anglicko-česko překlad pro "microscope"

EN

"microscope" český překlad

volume_up
microscope {podstatné jméno}
volume_up
microscopic {příd. jm.}
EN

microscope {podstatné jméno}

volume_up
microscope (také: scope)
As I say, every home should have a scanning electron microscope to be able to see these.
Říkávám, že každý by měl mít doma rastrovací elektronový mikroskop, aby to mohl pozorovat.
Some chose the microscope as their instrument.
Někteří si vybrali mikroskop - jako svůj nástroj.
And, secondly, to convince you that every home really ought to have a scanning electron microscope.
A zadruhé vás chci přesvědčit, že by v každé domácnosti měl být rastrovací elektronový mikroskop.

Příklady použití pro "microscope" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI mean they're incredibly small, you have to have a microscope to see one.
Vždyť jsou neuvěřitelně malé, musíte si vzít mikroskop, aby jste je viděli.
EnglishWe couldn't have a germ theory of disease before we invented the microscope to see them.
Nemohli jsme mít teorii nakažlivosti bacily, než jsme vynalezli mikroskop.
EnglishAs I say, every home should have a scanning electron microscope to be able to see these.
Říkávám, že každý by měl mít doma rastrovací elektronový mikroskop, aby to mohl pozorovat.
EnglishIf we see something that looks interesting, we pull it into a microscope.
Když vidíme něco zajímavého, odebereme kousek do mikroskopu.
EnglishAnd all these crystals here under the microscope were dead a few minutes ago, and they look alive.
A všechny tyto krystaly tady pod mikroskopem byly před pár minutami mrtvé a vypadají živě.
EnglishAnd, secondly, to convince you that every home really ought to have a scanning electron microscope.
A zadruhé vás chci přesvědčit, že by v každé domácnosti měl být rastrovací elektronový mikroskop.
EnglishAnd so we peer through a legal microscope, and look at everything.
A tak nahlížíme tímto právním mikroskopem na všechno.
EnglishEurope must finally leave this trend behind it and put the wrong moves of recent years under the microscope.
Evropa se musí s tímto trendem konečně rozloučit a pečlivě prozkoumat chybné kroky posledních let.
EnglishAll these pictures were taken with a scanning electron microscope, actually in the lab at Kew Laboratories.
Všechny tyto fotky byly pořízeny rastrovacím elektronovým mikroskopem, totiž v laboratoři Kew Laboratories.
EnglishSo these are nerves you see, down on the bottom, and the microscope probe that's being held by the robotic hand, up at the top.
Tohle jsou nervy, co vidíte, dole, a nahoře mikroskopická sonda, kterou drží robotická ruka.
EnglishThink of the AlloSphere as a large, dynamically varying digital microscope that's connected to a supercomputer.
Můžete si ji představit jako velký dynamicky se měnící digitální mikroskop, který je připojený k superpočítači.
EnglishThis is the way a living cell looks down a light microscope.
EnglishSome chose the microscope as their instrument.
Někteří si vybrali mikroskop - jako svůj nástroj.
EnglishHowever, we must put under the microscope activities that were undertaken in the past on the basis of a surplus in this budget.
Musíme však důkladně prověřit činnosti, které jsme prováděli v minulosti na základě přebytku tohoto rozpočtu.
EnglishAnd under the scanning electron microscope, you can see the surface there -- really quite different from the other surfaces we looked at.
A pod rastrovacím elektronovým mikroskopem můžete vidět povch, který je velice odlišný od povrchů které jsme doposud viděli.
EnglishSo when they were sitting in front of the microscope, when they were talking to their colleague at the water cooler, and all these things.
Každý malý kousek. ~~~ Sedící nad mikroskopy, při povídání s kolegy u stojanu s vodou a všechny tyto detaily a prostředí kolem.
EnglishTissue is removed using an instrument (for example special cannula, forceps instrument or scalpel) and examined under the microscope.
Speciálním nástrojem je odejmuta tkáň (např. speciální kanylou, kleštěmi nebo skalpelem), která je následně vyšetřena pod mikroskopem.
EnglishFor this reason I entirely agree with Parliament, and the Commission also sees the need to put the entire system of CE marking under the microscope.
Proto naprosto souhlasím s Parlamentem a také Komise vnímá nutnost podrobit celý systém označování CE důkladnému přezkumu.
EnglishAnd under the microscope, you can see hundreds of these brown staining blood vessels, capillaries that are feeding cancer cells, bringing oxygen and nutrients.
A pod drobnohledem můžete vidět stovky cév obarvených dohněda, což jsou vlásečnice zásobující rakovinné buňky kyslíkem a živinami.
EnglishAnd you see that patient now six months after with an X-ray showing you the regenerated tissue, which is fully regenerated when you analyze it under the microscope.
A jak vidíte, pacient po 6 měsících, s rentgenovým snímek tkáně, která je plně obnovená, jestliže provedete rozbor pod mikroskopem.

Synonyma (anglicky) pro "microscopic":

microscopic
microscopical