anglicko-česko překlad pro "microbes"

EN

"microbes" český překlad

CS
volume_up
microbe {podstatné jméno}
CS
EN

microbes {množné číslo}

volume_up
1. biologie
microbes
It has microbes on it that are commonly associated with our skin and with our mouth, our spit.
Má na tom mikroby, které normálně souvisí s naší kůží a s našimi ústy, našemi slinamy.
So all of you right now are sharing your microbes with one another.
Tak vy všichni právě teď poděluje svoje mikroby jeden s druh‎‎‎ým‎‎‎.
And this is because we're all constantly shedding microbes.
A je to proto, že všichni neustále shazujeme mikroby.

Příklady použití pro "microbes" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnother important matter is the use of microbes, which is a new innovation.
Další důležitou otázkou je využívání mikrobů, což je nová inovace.
EnglishIt has microbes on it that are commonly associated with our skin and with our mouth, our spit.
Má na tom mikroby, které normálně souvisí s naší kůží a s našimi ústy, našemi slinamy.
EnglishSo all of you right now are sharing your microbes with one another.
Tak vy všichni právě teď poděluje svoje mikroby jeden s druh‎‎‎ým‎‎‎.
EnglishUltimately, maybe it won't even be fashion where we see these microbes have their impact.
Možná že se nakonec tyto bakterie neuplatní v módě, ale jinde.
EnglishThe fate of microbes indoors depends on complex interactions with humans, and with the human-built environment.
Osud mikrobů v interiéru závisí na složité interakci s lidmi a s prostředím vytvořeným lidmi.
EnglishWhat determines the types and distributions of microbes indoors?
Co určuje typy a distribuci mikrobů v interiérech?
EnglishBuildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Budovy jsou kolonizovány mikroby, které vstupují okny a skrz mechanické ventilační systémy.
EnglishAnd this is because we're all constantly shedding microbes.
A je to proto, že všichni neustále shazujeme mikroby.
EnglishWhat excites me about using microbes is their efficiency.
Co mě na mikrobech láká nejvíc je jejich efektivnost.
EnglishAnd when you're outdoors, that type of air has microbes that are commonly associated with plant leaves and with dirt.
A když jste venku, ten typ vzduchu má mikroby, které jsou obvykle spojeny s listy rostlin a zeminou.
EnglishThey digest our food, they make our vitamins, they actually educate your immune system to keep bad microbes out.
Tráví naše jídlo, produkují naše vitamíny, dokonce učí náš imunitní systém, jak se bránit proti škodlivým mikrobům.
EnglishBuildings are complex ecosystems that are an important source of microbes that are good for us, and some that are bad for us.
Budovy jsou složité ekosystémy, které jsou důležitým zdrojem mikrobů, mikrobů, které jsou pro nás dobré, a některé, které jsou pro nás škodné.
EnglishAt the Biology and the Built Environment Center, we carried out a study in a hospital where we sampled air and pulled the DNA out of microbes in the air.
V Centru Biologie a Vystavěného Prostředí jsme provedli studii v nemocnici, kde jsme vzali vzorky vzduchu a vytáhli DNA z mikrobů ve vzduchu.
EnglishIt's actually a person's trachea, and those colored globs are microbes that are actually swimming around in this room right now, all around us.
Je to vlastně lidská průdušnice. ~~~ A ty barevné koule jsou mikroby, kteří v podstatě plavou všude kolem v této místnosti, právě teď, všude kolem nás.

Synonyma (anglicky) pro "microbe":

microbe
English