anglicko-česko překlad pro "might"

EN

"might" český překlad

CS
volume_up
might {podstatné jméno}
CS
EN

might {sloveso}

volume_up
might (také: may, maybe)
So, now you're ready for the good news that I said might save the world.
Dobře, teď už jste snad připraveni slyšet onu dobrou zprávu, která snad zachrání svět.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
Paní komisařko, snad i k tomu byste se mohla vyjádřit ve svých závěrečných poznámkách.
Mr President, while that might be a first step, it is too modest a one.
Pane předsedající, tohle by snad mohl být první krok, je ale poněkud skromný.

Příklady použití pro "might" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
V počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
EnglishWhen you browse a PC remotely, you might be asked to enter a verification code.
Při vzdáleném procházení počítače můžete být požádáni o zadání ověřovacího kódu.
EnglishIf your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
Pokud váš počítač není vybaven kartou televizního tuneru, můžete si ho dokoupit.
EnglishI wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
Nevím, co se změnilo, a myslím si, že naši občané by se mohli přesně na to ptát.
EnglishWe do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Nemusíme schválit plynovod Nord Stream, mohli bychom schválit také plynovod Amber.
EnglishYou might be prompted to insert discs or recovery media that came with your PC.
Můžete být požádáni o vložení disků nebo médií pro obnovení dodaných s počítačem.
EnglishYou might notice that over time, the lists of programs in your Start menu change.
Pravděpodobně zjistíte, že postupem času se seznam programů v nabídce Start mění.
EnglishIf the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
Pokud web není připraven na zvládnutí velkého provozu, může dojít ke zpoždění.
EnglishYou might just push it into a third keyhole or whatever, so you don't do that.
Možná ho natlačíte do třetí klíčové dírky nebo tak, takže je lepší to nezkoušet.
EnglishIt is Italy that needs concrete help today; tomorrow, it might be another country.
Dnes je to Itálie, která potřebuje konkrétní pomoc; zítra to může být jiná země.
EnglishYou might think that this goes without saying, but it is better that it is said.
Možná si myslíte, že je to samozřejmé, ale je lepší, že se to takto ozřejmilo.
EnglishIt is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
Je ještě příliš brzy na to, abychom vyvozovali nějaké závěry o potřebných změnách.
EnglishAll right, now that might seem like an even taller order to actually demonstrate.
To může vypadat jako ještě mnohem vyšší dovednost než jsem doposud předváděla.
EnglishUsing that phrase as your guide, you might use Msbi12/Dec,4 for your password.
Toto slovní spojení vezměte jako vodítko a jako heslo můžete použít Mssn12/12/04.
EnglishYou might be using more than one technology to create and manage your webpages.
Při tvorbě a správě webových stránek možná využíváte více různých technologií.
EnglishYou might have noticed, we haven't done all that well so far.
Začali jsme v roce 2004 a, jak jste si všimli, zatím jsme toho moc nedokázali.
EnglishInternational trade is limited but might exacerbate the pressure on the species.
Mezinárodní obchod je omezený, nicméně by mohl zvětšit tlak vyvíjený na tento druh.
EnglishAnd some 10 years ago, I suggested that babies might be doing the same thing.
A před nějakými 10 lety jsem předestřela, že miminka by se mohla chovat stejně.
EnglishBut I would perhaps emphasise what I might expect from the audit, as an Easterner.
Ale možná bych zdůraznil, co mohu očekávat od této kontroly jako člověk z Východu.
EnglishWe might imagine all sorts of threatening scenarios, but there is some good news.
Můžeme si představit všechny možné hrozivé scénáře, ale jsou i určité dobré zprávy.

Synonyma (anglicky) pro "might":

might