anglicko-česko překlad pro "mines"

EN

"mines" český překlad

volume_up
mines {mn. č.}
CS
volume_up
mine {podstatné jméno}
CS
volume_up
mining {příd. jm.}
volume_up
mine {zájm.}
CS
CS

"mina" anglický překlad

EN
EN
volume_up
detektor min {podstatné jméno}
EN

mines {množné číslo}

volume_up
1. těžební průmysl
mines
The mines were subsidised in the vain hope of achieving profitability.
Doly byly dotovány v marné naději na dosažení rentability.
Therefore, mines which today are unprofitable, will, perhaps, be profitable in the future.
Proto budou doly, které jsou dnes nerentabilní, v budoucnosti možná ziskové.
We must remember that aid for uncompetitive coal mines goes against these objectives.
Musíme mít na paměti, že podpora pro nekonkurenceschopné uhelné doly jde proti těmto cílům.
CS

mina {ženský rod}

volume_up
1. vojenství
mina
volume_up
mine {podstatné jméno}
Pokud se na políčku zobrazí číslice 8, pak se na každém políčku okolo něj nachází mina
If a square says 8, every surrounding square is mined.
mina (také: výbušnina)
volume_up
claymore {podstatné jméno}

Příklady použití pro "mines" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI must state very clearly that EU defence procurement groups are producing land mines.
Musím velmi jasně říci, že skupiny zásobující obranu EU vyrábějí nášlapné miny.
EnglishYou can change the board color, and whether it conceals mines or flowers.
Můžete změnit barvu hrací plochy a určit, zda bude obsahovat miny nebo květiny.
EnglishFewer mines are being produced and there is virtually no trade in this hazardous weapon.
Vyrábí se méně min a v podstatě neexistuje obchod těmito nebezpečnými zbraněmi.
EnglishWe also recommended extending the deadline for closing uncompetitive mines.
Navrhli jsme rovněž prodloužit lhůtu na uzavření nekonkurenceschopných dolů.
EnglishThe point is also that other mines associated with land mines must likewise be banned.
Stejně tak musí být zakázány i ostatní miny související s nášlapnými minami.
EnglishState aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (debate)
Státní podpora k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (rozprava)
EnglishSri Lanka has still not joined the Ottawa Convention banning anti-personnel mines.
Srí Lanka se stále ještě nepřipojila k Ottawské úmluvě, která protipěchotní miny zakazuje.
English. - (FR) Children in Vietnam, Africa and elsewhere are standing on land mines.
písemně. - (FR) Děti ve Vietnamu, Africe a jinde stojí na minových polích.
EnglishTherefore, mines which today are unprofitable, will, perhaps, be profitable in the future.
Proto budou doly, které jsou dnes nerentabilní, v budoucnosti možná ziskové.
EnglishAnti-personnel mines make no distinction between civilian and military victims.
Protipěchotní miny nerozlišují mezi civilními a vojenskými oběťmi.
EnglishWe must remember that aid for uncompetitive coal mines goes against these objectives.
Musíme mít na paměti, že podpora pro nekonkurenceschopné uhelné doly jde proti těmto cílům.
EnglishState aid for the hard coal industry is an absolute necessity for uncompetitive mines.
Státní podpora pro černouhelný průmysl je pro nekonkurenceschopné doly naprostou nutností.
EnglishFrom 1 January 2011, half of the mines operating in Romania will be included in a closure plan.
Od 1. ledna 2011 bude polovina dolů v Rumunsku zahrnuta do plánu na uzavření.
EnglishHe said that a ban on cluster bombs would be the logical extension of the ban on land mines.
Prohlásil, že zákaz tříštivých bomb by byl logickým pokračováním zákazu nášlapných min.
EnglishWe fought for the extension of the Ottawa Convention to all types of mines.
Bojovali jsme za rozšíření Ottawské úmluvy na všechny druhy min.
EnglishState aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (
Státní podpora k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (
EnglishI know how many families would fall into poverty if the fathers lost a job in the mines.
Vím, kolik rodin by se ocitlo v sociální nouzi, pokud by jejich otcové přišli o práci v dole.
EnglishHow can these mines be closed and what measures are needed to stop this scandalous trade?
Jak lze tyto doly uzavřít a jaká opatření jsou potřebná k zastavení tohoto hanebného obchodu?
EnglishSome of you mentioned the situation of the Roma families in the Trebca mines.
Někteří z vás zmínili situaci romských rodin v dolech Trebca.
EnglishAnd I worked in mines. ~~~ And I realized that this was a world unseen.
Pracoval jsem v dolech a uvědomil jsem si, že jde o neznámý svět.

Synonyma (anglicky) pro "mining":

mining