anglicko-česko překlad pro "Michel"

EN

"Michel" český překlad

CS
CS

"Michel" anglický překlad

EN
EN

Michel {vlastní jméno}

volume_up
Michel
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Michel Cretin) (vote)
Jmenování člena Účetního dvora (pan Michel Cretin) (hlasování)
You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
Víte, jaký význam připisuje komisař Michel regionu Velkých jezer.
You know that Commissioner Michel is speaking of collective punishment.
Víte, že komisař Michel hovoří o kolektivním trestu.
CS

Michel {vlastní jméno}

volume_up
Michel
Jmenování člena Účetního dvora (pan Michel Cretin) (hlasování)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Michel Cretin) (vote)
Víte, jaký význam připisuje komisař Michel regionu Velkých jezer.
You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
Víte, že komisař Michel hovoří o kolektivním trestu.
You know that Commissioner Michel is speaking of collective punishment.

Příklady použití pro "Michel" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFor example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
Například: "Co se stane, pane Micheli, když budou odstraněny celní překážky?
EnglishI have discussed this also with my colleague Michel Barnier and the Commission President.
Jednal jsem o tom již také se svým kolegou Michelem Barnierem a s předsedou Komise.
EnglishI am pleased that Mr Michel is shortly going to Beijing to discuss that and other matters.
Jsem rád, že pan Michel jede zakrátko do Pekingu, aby tuto i jiné otázky projednal.
EnglishI would also like to thank Mr Michel for his passion, his commitment and his fortitude.
Ráda bych poděkovala panu Michelovi za jeho zanícení, jeho odevzdaní a jeho statečnost.
EnglishFinally, I should like to ask Commissioner Michel the following question.
Nakonec bych se ráda zeptala pana komisaře Michela na následující otázku.
EnglishYou know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
Víte, jaký význam připisuje komisař Michel regionu Velkých jezer.
EnglishThat is why Commissioner Louis Michel went out to the region to see for himself.
Proto se pan komisař Louis Michel vypravil do regionu, aby mohl osobně zhodnotit situaci na místě.
EnglishUnder the impetus of the French Agriculture Minister, Michel Rocard, milk quotas were invented.
Na podnět francouzského ministra zemědělství Michela Rocarda byly zavedeny kvóty na mléko.
EnglishI am very grateful to Michel for the contribution that he has made on that - it is the backdrop.
Jsem velmi vděčná Michelovi za příspěvek, který k tomuto bodu učinil - je to onen kontext.
EnglishAppointment of a Member of the Court of Auditors (Michel Cretin) (vote)
Jmenování člena Účetního dvora (pan Michel Cretin) (hlasování)
EnglishI should like to say to Commissioner Michel that I understand his response.
Chtěl bych komisaři Michelovi říci, že jeho odpověď chápu.
EnglishMadam President, I would like to thank and commend the action taken by Commissioner Michel.
Paní předsedající, ráda bych poděkovala a pochválila činnost, kterou vyvinul pan komisař Michel.
EnglishFinally, as Mr Michel highlighted a little while ago, women's rights are both recognised and guaranteed.
Konečně, jak před chvilkou zdůraznil pan Michel, práva žen jsou uznávána i zaručena.
EnglishI would like to thank Commissioner Michel for making such a declaration.
Chtěl bych komisaři Michelovi poděkovat za toto prohlášení.
EnglishLouis Michel has rightly noted that political dialogue between all players cannot fail to take place.
Louis Michel správně poznamenal, že se musí uskutečnit politický dialog mezi všemi aktéry.
EnglishThe European Union has already contributed EUR 10 million in aid, as Commissioner Michel has said.
Evropská unie přispěla objemem ve výši 10 milionů EUR ve formě pomoci, jak řekl komisař Michel.
EnglishYou know that Commissioner Michel is speaking of collective punishment.
Víte, že komisař Michel hovoří o kolektivním trestu.
English(FR) Madam President, I am happy to find my friend Michel Barnier in this Chamber.
(FR) Paní předsedající, jsem rád, že se se svým přítelem, panem Michelem Barnierem, opět setkávám v tomto Parlamentu.
EnglishAs usual, our discussions amount to nothing, and then we hear Commissioner Michel almost eulogising Mr Nkunda.
Naše diskuse jsou k ničemu a potom slyšíme, jak komisař Michel téměř vychvaluje pana Nkundu.
EnglishYou said this in your closing remarks, Commissioner, you referred to the report by Michel Barnier.
Řekla jste to ve svých závěrečných poznámkách, paní komisařko, zmiňovala jste se o zprávě Michela Barniera.