anglicko-česko překlad pro "mindset"

EN

"mindset" český překlad

volume_up
mindset {podstatné jméno}
EN

mindset {podstatné jméno}

volume_up
But this mindset has continued to be faithful to the soil and to the land that it emerged from.
Ale tento postoj je stabilně věrný půdě a zemi, ve které se vylíhnul.
I want to tell you something, that the Internet and connectivity has created [a] new mindset.
Chci vám něco říci, připojení k Internetu vytvořilo nový postoj.
Jak by byl tento postoj definován?
There is a mindset that seems to think that a statement and a common position are all that is needed.
Jde o přístup, podle kterého stačí pouhé prohlášení a společné stanovisko.
The mindset in the European Union has long been that we need action to prevent climate change.
Přístup v Evropské unii byl dlouho takový, že je nutná akce s cílem zabránit změně klimatu.
We should change our mindset and see our contribution to developing countries as investment in the broadest sense of the word.
Měli bychom změnit svůj přístup a nahlížet na pomoc rozvojovým zemím jako na investici v nejširším smysly slova.

Příklady použití pro "mindset" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
Je to vyjádření určitého způsobu myšlení a rovněž způsobu, jímž toho má být dosaženo.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
V dnešní rozpravě jsme diskutovali o možnostech, jak změnit své myšlení na ekologičtější.
EnglishWe need to change the mindset of acceptance in boys in elementary schools.
Musíme změnit vnímání a nastavení přijímání chlapců na základních školách.
EnglishAs Hans Rosling, the master, my master, said, "Let the dataset change your mindset."
Jak řekl učitel Hans Rosling -- můj učitel -- "Nechť informace změní nastavení vaší mysli."
EnglishIt is by working together that we can change the mindset of this corrupt government.
Na základě spolupráce můžeme změnit myšlení této zkorumpované vlády.
EnglishIt is extremely difficult to reach the conscience and mindset of the person we are talking to.
Je mimořádně náročné zasáhnout vědomí a mysl osoby, s kterou právě hovoříte.
EnglishThe course was good, but it was not the course content in itself that changed the mindset.
Kurz byl dobrý, ale nebyl to jeho obsah co změnilo můj pohled na věc.
EnglishAnd I like that definition, because it enabled me to transfer their mindset into the dataset.
A mně se ta definice líbí, protože mi umožnila změnit jejich domněnky na podložená fakta.
EnglishI think we need to change the mindset now in the entire food chain, based on this experience.
Myslím, že musíme na základě naší zkušenosti změnit nastavení celého potravinového řetězce.
EnglishThe mindset in the European Union has long been that we need action to prevent climate change.
Přístup v Evropské unii byl dlouho takový, že je nutná akce s cílem zabránit změně klimatu.
EnglishBut this mindset has continued to be faithful to the soil and to the land that it emerged from.
Ale tento postoj je stabilně věrný půdě a zemi, ve které se vylíhnul.
EnglishThere is a mindset that seems to think that a statement and a common position are all that is needed.
Jde o přístup, podle kterého stačí pouhé prohlášení a společné stanovisko.
EnglishI want to tell you something, that the Internet and connectivity has created [a] new mindset.
Chci vám něco říci, připojení k Internetu vytvořilo nový postoj.
EnglishThat means when we're in a risk mindset -- excuse me, when we're in a loss mindset, we actually become mor
Je to důvod, proč lidé na nemovitostním trhu odmítají prodat své domy –
EnglishWe need a new mind-set in the way we work together in Europe to develop and deploy such technologies.
Potřebujeme nové odhodlání pro naši společnou práci v Evropě, abychom rozvinuli tyto technologie.
EnglishFurthermore, paragraph 11 of the report talks about promoting an 'actively European mindset' among EU citizens.
Dále odstavec 11 zprávy hovoří o prosazování "aktivně evropského postoje" mezi občany EU.
EnglishBecause of that, we still have the old mindset of developing in industrialized countries, which is wrong.
V důsledku toho máme stále ty staré představy o rozvojových a průmyslových zemích, což je špatně.
EnglishI have just one preliminary remark: we need a radical change of mind-set, of production strategy.
Mám pouze jednu předběžnou poznámku. Potřebujeme radikální změnu myšlenkového postoje, změnu strategie výroby.
EnglishThe arguments and questions put by some of the previous speakers once again demonstrate a highly revealing populist mindset.
Argumenty a otázky některých předchozích řečníků opět demonstrovaly populistické myšlení.
EnglishAnd what I mean by that is the mindset that we are our past.
A tím myslím to, že jsme tím, čím jsme byli.

Synonyma (anglicky) pro "mindset":

mindset