních prostředků a transparentnosti představuje jeden ze skutečně účinných nástrojů pro snižování nebezpečí porušování práva a podvodů.
EnglishEMSA was established in the wake of a number of serious maritime incidents and has an important role to play in minimising such future occurrences.
EMSA byla založená hned po několika vážných námořních událostech a sehrává důležitou úlohu, pokud jde o minimalizování výskytu takovýchto událostí v budoucnosti.
English. - (PT) We believe that a framework for cooperation between Member States must be established for preventing, combating and minimising the consequences of disasters.
písemně. - (PT) Domníváme se, že musí být stanovený rámec pro spolupráci mezi členskými státy na předcházení, minimalizaci a zápasení s důsledky katastrof.
EnglishThe efficient allocation and management of foreign reserves will promote the liquidity needed to fulfil policy mandates, while at the same time minimising the cost of holding reserves.
Účinné umisťování a správa devizových rezerv podpoří likviditu potřebnou k plnění politických pověření a zároveň minimalizuje náklady na držení rezerv.
EnglishThose communities that are at greatest risk must be better prepared for this kind of phenomenon, through the promotion of all sustainable development policies aimed at minimising damage.
Nejvíce ohrožené komunity musí být na podobné události lépe připraveny, a to prostřednictvím prosazování politiky udržitelného rozvoje, jejímž cílem je minimalizace škod.
EnglishThe existing mechanisms for restricting products which have a negative influence are very important in minimising the risk, but we need to have preventive programmes running alongside these.
Stávající mechanismy pro omezení produktů s negativním vlivem jsou sice velmi důležité při snižování rizika, my však kromě těchto mechanismů potřebujeme i preventivní programy.

Synonyma (anglicky) pro "minimisation":

minimisation