anglicko-česko překlad pro "milk powder"

EN

"milk powder" český překlad

volume_up
milk powder {podstatné jméno}
EN

milk powder {podstatné jméno}

volume_up
milk powder
volume_up
mléko v prášku {stř}

Příklady použití pro "milk powder" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI refer by way of illustration to decreasing the intervention price for skimmed milk powder.
Pro názornost odkazuji na snížení intervenční ceny odstředěného sušeného mléka.
English1. 2009 and 2010 intervention periods for butter and skimmed milk powder (
1. období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka (
EnglishHowever, we know that milk powder and butter have been stockpiled in the intervention stocks.
Nicméně víme, že v intervenčních skladech se hromadí sušené mléko a máslo.
EnglishFirstly, it will reduce the intervention price for skimmed milk powder by an average of 2.8%.
Zaprvé, tento návrh v průměru o 2,8 % sníží intervenční cenu odstředěného sušeného mléka.
EnglishI am, however, quite definitely against abolishing private storage for cream and skimmed milk powder.
Jsem však rozhodně proti zrušení soukromého skladování smetany a odstředěného sušeného mléka.
English. - (DE) I agree with the Commission's short-term solution of purchasing butter and milk powder.
písemně. - (DE) Souhlasím s krátkodobým řešením Komise spočívajícím v odkupu másla a sušeného mléka.
EnglishThe intervention period for milk powder and butter is to be extended and export refunds are to be increased.
Intervenční období pro sušené mléko a máslo má být prodlouženo a vývozní náhrady mají být zvýšeny.
EnglishQuite recently we heard about Chinese fake milk powder which resulted in the death of some Chinese children.
Zcela nedávno jsme slyšeli o podvodu s čínským sušeným mlékem, který skončil smrtí několik čínských dětí.
EnglishThe Commission will reintroduce export refunds for butter, skimmed milk powder (SMP), whole milk powder and cheese.
Komise opět zavede vývozní náhrady u másla, sušeného odstředěného mléka, plnotučného sušeného mléka a sýra.
EnglishSkimmed milk powder also went up by 4% in France and Germany, and 2-3% if we look at the average all over Europe.
K nárůstu došlo i u cen sušeného odstředěného mléka, a to o 4 % ve Francii a v Německu, a průměrně v celé Evropě o 2-3 %.
English. - (DE) The crisis in the dairy sector has also led to a slump in the price of butter and skimmed milk powder.
písemně. - (DE) Krize v odvětví mléka a mléčných výrobků vedla rovněž k poklesu ceny másla a sušeného odstředěného mléka.
EnglishI am pleased that the first report is concerned with standardising the protein content of milk powder, which leads to market adjustment.
Jsem potěšen, že se první zpráva zabývá normalizací obsahu bílkovin v sušeném mléce, díky čemuž jsou upraveny podmínky na trhu.
EnglishThese include the proposal to reduce the intervention price for skimmed milk powder as a mathematical result of lower protein content owing to standardisation.
Zahrnují návrh na snížení intervenční ceny sušeného odstředěného mléka, což je matematický výsledek nižšího obsahu bílkovin v důsledku normalizace.
EnglishOne: private storage of cream and skimmed milk powder should not be abolished, but retained as a safety net in the volatile world of milk production.
Zaprvé: soukromé skladování smetany a odstředěného sušeného mléka by nemělo být zrušeno, ale zachováno coby bezpečnostní síť ve vrtkavém světě mléčné produkce.
EnglishHowever, the campaigning by France and Germany to get the EU to buy in milk powder and butter and to start subsidising the export of dairy products does not bode well.
Nicméně kampaň Francie a Německa za to, aby Evropská unie skupovala sušené mléko a máslo a začala dotovat vývoz mléčných výrobků, není dobrým znamením.
EnglishThis meets a longstanding request from our dairy industry and exporters of milk powder, and their position vis-à-vis their competitors in third countries will clearly improve.
Je tak splněn dlouhodobý požadavek mlékařského odvětví a vývozců sušeného mléka a jednoznačně se zlepší jejich postavení vůči konkurenci ve třetích zemích.
EnglishWe are talking about skimmed milk powder with vegetable fat, which is a traditional product for local consumers that has been sold in the Canary Islands for more than 40 years.
Hovoříme o odstředěném sušeném mléce s rostlinným tukem, které představuje pro místní spotřebitele tradiční produkt a prodává se na Kanárských ostrovech více než 40 let.
EnglishAs an example, the people of Réunion will now be able to produce UHT milk reconstituted from milk powder of EU origin, thus compensating for the insufficient production of fresh milk.
Obyvatelé ostrovu Réunion budou například nyní moci vyrábět rekonstituované mléko UHT ze sušeného mléka pocházejícího z EU a tak doplnit nedostatečnou produkci čerstvého mléka.
EnglishI particularly support her objections to the abolition of private storage aid for cream and skimmed milk powder and the wish to introduce a single rate of aid for milk distributed in schools.
Zejména podporuji její námitky vůči zrušení soukromého skladování smetany a odstředěného sušeného mléka a záměr zavést jednotnou sazbu podpory pro mléko dodávané do škol.

Synonyma (anglicky) pro "milk powder":

milk powder

Podobné překlady pro "milk powder" česky

milk podstatné jméno
Czech
milk přídavné jméno
powder podstatné jméno
face powder podstatné jméno
Czech
curry powder podstatné jméno
Czech
talcum powder podstatné jméno
Czech
to powder sloveso
baby powder podstatné jméno
milk bar podstatné jméno
milk tooth podstatné jméno
baking powder podstatné jméno
milk run podstatné jméno
tooth powder podstatné jméno