anglicko-česko překlad pro "migration"

EN

"migration" český překlad

volume_up
migration {podstatné jméno}
CS
volume_up
migrating {příd. jm.}
volume_up
migrated {příd. jm.}
EN

migration {podstatné jméno}

volume_up
migration
It does not work in practice and circular migration often turns into permanent migration.
V praxi nefunguje a kruhová migrace se často mění v migraci trvalého charakteru.
This resolution is a step towards progressive European lawmaking on migration.
Toto usnesení je krokem k pokrokovému evropskému zákonodárství v otázkách migrace.
Cyber attacks, illegal migration flows and terrorism are just a few of them.
Mezi tyto hrozby patří kybernetické útoky, nelegální migrace a terorismus.
migration (také: move)
This is, to a large extent, attributable to the differences in prosperity and to the level of salaries, differences that can lead to more labour migration from poorer to richer Member States.
Tento přístup lze z velké míry připisovat rozdílům v prosperitě a výších platů, které mohou vést k dalšímu stěhování za prací z chudších členských států do bohatších.
migration
volume_up
tah ptáků {podstatné jméno}

Příklady použití pro "migration" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.
Pro migrační politiku včetně agentury Frontex bude k dispozici dostatek prostředků.
EnglishThis resolution is a step towards progressive European lawmaking on migration.
Toto usnesení je krokem k pokrokovému evropskému zákonodárství v otázkách migrace.
EnglishI would not be doing European migration policy a service by voting for this.
Evropské přistěhovalecké politice bych nijak nepomohl, kdybych pro něj hlasoval.
EnglishMigration flows arising from instability: scope and role of EU foreign policy (
Migrační toky plynoucí z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU (
EnglishThe European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Evropská unie musí být proto připravena tento přistěhovalecký proud zvládnout.
EnglishFor some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Pro některé země je migrace obrovským společenským, finančním a politickým problémem.
EnglishMadam President, we hear many people express concern about migration today.
Paní předsedající, dnes slýcháme mnoho lidí, jak vyjadřují své obavy z migrace.
EnglishThe EU should focus migration policy exclusively on violations of human rights.
EU by se měla v politice migrace zaměřit pouze na porušování lidských práv.
EnglishSecondly, such clear rules would help achieve better control over migration.
Zadruhé by tato jasná pravidla přispěla k dosažení lepší kontroly přistěhovalectví.
EnglishThe response must involve legal migration, as an alternative to illegal immigration.
Jako alternativu k nedovolenému přistěhovalectví můžeme nabídnout povolenou migraci.
EnglishOf course, this must form part of an overall policy on migration and immigration.
To samozřejmě musí tvořit součást obecné politiky v oblasti migrace a přistěhovalectví.
EnglishThe cultural and geographic factors involved in legal migration are also significant.
Význam mají rovněž kulturní a zeměpisné faktory týkající se legální migrace.
EnglishIt will also be noted that the EU and Turkey have resumed talks on migration.
Rovněž vezme na vědomí, že EU a Turecko obnovily jednání o řízení migrace.
EnglishFinally, on the question of migration, this could go in the wrong direction.
Ostatně co se týče otázky migrace, je možné, že se neubírá správným směrem.
EnglishIt does not work in practice and circular migration often turns into permanent migration.
V praxi nefunguje a kruhová migrace se často mění v migraci trvalého charakteru.
EnglishCountries on the EU's external borders are worst affected by increased migration flows.
Země na vnějších hranicích EU jsou nejhůře postiženy zvýšením migračních toků.
EnglishMigration flows resulting from instability are currently a major challenge for the EU.
Migrační toky plynoucí z nestability jsou v současnosti pro EU velkou výzvou.
EnglishFor our group, the commitment to circular migration is also important in Article 11(a).
Pro naši skupinu je významný rovněž závazek cirkulační migrace v článku 11 písm. a.
EnglishI am highly critical of the action that the EU is taking with regard to migration.
Jsem velmi kritický ke krokům, které EU podniká v souvislosti s migrací.
EnglishCyber attacks, illegal migration flows and terrorism are just a few of them.
Mezi tyto hrozby patří kybernetické útoky, nelegální migrace a terorismus.