anglicko-česko překlad pro "mighty"

EN

"mighty" český překlad

volume_up
mighty {přísl.}
volume_up
mighty {příd. jm.}
volume_up
mightiness {podstatné jméno}
CS
CS
EN

mighty {příslovce}

volume_up
mighty (také: powerfully)
"Mighty oaks from little acorns grow"—but it’s kind of hard to believe when you look at the tiny sprouts in this free Windows theme!
Když se podíváte na tyto nepatrné výhonky v tomto bezplatném motivu pro Windows, je jen těžko uvěřitelné, že se z nich jednou stanou mohutné stromy.

Příklady použití pro "mighty" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis is a mighty industry, and it creates instability and violence wherever it goes.
Tohle je obrovský byznys vyvolávající nestabilitu a násilí kamkoliv vkročí.
EnglishBut one thing is true: we are at the beginning of a mighty struggle for control of the Internet.
Ale jedna věc je pravda: jsme na začátku velkého boje o kontrolu nad Internetem.
EnglishMr President, I appeal to the mighty of this world: Do what is right!
Pane předsedající, apeluji na mocné tohoto světa: Dělejte, co je správné!
EnglishAnd even mighty Brazil is going down with five percent per year, and Turkey with seven percent per year.
A dokonce i mohutná Brazílie klesá rychlostí pěti procent za rok, Turecko o sedm procent za rok.
EnglishAnd will Asia be able to handle that new position of being in charge of being the most mighty, and the governors of the world?
A bude Asie schopna zvládnout novou pozici být nejmocnější a vládnout světu?
EnglishWhere are the mighty United States, China, Russia and the European Union, which claim to be civilised countries?
Kde jsou ty mocné Spojené státy, Čína, Rusko a Evropská unie, které se prohlašují za civilizované země?
EnglishWhere in this situation are the mighty of this world?
Kde jsou v této situaci mocní tohoto světa?
EnglishWas it not a feisty Slovene who, raising his fist against a mighty empire, first declared: 'All roads do not lead to Rome!'?
Nebyl to snad právě houževnatý Slovinec, kdo pozvedl pěst proti mocné říši a pravil "Všechny cesty do Říma nevedou!"?
EnglishWe should remember that, behind Ukraine, there is the mighty hand of Russia, which would once again like to dominate this part of Europe.
Měli bychom pamatovat na skutečnost, že za Ukrajinou se nachází mocná ruka Ruska, které by opět rádo vládlo nad touto částí Evropy.
EnglishWith this port package, we have taken a mighty step forwards, knowing that these rules can and must be improved still further in future.
S tímto přístavním souborem opatření jsme významně pokročili, přičemž víme, že tato pravidla musí být v budoucnu nadále vylepšována.
English"Mighty oaks from little acorns grow"—but it’s kind of hard to believe when you look at the tiny sprouts in this free Windows theme!
Když se podíváte na tyto nepatrné výhonky v tomto bezplatném motivu pro Windows, je jen těžko uvěřitelné, že se z nich jednou stanou mohutné stromy.
EnglishI am pleased that it has happened in these two important debates that have been held tonight in this important and mighty Parliament.
Jsem rád, že se mi této příležitosti dostalo právě v těchto dvou důležitých rozpravách, jež se v tomto významném a váženém Parlamentu konaly dnes večer.
English. - Madam President, let me express my admiration for the stoic Japanese resilience in the face of these mighty forces of nature.
jménem skupiny ECR. - Paní předsedající, dovolte mi, abych vyjádřil svůj obdiv vůči stoické japonské odolnosti tváří tvář těmto mocným silám přírody.
EnglishTo some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US.
Do určité míry za to draze zaplatili tím, že dvě jejich města, Hirošima a Nagasaki, byla zničena nukleárním holocaustem, který na ně seslaly USA.
EnglishWhen countries are not in a position to intervene in defence of the weakest, who are being attacked by the actually not-so-mighty, they cannot be regarded as civilised.
Když nejsou země schopny zasáhnout na obranu těch nejslabších, kteří jsou napadáni těmi zdaleka ne nejsilnějšími, nemohou být považovány za civilizované.
EnglishIt is the right of people to defend their legitimate interests and struggle for a better future without any interference from the mighty political, economic and military powers.
Lidé mají právo bojovat za své oprávněné zájmy a usilovat o lepší budoucnost, a to bez jakýchkoli zásahů politických, hospodářských nebo vojenských velmocí.
EnglishThese negotiations have called for some particularly mighty efforts, in the shadow of the entry into force of the Treaty of Lisbon and the stringent budgets imposed in the Member States.
Tato jednání si vyžádala některé kroky s mimořádným nasazením v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a restriktivními rozpočty v členských státech.

Synonyma (anglicky) pro "mighty":

mighty
mightiness
English
high-and-mighty