anglicko-česko překlad pro "militant"

EN

"militant" český překlad

volume_up
militant {podstatné jméno}
volume_up
militant {příd. jm.}
volume_up
militancy {podstatné jméno}
EN

militant {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "militant" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Na místo protikřesťanského komunismu dnes nastoupil zejména militantní islám.
EnglishMilitant extremists are not simply a threat in Pakistan: they are a threat to us all.
Militantní extremisti nejsou hrozbou pouze v Pákistánu - jsou hrozbou pro nás pro všechny.
EnglishWe do not want intolerant and militant Islamists to get into power.
Nepřejeme si, aby se vládě dostali netolerantní a militantní islamisté.
EnglishIn the past week, more than 400 people have been killed in attacks carried out by militant groups.
Minulý týden bylo při útocích militantních skupin zabito více než 400 lidí.
EnglishThis militant xenophilia and anti-patriotism are very wearing.
Militantní xenofobie a antivlastenectví jsou velmi vyčerpávající.
EnglishNo, what I want to urge upon you -- (Laughter) -- instead what I want to urge upon you is militant atheism.
Ne, to, k čemu vás chci vybídnout (Smích) to, k čemu vás chci vybídnout, je militantní ateismus.
EnglishTherefore, it is 'yes' to renewable sources but 'no' to a militant attack without factual debate and arguments.
Tedy podporu obnovitelným zdrojům ano, ale ne militantní boj bez věcné diskuse a argumentace.
EnglishRecent history showed that democratic revolutions can be hijacked by well organised, militant Islam.
Nedávná historie nám ukázala, že demokratické revoluce mohou být ovládnuty dobře organizovaným militantním islámem.
EnglishMilitant secularists of socialist origin avoid this subject, although the Muslim population is shooting up.
Militantní sekularisté socialistického původu se vyhýbají tomuto tématu, ačkoliv počet muslimského obyvatelstva rychle roste.
EnglishI believe we should be more militant.
Jsem přesvědčen, že bychom měli být militantnější.
EnglishThe history of Europe has shown the forms that extremism, militant nationalism and ideological radicalism can take.
Dějiny Evropy nám ukázaly, do jaké podoby může extremismus, militantní nacionalismus a ideologický radikalismus přerůst.
EnglishI wonder whether the Turks realise that entering the EU will fundamentally undermine their ability to resist militant Islam.
Rád bych věděl, zda si Turci uvědomují, že vstupem do EU zásadně podryjí svoji schopnost odolat militantnímu islámu.
EnglishYears ago, when the European Parliament had little more power than a militant NGO, its only tools were the rhetoric of naming and shaming.
Před lety, kdy měl Evropský parlament jen o málo větší pravomoc než militantní nevládní organizace, byla jeho jediným nástrojem rétorika s cílem jmenovat viníky a zostudit je.
EnglishThe first response to the anti-grassroots attack by the government and the European Union will be the national strike on 17 December announced and organised by the All Workers Militant Front (PAME).
První reakce na útok vlády a Evropské unie proti dělnictvu bude národní stávka dne 17. prosince, kterou ohlásila a organizuje odborová centrála PAME.
EnglishAnd we must protest against the persecution of Iraq's Christian minority, who have been forced to flee their homes in Mosul and its surrounding region in the thousands by militant Shiites.
A musíme protestovat proti pronásledování křesťanské menšiny v Iráku, která byla tisícovkami militantních Šíitů přinucena uprchnout ze svých domovů v Mosulu a přilehlém regionu.

Synonyma (anglicky) pro "militant":

militant
militancy